Regulamin serwisu Gotujmy.pl

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
    1.    Regulamin serwisu internetowego GOTUJMY.PL, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.gotujmy.pl, zwanego dalej „Serwis”, oraz prawa i obowiązki Usługodawcy, będącego operatorem Serwisu, i Usługobiorców będących uczestnikami Serwisu.
    2.    Usługodawcą jest spółka EDIPRESSE POLSKA S.A. ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa NIP 526-00-12-586 SĄD REJONOWY dla M.St. Warszawy XII WYDZIAŁ GOSPOD. KRS nr 111462
Kapitał zakładowy wpłacony 2.311.320,00 zł, właściciel serwisu internetowego www.gotujmy.pl, zwanego dalej „Serwisem”.
    3.    Usługobiorcą jest każda osoba zarejestrowana w Serwisie i publikująca w nim własne treści.
    4.    Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami).
    5.    Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne. Dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego użytkownika publicznej sieci Internet, na zasadach określonych w Regulaminie.
    6.    Usługobiorca przed rozpoczęciem korzystania z usługi Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego treść podczas rejestracji w Serwisie.
    7.    Wszelkie zmiany Regulaminu będą opublikowane w całości w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu. Użytkownicy zostaną powiadomieni o każdej zmianie za pomocą e-maila. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Usługobiorca jest zobowiązany do rozwiązania umowy z Usługodawcą.

§ 2
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI SERWISU
    1.    Przedmiotem umowy o świadczenie usługi Serwisu jest:
    a.    bezpłatne przechowywanie przez Usługodawcę wpisu Usługobiorcy w Serwisie (zwanego dalej „Wpisem”) na serwerach Usługodawcy oraz wyświetlanie Wpisu przez Usługodawcę w Serwisie;
    b.    nieodpłatna licencja udzielona Usługodawcy przez Usługobiorcę na korzystanie z Wpisu w zakresie określonym w punktach 4 i 5.
    2.    Przez „Wpis” na potrzeby niniejszego Regulaminu rozumie się: przepis, komentarz, wypowiedź, wizytówkę lub inny zamieszczony w Serwisie tekst lub grafikę.
    3.    Zawarcie umowy o świadczenie usługi Serwisu następuje w momencie rejestracji Użytkownika w Serwisie i akceptacji przez Użytkownika treści Regulaminu.
    4.    Jeżeli Wpis stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami) Usługobiorca udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i w czasie licencji na korzystanie z utworu z chwilą umieszczenia Wpisu w Serwisie, z prawem udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji:
    a.    w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; wykorzystywanie utworu w różnych formatach i w innych serwisach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach wraz z prawem włączania treści lub ich fragmentów do innych utworów, rozpowszechniania w innych serwisach oraz tworzenia z nich opracowań;
    b.    w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
    c.    w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt a i b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie utworu, rozpowszechnienie utworu w postaci wydania elektronicznego za pośrednictwem sieci informatycznej; rozpowszechnienie utworu w sieci teleinformatycznej, Internecie, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a także simulcasting oraz webcasting;
    d.    rozpowszechnienie poprzez wykorzystanie utworu i jego fragmentów dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy, w każdej formie, w tym w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, radiowej, zewnętrznej i internetowej, na stronach i domenach internetowych oraz serwisach mobilnych, gadżetach i materiałach promocyjno-reklamowych, a także wykorzystanie obrazu egzemplarza utworu oraz fragmentów utworu w materiałach reklamowych promujących wydanie utworu (w szczególności zdjęciach, slajdach i zwiastunach utworu).
    5.    Usługobiorca wyraża zgodę na wykonywanie przez Usługodawcę praw zależnych wobec Wpisów w zakresie: modyfikowania Wpisu, w szczególności na dokonywanie skrótów i zmian redakcyjnych, tłumaczenia, przeróbek, adaptacji, włączania do Wpisu treści pochodzących od Usługobiorcy lub włączania Wpisu lub jego części do innych utworów, bez nadzoru autorskiego ze strony Usługobiorcy.
    6.    Usługobiorca oświadcza, że w każdym przypadku, w którym treści Usługobiorcy zostały opatrzone wizerunkami osób, Usługobiorca posiada zgody tych osób na publikację ich wizerunku w Serwisie w zakresie określonym niniejszym Regulaminem. Usługodawca ma prawo do żądania przedstawienia odpowiednich dokumentów zawierających zgody na wykorzystanie wizerunku.
    7.    Umowa o świadczenie usługi Serwisu jest zawierana na czas nieokreślony a Usługobiorca może wypowiedzieć ją w każdej chwili, poprzez odpowiedni mechanizm Serwisu dotyczący usunięcia konta, co nie jest równoznaczne z wypowiedzeniem licencji, o której mowa w par. 2 ust. 4 powyżej. Rozwiązanie umowy licencji wymaga złożenia oświadczenia w formie pisemnej na adres Usługodawcy z wyraźnym wskazaniem Wpisu, z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia.
    8.    Usługobiorca wyraża zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia usług w Serwisie przez Usługodawcę i przyjmuje do wiadomości, iż w związku z tym, zgodnie z art. 10 ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

