Regulamin konkursu - Soki marzeń z sokowirówką Philips

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Konkursu - Soki marzeń z sokowirówką Philips!

         
ocena: 4/5 głosów: 3
Regulamin konkursu - Soki marzeń z sokowirówką Philips
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Konkurs – Soki marzeń z sokowirówką Philips” (dalej zwanego: „Konkursem”) jest spółka Edipresse Sp.z.o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa (dalej zwana: „Organizatorem”).
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej gotujmy.pl
1.4. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i przyrzekającego nagrody oraz inne osoby współpracujące przy organizacji lub przeprowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.
1.6. Nagrody przeznaczone dla laureatów Konkursu to: 3 x sokowirówka Philips HR1869 z technologią Quick Clean o wartości rynkowej 689,00zł brutto
1.7. Przyrzekającym nagrody jest Philips Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Aleje Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa.
1.8. Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU

2.1. Konkurs będzie przeprowadzony na stronie internetowej gotujmy.pl. Ogłoszenie o Konkursie ukaże się w dniu 18.11.2014 r. na stronie internetowej gotujmy.pl.
2.2. Konkurs będzie trwał w dniach od 18.11.2014 r. do 01.12.2014 r.
2.3. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do 8 grudnia 2014 r.

 W artykule wynikowym zostaną podane nicki laureatów.

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

3.1. Zgłoszenie do konkursu („Zgłoszenie”) polegać będzie na zamieszczeniu swojej odpowiedzi na forum gotujmy.pl w wątku: Konkurs – Soki marzeń z sokowirówką Philips. Pytanie konkursowe brzmi: „Jaka jest Twoja wymarzona kompozycja sokowa, którą piłabyś/piłbyś mając do codziennego użytku sokowirówkę Philipis z technologią QuickClean? Odpowiedź musi zawierać również przepis na ten sok.”
3.2. Spośród wszystkich Zgłoszeń Komisja wybierze 3 (słownie: trzy) prace konkursowe, które uzna za najlepsze. Przy wyborze Komisja będzie się kierować swoim własnym uznaniem, biorąc pod uwagę oryginalność prac konkursowych. Decyzje Komisji są ostateczne. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.
3.3. Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie wiele razy, ale może być laureatem tylko jednej nagrody.
3.4. Uczestnik oświadcza, że jest autorem odpowiedzi na zadanie konkursowe zgłoszonej przez niego do Konkursu i, że odpowiedź na zadanie konkursowe nie narusza praw osób trzecich, w tym autorskich praw osobistych i majątkowych osób trzecich, lub dóbr osobistych osób trzecich, jak również, że, w przypadku, jeżeli stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu do niej autorskie prawa majątkowe lub licencje, w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji, zgodnie z pkt 3.5 poniżej.
3.5. W przypadku, jeżeli odpowiedź na zadanie konkursowe stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwane dalej „Utworem”), Uczestnik niniejszym udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do Utworu, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, na następującym polu eksploatacji: publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3.6. Uczestnik oświadcza, że odpowiedź na zadanie konkursowe jest unikalną treścią, stworzoną przez niego specjalnie w celu wzięcia udziału w Konkursie, jak również, że nie jest publikowana w innych serwisach internetowych.
3.7. Odpowiedzi na zadanie konkursowe nie spełniające wymogów Regulaminu nie będą brane pod uwagę podczas wyłaniania laureatów.
3.8. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego i adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do jego danych osobowych i do ich poprawiania, jak również do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych uczestnika. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i odbioru nagrody.

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

4.1. Laureaci wyłonieni zostaną w wyniku realizacji procedury opisanej w punkcie 3 Regulaminu, najpóźniej w terminie wskazanym w pkt 2.3. powyżej.
4.2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej za pośrednictwem skrzynki profilowej "redakcja" w dniu ogłoszenia wyników. Laureat zostanie poproszony o przesłanie danych osobowych.
4.3. W przypadku nie podania przez laureata, zgodnie z pkt 4.2. powyżej, danych osobowych w terminie 7 dni od otrzymania wiadomości od Organizatora, prawo do otrzymania nagrody wygasa. Organizator przyzna nagrodę kolejnemu laureatowi wyłonionemu zgodnie z Regulaminem.
4.4. Przyrzekający nagrody oświadcza, że wartość każdej z nagród przewidzianych w ramach niniejszego konkursu nie przekracza kwoty 760 PLN netto, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.), a więc nagrody te wolne są od podatku dochodowego.
4.5. Nagrody do poszczególnych laureatów zostaną wysłane kurierem na koszt Organizatora na adres zamieszkania wskazany przez laureata w terminie 28 dni od dnia powiadomienia laureata o wygranej.
4.6. W przypadku nie podjęcia przez laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa.
4.7. Laureaci zostają zobowiązani do zaopiniowania nagrody w komentarzach pod artykułem konkursowym - Konkurs - Soki marzeń z sokowirówką Philips.
4.8. W przypadku, jeżeli opinia o nagrodzie stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwane dalej „Utworem”), Uczestnik niniejszym udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do Utworu, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, na następującym polu eksploatacji: publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
4.9. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1. W celu umożliwienia jak najszybszej dyskwalifikacji osób łamiących zasady konkursu, prosimy o zgłaszanie przypadków łamania regulaminu przez uczestników biorących udział w konkursie, niezwłocznie, na adres mailowy uwagi@gotujmy.pl w treści podając nazwę Konkurs - Soki marzeń z sokowirówką Philips.
5.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
5.3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję.
5.4. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu.
5.5. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez nią w reklamacji.