Magia grilla - oficjalny regulamin

Ten regulamin jest oficjalnym, obowiązującym regulaminem konkursu.

         
ocena: 5/5 głosów: 1
Magia grilla - oficjalny regulamin
Regulamin konkursu
„Magia grilla”

 
§ 1

Organizatorem konkursu pod nazwą „Magia Grilla”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Infornext.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Okopowa 58/72 zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy pod numerem KRS 303210, posiadająca numer REGON: 141350989, numer NIP: 5272570300, o kapitale zakładowym w wysokości: 100 000,00 zł, zwana dalej „Organizatorem”,
 
 
§ 2

1.    Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dnia 16.08.2010 – 03.09.2010 r.

2.    Konkurs prowadzony jest przy pomocy strony internetowej o adresie gotujmy.pl, zwanej dalej „stroną internetową”. W dniu 06.09.2010 r nastąpi ogłoszenie wyników na stronie internetowej.

3.    Konkurs prowadzony jest przez Organizatora na zasadach niniejszego Regulaminu.

4.    Organizator może zawiesić, zakończyć lub zmienić zasady Konkursu w każdym czasie, za uprzednim podaniem tego faktu do wiadomości publicznej na stronie internetowej, pod warunkiem, że zmiana zasad Konkursu nie wpłynie na pogorszenie warunków Konkursu dla Uczestników.
 
§ 3

1.   Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, stale zamieszkujące na terenie Polski, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zwane dalej „Uczestnikami”.

2.   W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani członkowie organów Organizatora, Nestle Polska S. A. oraz członkowie rodzin wyżej wymienionych osób. W rozumieniu niniejszego regulaminu za członków rodzin osób wskazanych powyżej uznaje się: wstępnych, zstępnych, przysposobionych, rodzeństwo oraz małżonka, a także wstępnych, zstępnych, przysposobionych oraz rodzeństwo małżonka.
 
 
§ 4

1.  Zadaniem uczestnika konkursu jest:

Stworzenie i dodanie na stronie internetowej Organizatora w Kategorii Konkurs Winiary, własnego przepisu na potrawę grillową z użyciem wybranego produktu Winiary.
 
 

2.  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie konta (profilu) na stronie internetowej gotujmy.pl.

3. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego Nicka, którym Uczestnik posługuje się w portalu Gotujmy.pl

4. Osoby biorące udział w konkursie mogą posiadać tylko jedno konto konkursowe.
 
 
 
 
 
§ 5

1. W celu dodania przepisu Uczestnik powinien:

   1.1 uzyskać połączenie ze stroną internetową,
   1.2 dodać przepis przy pomocy aplikacji dostępnej na stronie internetowej, pod przyciskiem Dodaj swój przepis. Należy postępować zgodnie z pojawiającymi się instrukcjami.
   1.3 zaznaczyć przy przepisie kategorię konkursową: Konkurs Winiary.

 

2. Przepisy dodane do kategorii konkursowej automatycznie zaciągną się do rankingu konkursowego, po weryfikacji przez moderatora gotujmy.pl. Trwa to do 24 godzin. Prawidłowo dodany i oznakowany przepis pojawi się w rankingu następnego dnia.

3.  Wszyscy zalogowani użytkownicy gotujmy są uprawnieni do głosowania na przepisy konkursowe. Przepisy można oceniać za pomocą przycisku Oceń. Jeden przepis użytkownik może ocenić tylko raz na skali 1-5. Przepis z najwyższą sumą punktów pojawi się na pozycji pierwszej w rankingu konkursowym.  

4.  Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu przesłanego przez uczestnika przepisu bez podania przyczyny. W szczególności przyczyną wykluczenia tekstu z Konkursu może być:

a)  zawarcie w tekście lub zdjęciu treści, która może stanowić reklamę produktów innych niż marki Winiary,

b)  zawarcie treści, która może naruszać ogólne przyjęte normy moralności, obrażać uczucia religijne, stanowić wyraz dyskryminacji, zawierać treści sprzeczne z prawem, wulgarne, obraźliwe itp.
 
