Regulamin konkursu - Smaki życia

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu: Smaki życia!

         
ocena: 5/5 głosów: 1
Regulamin konkursu - Smaki życia
fot. Fotolia
Poniżej znajdziesz regulamin konkursu Smaki życia!

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1. Organizatorem Konkursu – Smaki życia (dalej zwanego: „Konkursem”) jest spółka „Edipresse Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa (dalej zwana: „Organizatorem”).

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest zarówno w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej gotujmy.pl.

1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.

1.6. Nagrody:
1 miejsce: książka "Życie ma smak", kalendarz "SuperForma" na 2017 r., gra planszowa SuperForma, gra karciana SuperForma
2 miejsce: książka "Życie ma smak", kalendarz "SuperForma" na 2017 r., gra karciana SuperForma
3 miejsce: książka "Życie ma smak", gra planszowa SuperForma

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU:

2.1. Konkurs będzie ogłoszony na stronie internetowej Gotujmy.pl

2.2. Konkurs trwa od 12 grudnia do 23 grudnia 2016 r.

2.3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 30 grudnia 2016 r.


3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:

3.1. Konkurs polegać będzie na zamieszczeniu przepisu na potrawę, która zdaniem uczestnika konkursu odzwierciedla jego życie - zarówno smakiem, jak i wyglądem - oraz uzasadnienia w komentarzu pod konkursem - dlaczego wybór padł właśnie na ten przepis.

3.2. Laureatów konkursu wybiera Komisja Konkursowa w składzie przedstawicieli Organizatora Konkursu.

3.3. Laureatami Konkursu w liczbie 3 zostaną osoby, których przepisy wraz z uzasadnieniem zostaną uznane za najciekawsze.

3.4. Jedna osoba może dodać dowolną ilość przepisów, ale wygrać tylko 1 nagrodę.

3.5. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adresu e-mailowego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.

 3.6. Prawa autorskie majątkowe do prac nadesłanych przez uczestników konkursu powinny należeć do uczestników konkursu. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora tekstów zgodnie z niniejszym Regulaminem.


4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD:

4.1. Laureaci wyłonieni zostaną najpóźniej do 30 grudnia 2016 r.

4.2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej za pośrednictwem skrzynki profilowej "redakcja" najpóźniej do 30 grudnia 2016 r.

4.3. Nagrody do poszczególnych laureatów wysłane zostaną pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata w terminie 28 dni od dnia otrzymania od laureata danych koniecznych do wysyłki.

4.4. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

4.5. Nagrody zostaną rozesłane po terenie Rzeczpospolitej Polskiej.


5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE:

5.1. W celu umożliwienia jak najszybszej dyskwalifikacji osób łamiących zasady konkursu, prosimy o zgłaszanie przypadków łamania regulaminu przez uczestników biorących udział w konkursie, niezwłocznie, na adres mailowy uwagi@gotujmy.pl w treści podając nazwę Konkurs – Smaki życia przekąski na Gotujmy.pl

5.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

5.3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną powołaną przez Organizatora.

5.4. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

5.5. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji w wiadomości zwrotnej.