§ 3
ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
    1.    Usługobiorcy, korzystając z Serwisu, zobowiązani są do postępowania zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz zasadami dobrego wychowania i netykietą.
    2.    Niedopuszczalne jest publikowanie w Serwisie treści bezprawnych, o charakterze rasistowskim, nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa.
    3.    Niedopuszczalne jest publikowanie w Serwisie treści naruszających dobra osobiste innych osób fizycznych i prawnych.
    4.    Usługobiorca nie może zamieszczać w Serwisie:
    a.    reklam,
    b.    przekazów stanowiących reklamę ukrytą,
    c.    odesłań do innych stron internetowych (linków),
    d.    komunikatów prasowych lub pochodzących od agencji informacyjnych itp.,
    e.    pochodzących od osób trzecich tekstów, grafik, zdjęć itp., mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz .U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zmianami) chyba, że Usługobiorca będzie do tego uprawniony lub publikacja będzie mieścić się w granicach prawa cytatu, ale nawet wówczas należy podać autora i źródło.

§ 4
PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY
    1.    Usługodawca jest uprawniony usunąć zamieszczony w Serwisie Wpis, którego treść jest niezgodna z postanowieniami Regulaminu.
    2.    Usługodawca jest uprawniony zablokować dostęp do Serwisu Usługobiorcy, którego postępowanie jest sprzeczne z Regulaminem, a także zablokować dostęp do Serwisu z adresu IP komputera, z którego korzystał ten Usługobiorca.
    3.    Zgodnie z art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną:
    a.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Wpisy, jeżeli nie wie o bezprawnym charakterze Wpisu, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Wpisu niezwłocznie uniemożliwi dostęp do Wpisu.
    b.    Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze Wpisu i uniemożliwił dostęp do Wpisu, nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do Wpisu.
    c.    Usługodawca, który uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze Wpisu i uniemożliwił dostęp do Wpisu, nie odpowiada względem tego Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do Wpisu, jeżeli niezwłocznie zawiadomi Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Wpisu.
    4.    Zgodnie z art. 15 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Usługodawca nie ma obowiązku sprawdzania treści Wpisów zamieszczanych w Serwisie przez Usługobiorców.

§ 5
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
    1.    Administratorem danych osobowych Usługobiorców i osób odwiedzających Serwis jest Usługodawca, czyli EDIPRESSE POLSKA S.A. ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa. Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług w celu prawidłowej realizacji usług zgodnie z Regulaminem i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w przypadku wyrażenia przez Usługobiorcę odrębnej zgody, także w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.
    2.    Dane mogą być udostępniane tylko innym podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa.
    3.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia przez Usługodawcę usług wymagających zarejestrowania w Serwisie.
    4.    Usługobiorcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§ 6
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
    1.    Reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu Usługobiorca może składać w formie pisemnej na adres Usługodawcy lub mailowo na adres uwagi@gotujmy.pl.
    2.    Reklamacja musi zawierać co najmniej adres e-mail Usługobiorcy, którym Usługobiorca identyfikuje się w Serwisie. Jeżeli Usługobiorca chce otrzymać odpowiedź pisemną, reklamacja powinna zawierać także imię, nazwisko i adres korespondencyjny.
    3.    Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę.
    4.    O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony za pomocą e-maila lub na żądanie Usługobiorcy pisemnie na adres podany w reklamacji.

§ 7
TECHNICZE UWARUNKOWANIA KORZYSTANIA Z SERWISU
    1.    Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: Aby skorzystać z Serwisu, Użytkownik musi dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie cookies oraz JavaScript, dostęp do poczty elektronicznej.
    2.    Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z Serwisu, jak z każdej innej strony internetowej, należy korzystanie z nich bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW.
    3.    Korzystanie z Serwisu wymaga udostępnienia podstawowych informacji o komputerze Użytkownika, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony, z której Użytkownik połączył się z Serwisem wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przeglądarka oraz system operacyjny. Dane te wykorzystywane będą jedynie w celach statystycznych i nie będą udostępniane innym podmiotom.
    4.    Funkcja oraz cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzonych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługują się Użytkownicy (cookies): Usługodawca w ramach prowadzonej działalności wykorzystuje pliki cookies, narzędzia własne oraz narzędzia firm trzecich, które używane są do:
- prowadzenia statystyki odwiedzin Serwisu;
- pomiaru oglądalności i zachowań użytkowników na stronach Serwisu;
- lepszego dopasowania wyświetlanych użytkownikom treści reklamowych;
- analizy prowadzonych w ramach Serwisu kampanii reklamowych przez Usługodawcę i jego klientów.
 
Wszelkie zbierane dane są zanonimizowane i nie pozwalają na identyfikacje konkretnej osoby.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
    1.    Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia do Usługodawcy Usługobiorca może kierować na adres poczty elektronicznej uwagi@gotujmy.pl.

POLECANE