 
§ 6

1.  Łącznie nagrodzonych w Konkursie zostanie 16 osób zgodnie z zapisem pkt 2 niniejszego paragrafu .

2.  Wybór 15-stu zwycięzców nastąpi na podstawie decyzji Jury Konkursu. 1 zwycięzca zostanie wyłoniony w rankingu konkursowym. Jeśli dwie osoby lub więcej osób znajdą się na pierwszym miejscu w rankingu konkursowym, ranking zostanie otwarty ponownie i będzie można głosować na przepisy przez kolejne 24 godziny. Dnia 1.09.2010 roku Jury wyłoni 15 laureatów konkursu, którzy będą autorami najciekawszych zdaniem Jury przepisów.
 

a)  Autor najciekawszego w ocenie Jury przepisu na potrawę grillową otrzyma nagrodę- zestaw pierwszy opisany w § 7 pkt a.

b)  Pozostałych 14 autorów, których przepisy zostały również wysoko ocenione przez Jury otrzymają zestaw drugi opisany w § 7 pkt b.

c)  Autor przepisu, który wygra w rankingu konkursowym, zamieszczonym na stronie internetowej otrzyma zestaw produktów Winiary opisany w § 7 pkt b.
 

3.  Przy ocenie nagradzanych przepisów i zdjęć Jury kierować się będzie swoim swobodnym uznaniem.

4.  Decyzja Jury jest ostateczna, droga odwoławcza nie przysługuje.

5.  Każdy Uczestnik, który zamieszcza przepis może otrzymać tylko jeden zestaw nagród.

6.  Do dnia 3 września 2010 roku lista osób nagrodzonych (Nicki Uczestników z Gotujmy.pl) zamieszczona będzie na stronie internetowej.
 
 
§ 7

1.  Nagrody w Konkursie stanowią:

a) zestaw produktów do grilla Winiary (duży)

W skład zestawu wchodzą:

2 x Przyprawa na grilla pikantna

2 x Przyprawa na grilla staropolska

2 x Przyprawa na grilla z czosnkiem i ziołami

1 x Sos barbecue

1 x Sos salsa

2 x zestaw Sosów Sałatkowych

6 x Pomysł na

Zestaw określony w niniejszym punkcie otrzyma 1 osoba

b) 15 x zestaw produktów do grilla Winiary (mały)

W skład zestawu wchodzą:

2 x Przyprawa na grilla pikantna

2 x Przyprawa na grilla staropolska

2 x Przyprawa na grilla z czosnkiem i ziołami

1 x Sos barbecue

1 x Sos salsa

1 x zestaw sosów sałatkowych

Zestaw określony w niniejszym punkcie otrzyma 15 osób
 

2. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości ich zamiany, bądź wypłaty ich równowartości w gotówce.

5. W przypadku, gdy Uczestnik naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu, zobowiązany będzie do pokrycia wszelkiej szkody związanej z tym naruszeniem, a w przypadku gdy okaże się, że na skutek naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, została mu przyznana nagroda, której nie otrzymałby, gdyby nie dopuścił się naruszenia, Uczestnik ten zobowiązany będzie do zwrotu otrzymanej nagrody.
 
§ 8
 

1. Podmiotem wydającym nagrody jest Organizator.

Powiadomienie o zakwalifikowaniu do otrzymania nagrody zostanie dokonane przez Organizatora na pocztę wewnętrzną Uczestnika na Gotujmy.pl. Powiadomienie nastąpi (e-mail) po ogłoszeniu wyników konkursu.

2. Jeżeli Uczestnik nie odpowie w ciągu 7 dni od daty wysłania e-maila na pocztę wewnętrzną Gotujmy, nie odpisze lub nie poda adresu do wysyłki nagrody traci prawo do nagrody.

