Oficjalny regulamin konkursu z Herezją!

To jest oficjalny regulamin konkursu "Wyprawa w świat kuchni indyjskiej i tajskiej z restauracją Herezja".

         
ocena: 5/5 głosów: 1
Oficjalny regulamin konkursu z Herezją!

§ 1
ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1. Organizatorem Konkursu jest INFORNEXT.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Okopowa 58/72 zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy pod numerem KRS 303210, posiadająca numer REGON: 141350989, numer NIP: 5272570300, o kapitale zakładowym w wysokości: 100 000,00 zł zwany jest dalej„Organizator”.
1.2. Sponsorem Nagród w Konkursie jest  Euro Operator Sp. z o.o. zwany jest dalej „Fundatorem”.
1.3. Konkurs organizowany jest pod nazwą "Wyprawa w świat kuchni indyjskiej i tajskiej z restauracją Herezja." i zwany jest dalej "Konkursem",
1.4. Konkurs organizowany jest w terminie od dnia 10.01.2011 r. do dnia 07.02.2011 r.
1.5. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: https://gotujmy.pl

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1. Uczestnikiem Konkursu zwanego dalej „Uczestnikiem” może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
2.1.1. ma ukończone 18 lat ;
2.1.2. nie jest członkiem rodziny pracownika Organizatora, a także INFOR PL S.A. oraz pozostałych spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej INFOR, Fundatora oraz członków ich rodzin; przez rodzinę pracownika rozumie się małżonka/wstępnych, zstępnych i rodzeństwo;
2.1.3. zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2.2. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które są zarejestrowane lub zarejestrują się  na https://gotujmy.pl i w okresie trwania Konkursu wykonają prawidłowo zadanie konkursowe.
2.3. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.
2.4.Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację Regulaminu.

§ 3
ZASADY KONKURSU

3.1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest dodanie przepisu na  danie kuchni indyjskiej lub tajskiej, zwanych w dalszej części niniejszego Regulaminu „Materiałem Konkursowym”.
3.2. Materiały Konkursowe mogą być nadsyłane do dnia 06.02.2011 r.
3.2. Materiały Konkursowe będą oceniane przez Jury Organizatora.
3.3. Nadesłany Materiał Konkursowy podlega weryfikacji przez Organizatora Konkursu. Organizator nie uwzględni materiałów niejasnych lub też obraźliwych, które będą naruszały dobra osób trzecich, czy w inny sposób będą niezgodne z regulaminem korzystania z serwisu gotujmy.pl oraz serwisów wieszjak.pl.
3.6. Biorąc udział w Konkursie Uczestnicy oświadczają, iż są autorami Materiałów Konkursowych i przysługuje im do tych prac pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.).
3.7. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do Materiałów Konkursowych
3.8. Uczestnicy Konkursu, poprzez fakt przystąpienia do Konkursu, udzielają Organizatorowi licencji niewyłącznej na rozpowszechnianie Materiałów Konkursowych udostępnionych w ramach udziału w Konkursie, na stronach internetowych administrowanych przez Organizatora, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3.9. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony przez przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do profilu na społeczności https://gotujmy.pl, z którego wysłany został Materiał Konkursowy. Decyzja Organizatora o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna.

§ 4
 NAGRODY W KONKURSIE

4.1. Nagrodami w Konkursie są:
4.1.1.    4 Nagrody tygodniowe w konkursie  vouchery do restauracji Herezja o wartości 50 pln netto wraz z niespodzianką z galerii Herezja
4.1.2.    Nagroda Głowna w konkursie to 1 voucher do restauracji Herezja o wartości 250 pln netto.
4.1.3.    Fundatorem powyższych Nagród jest Herezja Restaurant Gallery Club.
4.3. Fundator jest wyłącznie odpowiedzialny za ufundowanie Nagród w Konkursie.


