Regulamin serwisu Gotujmy.pl

 
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Regulamin serwisu internetowego Gotujmy.pl, („Regulamin”), określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.gotujmy.pl, („Serwis”), oraz prawa i obowiązki Usługodawcy, będącego operatorem Serwisu, i Usługobiorców będących uczestnikami Serwisu.

2. Usługodawcą i właścicielem Serwisu jest spółka Burda Media Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod 02-674) przy ul. Marynarskiej 15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000574730 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości: 44.691.550,00 PLN, NIP 8971411483, numer REGON 931051710, wpisaną do rejestru Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami pod nr 000106729, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, zgodnie z Załącznikiem nr I Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. , („Usługodawca” lub „Właściciel”).

3. Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba korzystająca z Serwisu ale niezarejestrowana w Serwisie. Usługobiorcą jest każda osoba korzystająca zarejestrowana w Serwisie i publikująca w nim własne treści.

4. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne. Dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego użytkownika publicznej sieci Internet, na zasadach określonych w Regulaminie.

5. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami).

6. Usługobiorca przed rozpoczęciem korzystania z usługi Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego treść podczas rejestracji w Serwisie.


§ 2
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI SERWISU
 
1. Przedmiotem umowy o świadczenie usługi Serwisu jest:

a. bezpłatne przechowywanie przez Usługodawcę wpisu Usługobiorcy w Serwisie („Wpis”) na serwerach Usługodawcy oraz wyświetlanie Wpisu przez Usługodawcę w Serwisie;

b. nieodpłatna licencja udzielona Usługodawcy przez Usługobiorcę na korzystanie z Wpisu w zakresie określonym w punktach 4 i 5 niniejszego § 2.

2. Przez „Wpis” na potrzeby niniejszego Regulaminu rozumie się: przepis, zdjęcia do przepisu, komentarz, wypowiedź, wizytówkę lub inny zamieszczony w Serwisie tekst, zdjęcie lub grafikę.

3. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Serwisu następuje w momencie rejestracji Użytkownika w Serwisie i akceptacji przez Użytkownika treści Regulaminu.

4. Jeżeli Wpis stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami) Usługobiorca udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i w czasie licencji na korzystanie z utworu z chwilą umieszczenia Wpisu w Serwisie, z prawem udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji:

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; wykorzystywanie utworu w różnych formatach i w innych serwisach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach wraz z prawem włączania treści lub ich fragmentów do innych utworów, rozpowszechniania w innych serwisach oraz tworzenia z nich opracowań;

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt a i b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie utworu, rozpowszechnienie utworu w postaci wydania elektronicznego za pośrednictwem sieci informatycznej; rozpowszechnienie utworu w sieci teleinformatycznej, Internecie, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a także simulcasting oraz webcasting;

d. rozpowszechnienie poprzez wykorzystanie utworu i jego fragmentów dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy, w każdej formie, w tym w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, radiowej, zewnętrznej i internetowej, na stronach i domenach internetowych oraz serwisach mobilnych, gadżetach i materiałach promocyjno-reklamowych, a także wykorzystanie obrazu egzemplarza utworu oraz fragmentów utworu w materiałach reklamowych promujących wydanie utworu (w szczególności zdjęciach, slajdach i zwiastunach utworu).

5. Usługobiorca wyraża zgodę na wykonywanie przez Usługodawcę praw zależnych wobec Wpisów w zakresie: modyfikowania Wpisu, w szczególności na dokonywanie skrótów i zmian redakcyjnych, tłumaczenia, przeróbek, adaptacji, włączania do Wpisu treści pochodzących od Usługobiorcy lub włączania Wpisu lub jego części do innych utworów, bez nadzoru autorskiego ze strony Usługobiorcy.

6. Usługobiorca oświadcza, że w każdym przypadku, w którym treści Usługobiorcy zostały opatrzone wizerunkami osób, Usługobiorca posiada zgody tych osób na publikację ich wizerunku w Serwisie w zakresie określonym niniejszym Regulaminem. Usługodawca ma prawo do żądania przedstawienia odpowiednich dokumentów zawierających zgody na wykorzystanie wizerunku.

7. Umowa o świadczenie usługi Serwisu jest zawierana na czas nieokreślony a Usługobiorca może wypowiedzieć ją w każdej chwili, poprzez odpowiedni mechanizm Serwisu dotyczący usunięcia konta, co nie jest równoznaczne z wypowiedzeniem licencji, o której mowa w § 2 ust. 4 powyżej. Rozwiązanie umowy licencji wymaga złożenia wyraźnego oświadczenia na adres Usługodawcy wskazany w Regulaminie w § 7 ust. 1 z wyraźnym wskazaniem Wpisu, z zachowaniem ustawowego terminu wypowiedzenia.

§ 3
ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
 
1. Usługobiorcy, korzystając z Serwisu, zobowiązani są do postępowania zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz zasadami dobrego wychowania i netykietą.

2. Niedopuszczalne jest publikowanie w Serwisie treści bezprawnych, o charakterze rasistowskim, nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa.

3. Niedopuszczalne jest publikowanie w Serwisie treści naruszających dobra osobiste innych osób fizycznych i prawnych.

4. Usługobiorca nie może zamieszczać w Serwisie:

a. reklam,
b. przekazów stanowiących reklamę ukrytą,
c. odesłań do innych stron internetowych (linków),
d. komunikatów prasowych lub pochodzących od agencji informacyjnych itp.,
e. pochodzących od osób trzecich tekstów, grafik, zdjęć itp., mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz .U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zmianami) chyba, że Usługobiorca będzie do tego uprawniony lub publikacja będzie mieścić się w granicach prawa cytatu, ale nawet wówczas należy podać autora i źródło.
 