3. Nagrody zostaną wydane przez Organizatora na jego koszt nagrodzonym Uczestnikom w drodze przesyłki kurierskiej, wysłanej na adres wskazany przez Uczestnika najpóźniej do 30 września 2010 r.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku, gdy nagroda nie zostanie odebrana przez Uczestnika w ciągu 30 dni od dnia jej wysyłania, prawo do nagrody wygasa.
 
 
§ 9

1. Każdy Uczestnik, który wysyła przepisy do Konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem tekstu i posiada pełnię majątkowych i osobistych praw autorskich do tekstu.
 

2. Organizator działając na podstawie art. 921 § 1 kodeksu cywilnego, z chwilą wydania nagrody, nabywa całość autorskich praw majątkowych do nagrodzonych tekstów, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 z późn.zm.), co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów oraz ich opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

2) w zakresie obrotu oryginałami utworów oraz ich opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,

3) w zakresie rozpowszechniania utworów oraz ich opracowań w sposób inny niż opisany w pkt 1) lub 2) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, remitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci internetowej, na plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach promocji lub reklamy.

4) swobodne używanie i korzystanie z utworów oraz ich pojedynczych elementów w zakresie reklamy, promocji lub oznaczenia towarów, dokonywane przez Organizatora oraz Winiary;

5) modyfikowanie utworów w całości lub części oraz dokonywanie ich opracowań w całości lub części, w szczególności prawo do korekty, przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji poszczególnych elementów utworów lub całości.

3. Organizatorowi przysługuje prawo anonimowego rozpowszechniania nagrodzonych tekstów, odpowiedniego opracowania tekstów, wykonywania zależnych praw autorskich, a także decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu nagrodzonych tekstów oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z tekstów. Uczestnik zobowiązuje się w ww. zakresie do niewykonywania w stosunku do Organizatora lub jego następców prawnych, oraz w stosunku do Nestle Polska S.A. przysługujących Uczestnikowi do utworów autorskich praw osobistych.

4. Uczestnik Konkursu zwolni Organizatora oraz Nestle Polska S.A.  od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z faktem, że w dacie wydania nagrody Uczestnikowi autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego tekstu przenoszone na Organizatora na podstawie powyższych postanowień, Uczestnikowi nie przysługiwały lub nie przysługiwały mu autorskie prawa osobiste do ww. tekstu.
 
 
§ 10

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez pocztę lub firmy kurierskie, a także za podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne w tym zapewniające dostęp do sieci Internet.

2. Organizator nie jest odpowiedzialny za brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie wskutek problemów technicznych z przesyłaniem danych ani nie gwarantuje, że strony sieci internetowej będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.
 
 
§ 11

1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu.

2. Administratorami danych osobowych Uczestników Konkursu, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 z późn.zm.), są Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-678), ul. Szturmowa 2 oraz Organizator.

3. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie. Uczestnicy Konkursu są uprawnieni do wglądu do podanych danych osobowych i zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody.

4. Uczestnicy wypełniając formularz i przystępując do Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) w celach prowadzenia Konkursu, w tym w celu wyłaniania i ogłaszania zwycięzców, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród.
 
§ 12

1. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie internetowej, a także będzie udostępniana wszystkim zainteresowanym w siedzibie Organizatora.

4. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późniejszymi zmianami).

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 sierpnia 2010 r.
 
 
§ 13

1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego konkursu winny być składane na piśmie, na adres Organizatora w terminie do 24.09.2010. Termin wniesienia reklamacji jest zachowany jeśli najpóźniej w dniu określonym w zdaniu poprzednim reklamacja wpłynie do Organizatora.

2. Reklamacje powinny zawierać dokładny adres Uczestnika Konkursu, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywać będzie Komisja Organizatora, w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji i niezwłocznie listem poleconym i pocztą wewnętrzną, poinformuje o swej decyzji uczestnika zgłaszającego reklamację. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.