§ 5
OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD

5.1.Oceny oraz wyboru najciekawszych Materiałów Konkursowych dokonuje Jury Organizatora.
5.2. Nagrody zostaną przyznane 4 razy:  17.01.2011; 24.01.2011; 31.01.2011; 07.02.2011. Uczestnikom, których Materiał Konkursowy zgłoszony do Konkursu został uznany za wartościowszy i bardziej oryginalny od pozostałych zgłoszonych w Konkursie.
5.3.Każdemu uprawnionemu do Nagrody Uczestnikowi przysługuje prawo do jednej Nagrody w czasie trwania Konkursu
5.4.Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Zdobywcy Nagrody nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
5.5. Zdobywca Nagrody zostanie powiadomiony o zdobyciu nagrody za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail przypisany do profilu na społeczności https://gotujmy.pl, z którego został wysłany Materiał Konkursowy.
5.6. Powiadomienie o wygraniu nagrody nastąpi w przeciągu 2 dni od momentu wyłonienia Zwycięzców.
5.7. Organizator nie jest zobowiązany do kontaktu z Uczestnikiem, który nie został wyłoniony jako Zwycięzca Konkursu.
5.8. Wszystkie wyniki Konkursu opublikowane zostaną w dniu 08.02.2011 roku na stronie internetowej Organizatora gotujmy.pl. Organizator poda do wiadomości publicznej listę 4 Zwycięzców z ich loginami, jakimi posługiwali się w trakcie trwania Konkursu.
5.9. Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem w terminie kolejnego 3 dnia roboczego, liczonego od dnia i godziny, w którym nastąpiło przesłanie na jego adres e-mail informacji o wygranej, pod rygorem utraty prawa do Nagrody, celem ustalenia wszystkich danych i terminów koniecznych do skutecznej realizacji prawa do Nagrody.
5.12. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za jakość i ciągłość usług poczty elektronicznej, w szczególności za jakiekolwiek opóźnienia lub inne utrudnienia w przesyłaniu poczty elektronicznej.
5.13. W przypadku niemożliwości kontaktu ze Zwycięzcą lub niepodania przez Zwycięzcę adresu, na który ma być wysłana nagroda, po upływie 30 dni od daty kontaktu e-mailowego ze zwycięzcą nagroda przepada i pozostaje do dyspozycji Organizatora Konkursu.
5.14. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, telefonu) będzie przyczyną odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.
5.15. Nagrody zostaną przekazane w ręce Zwycięzców nie później niż w terminie do 30 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Odbiór  nagród odbywa się w restauracji Herezja na ul. Chłodnej 35/37 w Warszawie.

5.16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.
5.17. Nagrody nieodebrane przepadają, jeśli nie zostaną odebrane osobiście przez kolejnych 6 miesięcy w siedzibie restauracji Herezja na ul. Chłodnej 35/37, 00-867 Warszawa.
5.18. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.
5.19. Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Wartość pojedynczej nagrody nie przekracza 760 zł.


§ 6
ADMINISTRATOR DANYCH

6.1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest INFORNEXT.pl.
6.2. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe wyrażają zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez Organizatora, jako administratora danych, w celach promocyjno-marketingowych i związanych z prowadzoną przez Organizatora działalnością, a także wyrażają zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji handlowych przesyłanych przez Organizatora, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

§ 7
TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

7.1.Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy Konkursu mogą zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu.
7.2.Reklamacje powinny zawierać dokładny adres Uczestnika Konkursu, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji.
7.3.Prawidłowo zgłoszone reklamacje rozpatrywać będzie Komisja Organizatora, w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji i niezwłocznie listem poleconym i pocztą wewnętrzną, poinformuje o swej decyzji Uczestnika zgłaszającego reklamację. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu.
8.2. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu lub regulaminu Portalu Gotujmy.pl przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.
8.3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
8.4. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
8.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu lub zakończenia Konkursu w każdej chwili bez uprzedniej zapowiedzi.
8.6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 10.01.2011 roku.

Tu znajdziesz aktualny ranking konkursu