§ 4
PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY
 
1. Usługodawca jest uprawniony usunąć zamieszczony w Serwisie Wpis, którego treść jest niezgodna z prawem lub postanowieniami Regulaminu.

2. Usługodawca jest uprawniony zablokować dostęp do Serwisu Usługobiorcy, którego postępowanie jest sprzeczne z Regulaminem, a także zablokować dostęp do Serwisu z adresu IP komputera, z którego korzystał ten Usługobiorca (po poinformowaniu Usługobiorcy).

3. Zgodnie z art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną:

a. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Wpisy, jeżeli nie wie o bezprawnym charakterze Wpisu, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Wpisu niezwłocznie uniemożliwi dostęp do Wpisu;

b. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze Wpisu i uniemożliwił dostęp do Wpisu, nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do Wpisu.

c. Usługodawca, który uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze Wpisu i uniemożliwił dostęp do Wpisu, nie odpowiada względem tego Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do Wpisu, jeżeli niezwłocznie zawiadomi Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Wpisu.

4. Zgodnie z art. 15 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Usługodawca nie ma obowiązku sprawdzania treści Wpisów zamieszczanych w Serwisie przez Usługobiorców.
 
§ 5
WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 
1. Do pełnego korzystania z Serwisu w roli Usługobiorcy należy zarejestrować się w Serwisie, wypełniając formularz rejestracyjny – wybierając nazwę i hasło oraz podając prawdziwy adres e-mail, pozwalający na potwierdzenie rejestracji przez nowego Usługobiorcę. Nowy Usługobiorca sam uruchamia swoje konto klikając w link aktywacyjny przysłany na adres e mail, który podał w formularzu rejestracji. Od tego momentu ma dostęp do usług zapewnianych zarejestrowanym Usługobiorcom w Serwisie.

2. Do rozwiązania umowy korzystania z Serwisu wystarczy, że Usługobiorca wyśle do Administratora dyspozycję usunięcia konta. W konsekwencji nazwa Usługobiorcy oraz jego hasło dostępu ulegają dezaktywacji. Konto przestaje być dostępne, a profil Usługobiorcy przestaje się wyświetlać innym Usługobiorcom. W celu usunięcia konta Usługobiorca może napisać na adres wskazany w § 7 ust. 1 poniżej lub skorzystać ze strony internetowej mojedane.burdamedia.pl/.

3. Usunięcie lub czasowe zablokowanie przez Administratora konta Usługobiorcy może nastąpić też, jeżeli Usługobiorca narusza prawo lub Regulamin, zwłaszcza w przypadku otrzymania przez Administratora urzędowego lub wiarygodnego zawiadomienia o bezprawnym charakterze danych zamieszczonych w Serwisie przez Usługobiorcę.
 
§ 6
TECHNICZNE UWARUNKOWANIA KORZYSTANIA Z SERWISU
 
1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: aby skorzystać z Serwisu, użytkownik musi dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie cookies oraz JavaScript, dostęp do poczty elektronicznej.

2. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z Serwisu, jak z każdej innej strony internetowej, należy korzystanie z nich bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW.

3. Korzystanie z Serwisu wymaga udostępnienia podstawowych informacji o komputerze użytkownika, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony, z której użytkownik połączył się z Serwisem wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przeglądarka oraz system operacyjny. Dane te wykorzystywane będą jedynie w celach statystycznych i nie będą udostępniane innym podmiotom.
 
§ 7
PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
 
1. Reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu mogą być składane Usługodawcy pisemnie, na adres Usługodawcy lub na adres e-mail: uwagi@gotujmy.pl.

2. W reklamacji wystarczy podać informacje niezbędne do ustalenia, który użytkownik ją składał i co jest przedmiotem reklamacji. W przypadku reklamacji pisemnych potrzebny jest również adres do kontaktu.

3. Odpowiedź zostanie udzielona w ciągu maksymalnie 14 dni i przesłana tą samą drogą, którą została złożona.

4. W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację stanowiska Usługodawcy, zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych, korzystając z sądowych metod dochodzenia roszczeń, a w przypadku zgody obu stron – z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ istnieje platforma ODR - internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami.
 
§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

3. Jeżeli chcielibyście się Państwo dowiedzieć więcej o zasadach ochrony prywatności obowiązujących w Grupie Burda, zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności Grupy Kapitałowej Grupy Burda dostępną pod adresem: https://mojedane.burdamedia.pl/dokumenty/polityka_prywatnosci.pdf
 
Wersja obwiązująca od dnia 01 lipca 2022 r.
Poprzednia wersja regulaminu jest dostępna pod adresem https://mojedane.burdamedia.pl/dokumenty/gotujmy.pl-regulamin-20220613.pdf

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Dotyczy tylko konsumentów
 
Prawo odstąpienia od umowy: mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) nas adres: Burda Media Polska Sp. z o.o. ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa lub e-mail: uwagi@gotujmy.pl.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy: ponieważ Serwis jest bezpłatny, kwestia zwrotu otrzymanych od konsumentów płatności jest bezprzedmiotowa.
 
USTAWOWY WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 
- Adresat: Burda Media Polska Sp. z o.o. ul. Marynarska 15, 02-675 Warszawa, e-mail: uwagi@gotujmy.pl.
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data
 
(*) Niepotrzebne skreślić.