Regulamin Konkursu - Wielkanocna pisanka

Oficjalny regulamin Konkurs - Wielkanocna pisanka

         
ocena: 5/5 głosów: 2
Regulamin Konkursu - Wielkanocna pisanka
1.   POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą Fantazyjne pączki (dalej zwanego: „Konkursem”) jest spółka „Edipresse Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa (dalej zwana: „Organizatorem”).

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest zarówno w siedzibie Organizatora jak też oraz na stronie internetowej gotujmy.pl.

1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 

1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.

1.6. Nagrodami dla laureatów są filiżanki do kawy marki Villeroy & Boch oraz zestawy 3 książek z płytami CD z cyklu Disney - "Czytaj i słuchaj". 

 

 

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU:

 

2.1. Konkurs będzie ogłoszony na stronie internetowej gotujmy.pl. Zdjęcia konkursowe zamieszczane będą na forum w odpowiednim wątku.

2.2  Konkurs będzie trwał od 14 do 28 marca 2013 roku. 

 

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:

 

3.1. Konkurs polegać będzie na zamieszczeniu zdjęcia na pisanki/ozdoby z wydmuszek robione dowolną techniką. Laureatów konkursu wybiera zespół redakcyjny gotujmy.pl.

3.2. Laureatami Konkursu w liczbie 5 zostaną osoby, których zgłoszenia konkursowe zostaną uznane za najciekawsze. 

3.3. Jedna osoba może wygrać jedną nagrodę. 

3.4. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adresu e-mailowego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.

3.5. Prawa autorskie majątkowe do prac nadesłanych przez uczestników konkursu powinny należeć do uczestników konkursu. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora tekstów zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

3.6. Laureat konkursu zgadza się na przekazanie praw autorskich sponsorowi konkursu.

3.7. Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty, przepisy i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

 

 

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD:

 

4.1. Laureaci wyłonieni zostaną najpóźniej najpóźniej 5 kwietnia.

4.2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej za pośrednictwem skrzynki profilowej "redakcja".

4.3. W przypadku braku dostarczenia danych adresowych przez laureata w terminie 14 dni od dnia poinformowania o wygranej, prawo do nagrody wygasa. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

4.4. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

4.5. W konkursie mogą brać udział jedynie osoby przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE: 

 

5.1. W celu umożliwienia jak najszybszej dyskwalifikacji osób łamiących zasady konkursu, prosimy o zgłaszanie przypadków łamania regulaminu przez uczestników biorących udział w konkursie, niezwłocznie, na adres mailowy konkursy@burdamedia.pl w treści podając nazwę Konkurs - Wielkanocna pisanka.

5.2. Reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej w terminie 40 dni od dnia publikacji na adres Organizatora: „Edipresse Polska” S.A. 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19 z dopiskiem o treści: Reklamacja Konkurs - Wielkanocna pisanka.

5.3. Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.

5.4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 

5.5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją") powołaną przez Organizatora.

5.6. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

5.7. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

5.8. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.