Regulamin

§ I. Postanowienia ogólne

 • 1. Organizatorem plebiscytu pod nazwą „Kulinarny Blog Roku” (dalej zwanego „Plebiscytem”) jest Burda Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000574730, NIP: 8971411483, kapitał zakładowy 44.691.450,00 zł w całości wpłacony (dalej zwana „Organizatorem”).
 • 2. Plebiscyt jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • 3. Regulamin Plebiscytu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej https://gotujmy.pl/kulinarny-blog-roku.html
 • 4. Uczestnikami Plebiscytu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 • 5. W Plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy Organizatora i sponsorów Plebiscytu, jak również inne osoby współpracujące przy organizacji Plebiscytu oraz członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.
 • 6. Kulinarny Blog Roku zostanie wyłoniony poprzez kolejne etapy konkursu pod nazwą "Bitwa Blogerów".
  • a) Do I Etapu mogą przystąpić wszyscy Autorzy zgłoszonych blogów.
  • b) Laureatów etapów II i III wybiera Jury
  • c) Finaliści zostaną wyłonieni drogą głosowania przez Internautów (aby oddać głos, trzeba posiadać konto na Gotujmy.pl)
 • 7. Nagrodami przeznaczonymi dla laureatów Plebiscytu są:
  • a. nagroda główna (za zajęcie 1. miejsca): pakiet promocji w Burda m.in. sesja i artykuł w Poradniku Domowym, zestaw naczyń ze stali nierdzewnej Fiskars KitchenSmart składający się z następujących elementów:
   • - rondel 1,5 l z pokrywką
   • - garnek 2 l z pokrywką
   • - garnek 3 l z pokrywką
   • - garnek 5 l z pokrywką
   • - garnek 7 l z pokrywką
   • - zestaw 5 noży z nożyczkami w drewnianym bloku
   oraz dodatkowa nagroda pieniężna, przeznaczona na pokrycie podatku dochodowego od wygranej.
  • b. nagroda dodatkowa (za zajęcie 2. miejsca): promocja w Gotujmy.pl, średni zestaw sprzętów kuchennych Fiskars, w skład którego wchodzą:
   • - zestaw 5 noży z nożyczkami w drewnianym bloku
   • - łopatka do ciasta
   • - zestaw do sałatek 2 szt. (łyżka i widelec)
   • - zestaw do serwowania 2 szt. (łyżka do sosów i łyżka do nakładania potraw)
   • - zestaw sztućców (16 szt.)
   oraz dodatkowa nagroda pieniężna, przeznaczona na pokrycie podatku dochodowego od wygranej.
  • c. nagroda dodatkowa (za zajęcie 3. miejsca): promocja w Gotujmy.pl, mały zestaw sprzętów kuchennych Fiskars, w skład którego wchodzą:
   • - zestaw 5 noży z nożyczkami w drewnianym bloku
   • - deska do krojenia z 4 wymiennymi wkładami
   oraz dodatkowa nagroda pieniężna, przeznaczona na pokrycie podatku dochodowego od wygranej.
 • 8. Organizator powoła jury (zwane dalej „Jury” lub „Komisją”), w skład którego wejdzie zespół redakcyjny Gotujmy.pl oraz zespół redakcyjny Poradnika Domowego.

§ II. Założenia plebiscytu

 • 1. Plebiscyt będzie przeprowadzony na łamach serwisu internetowego: Gotujmy.pl.
 • 2. Plebiscyt będzie trwał od 27 maja 2015 r. do 15 września 2015 r. Zgłoszenia do Plebiscytu można przesyłać do 17 czerwca 2015 r. Do Plebiscytu mogą zgłaszać się autorzy blogów kulinarnych. Tematyka bloga musi być określona poprzez wybór przynajmniej jednej z kategorii: fotografia kulinarna, na słodko, dietetyczne, inspiracje kulinarne. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia.
 • 3. Przesłanie przez uczestnika zgłoszenia do Organizatora musi nastąpić drogą elektroniczną, tj. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej https://gotujmy.pl/kulinarny-blog-roku.html. Jedna osoba może zgłosić dowolną ilość blogów.
 • 4. Autorzy wszystkich blogów zgłoszonych do Plebiscytu mogą wziąć udział w I Etapie Konkursu pod nazwą "Bitwa Blogerów".
 • 5. Wyniki Plebiscytu zostaną ogłoszone na stronie internetowej https://gotujmy.pl/kulinarny-blog-roku.html dnia 16.09.2015 r.
 • 6. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika podane w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane przez Organizatora Plebiscytu z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19 w celu realizacji umowy przystąpienia do Plebiscytu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Plebiscytu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.
 • 7. Prawa autorskie majątkowe do prac nadesłanych przez uczestników w ramach Plebiscytu powinny należeć do uczestników Plebiscytu. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora prac zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 • 8. Każdy z laureatów Plebiscytu upoważnia Organizatora do nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie rozpowszechniania wizerunku wraz z jego imieniem i nazwiskiem (dalej „Wizerunek”) we wszelkich formach wydawniczych, drukarskich, promocyjnych, reklamowych oraz poprzez wszelkie sieci komputerowe i multimedialne, a w szczególności do:
  • a. rozpowszechniania Wizerunku na okładkach i wewnątrz (na dowolnej stronie) wybranych przez Organizatora wydań czasopism, których Organizator jest wydawcą;
  • b. rozpowszechniania Wizerunku na stronach serwisów internetowych, w szczególności na stronach serwisu internetowego gotujmy.pl, polki.pl lub innych według wyboru Organizatora;
  • c. rozpowszechniania Wizerunku w wydaniach elektronicznych i cyfrowych czasopism, których Organizator jest wydawcą, w tym na platformach mobilnych, w szczególności Apple iOS, Android, Microsoft;
  • d. wykorzystania Wizerunku w reklamie i promocji Organizatora, działalności Organizatora, czasopism, których Organizator jest wydawcą, jak również serwisów internetowych, w szczególności w reklamie prasowej, radiowej, telewizyjnej, internetowej, billboardowej, outdoorowej, adpolowej oraz w gadżetach reklamowych i promocyjnych;
  Rozpowszechnianie Wizerunku przez Organizatora może następować w dowolnej formie i w dowolnej oprawie graficznej oraz w połączeniu z innymi utworami, wizerunkami i elementami, jak również w postaci zbioru wizerunków lub zbioru okładek.

