Regulamin konkursu Czekolada z charakterem

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu Czekolada z charakterem.

         
ocena: 5/5 głosów: 3
Regulamin konkursu Czekolada z charakterem
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Czekolada z charakterem” (dalej zwanego „Konkursem”) jest Edipresse Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000111462, numer NIP 526-00-12-586, kapitał zakładowy w całości wpłacony 2.311.320,00 zł (dalej zwana „Organizatorem”).
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej gotujmy.pl.
1.4. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Realizatora, sponsorów nagród i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.
1.6.Nagrodami przeznaczonymi dla laureatów Konkursu jest:
1)5 zestawów silikonowych artykułów do pieczenia o wartości 70 (słownie: siedemdziesiąt) złotych każdy;
w skład zestawu wchodzą forma do pieczenia o średnicy 24 cm, zestaw czterech silikonowych foremek i dwa silikonowe pędzelki.
1.7.Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU
2.1. Konkurs będzie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego gotujmy.pl. Ogłoszenie o Konkursie ukaże się w dniu 26 luty 2014 r. na stronie internetowej gotujmy.pl.
2.2. Konkurs będzie trwał w dniach od 26 luty do 16 marze 2014 r.
2.3 Rozwiązanie Konkursu zostanie ogłoszone na stronie internetowej gotujmy.pl w terminie nie później niż do dnia 20 marca 2014.

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
3.1.Konkurs będzie polegać na dodaniu do serwisu gotujmy.pl przepisu z czekoladą zawierającym zdjęcie.
3.2.W celu wzięcia udziału w Konkursie uczestnik powinien zarejestrować się na stronie internetowej gotujmy.pl.
3.3.Spośród wszystkich poprawnie przesłanych odpowiedzi na zadanie konkursowe Komisja wybierze 5 najciekawszych przepisów na zadany temat. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.
3.4.Laureatami Konkursu w liczbie 5 zostaną osoby, których przepisy na zadanie konkursowe zostaną uznane przez Komisję za najciekawsze zgodnie z pkt 3.3 powyżej. Nagrody zostaną przyznana po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.
3.5.Jedna osoba może dodać 3 przepisy, ale wygrać tylko jedną nagrodę.
3.6.Uczestnik oświdcza, że jest autorem odpowiedzi na zadanie konkuroswe zgłoszonej przez niego do Konkursu i, że odpowiedź na zadanie konkursowe nie narusza praw osób trzecich, w tym autorskich praw osobistych i majątkowych osób trzecich, lub dóbr osobistych osób trzecich, jak również, że, w przypadku, jeżeli stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu do niej autorskie prawa majątkowe lub licencje, w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji, zgodnie z pkt 3.7 poniżej.
3.7.W przypadku, jeżeli odpowiedź na zadanie konkursowe stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwane dalej „Utworem”), Uczestnik niniejszym udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do Utworu, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, na następującym polu eksploatacji: publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3.8.Uczestnik oświdcza, że odpowiedź na zadanie konkursowe jest unikalną treścią, stworzoną przez niego specjalnie w celu wzięcia udziału w Konkursie, jak również, że nie jest publikowana w innych serwisach internetowych.
3.9.Odpowiedzi na zadanie konkursowe nie spełniające wymogów Regulaminu będą wykluczane z Konkursu przez Organizatora.
3.10.Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego i adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do jego danych osobowych i do ich poprawiania, jak również do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych uczestnika. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i odbioru nagrody.

4.PRZYZNAWANIE NAGRÓD
4.1.Laureaci zostaną wyłonieni w wyniku przeprowadzenia procedury opisanej w punkcie 3 Regulaminu w terminie najpóźniej do dnia 20 marca 2014 r.
4.2.Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem prywatnej wiadomości przesłanej przez Organizatora na skrzynkę gotujmy.pl laureata najpóźniej w terminie 7 dni od daty rozwiązania Konkursu. Laureaci zostaną poproszeni o podanie imienia i nazwiska i adresu zamieszkania poprzez wysłanie zwrotnej wiadomości do Organizatora zawierającej wyżej wymienione dane. Laureat powinien odesłać wiadomość zwrotną z podaniem imienia i nazwiska i adresu zamieszkania w terminie 7 dni od chwili otrzymania wiadomości od Organizatora.
4.3.W przypadku nie przekazania przez laureata, zgodnie z pkt 4.2 powyżej, imienia i nazwiska i adresu zamieszkania celem przesłania nagrody, prawo do otrzymania nagrody wygasa. Organizator przyzna nagrodę kolejnemu laureatowi wyłonionemu zgodnie z Regulaminem.
4.4.Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z przepisami prawa podatkowego. W przypadku, jeżeli wydanie nagrody będzie się wiązało z obowiązkiem pobrania podatku, Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną na pokrycie takiego podatku oraz pobierze należny podatek.
4.5.Nagrody do poszczególnych laureatów zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata, zgodnie z pkt 4.2, najpóźniej w terminie 28 dni od dnia powiadomienia laureata o wygranej.
4.6.W przypadku nie podjęcia przez laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa.
4.7.Organizator zastrzega, że nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród. W odniesieniu do nagród o charakterze uprawnienia do otrzymania świadczenia (np. kupon na realizację usługi, zabiegu, zaproszenie, itp.) nagrodę stanowi kupon imienny.

5.POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
5.1.Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 40 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj. ogłoszenia listy laureatów zgodnie z pkt 2.3 powyżej, na adres Organizatora: Edipresse Polska S.A., 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19, z dopiskiem o treści: „Reklamacja – Konkurs Czekolada z charakterem”.
5.2.Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.
5.3.Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
5.4.Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu.
5.5.Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
5.6.Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji na piśmie na adres podany przez nią w reklamacji.


Organizator: redakcja portalu gotujmy.pl