§ III. Zasady prowadzenia konkursu - Bitwa Blogerów

1. Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap: Gramy w zielone!
zgłoszenia od 18.06.2015 do 02.07.2015 r.
wyniki: 09.07.2015 r.

II etap: Wielkie grillowanie blogerów
zgłoszenia od 10.07.2015 do 24.07.2015 r.
wyniki: 31.07.2015 r.

III etap: Twoja popisowa potrawa
zgłoszenia od 03.08.2015 do 17.08.2015 r.
wyniki: 24.08.2015 r.

od 25.08.2015 r. do 15.09.2015 r. - głosowanie Internautów

16.09.2015 r. - ogłoszenie wyników

2. Zadanie konkursowe:

W poszczególnych etapach zadanie konkursowe będzie polegało na przygotowaniu potrawy zgodnie z tematem przewodnim prezentowanym na filmie video dołączonym do każdego etapu. Autor bloga do każdego etapu może dodać dowolną ilość prac konkursowych.

3. Klucz wyboru*:

I etap: wszyscy Autorzy, którzy zgłoszą się do Plebiscytu

Do II etapu przechodzi najlepsza 20.

Do III etapu przechodzi najlepsza 10.

3 blogi, wyłonione przez jury w etapie III zostaną poddane głosowaniu internautów. Blog, który uzyska największą ilość głosów zostanie laureatem plebiscytu; nagrody za 2 i 3 miejsce zostaną przyznane zgodnie z ilością głosów otrzymanych przez Internautów.

§ IV. Przyznawanie nagród

 • 1. Laureaci wyłonieni zostaną dnia 15.09.2015 roku.
 • 2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłanej na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.
 • 3. Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z przepisami prawa podatkowego. W przypadku, jeżeli wydanie nagrody będzie się wiązało z obowiązkiem pobrania podatku, laureatowi zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości nagrody, na pokrycie takiego podatku. Dodatkowa nagroda pieniężna nie będzie wypłacona laureatowi. Organizator pobierze dodatkową nagrodę pieniężną tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej w grach i konkursach i odprowadzi w stosownym terminie na rachunek rozliczeniowy właściwego Urzędu Skarbowego.
 • 4. Nagrody rzeczowe do poszczególnych laureatów wysłane zostaną pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata w terminie 28 dni roboczych od dnia otrzymania od laureata danych koniecznych do wysyłki.
 • 5. W przypadku braku dostarczenia danych adresowych przez laureata w terminie 14 dni roboczych od dnia poinformowania o wygranej, prawo do nagrody wygasa. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
 • 6. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.
 • 7. W Plebiscycie mogą brać udział jedynie osoby przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ V. Postępowanie reklamacyjne

 • 1. W celu umożliwienia jak najszybszej dyskwalifikacji osób łamiących zasady Plebiscytu, prosimy o zgłaszanie przypadków łamania regulaminu przez uczestników biorących udział w Plebiscycie, niezwłocznie, na adres mailowy uwagi@gotujmy.pl w treści podając nazwę Plebiscyt - „Kulinarny Blog Roku".
 • 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 • 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną powołaną przez Organizatora.
 • 4. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
 • 5. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji w wiadomości zwrotnej.

* W przypadku mniejszej ilości zgłoszeń blogów niż 20 organizator zastrzega sobie prawo do zmiany klucza wyboru blogów w obrębie danych liczbowych. O zmianie zasad uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani. (Informacja ukaże się na stronie Gotujmy.pl)