Regulamin konkursu Makaronowe pyszności z Mamma Mia!

Oficjalny regulamin konkursu pod nazwą – Makaronowe pyszności z Mamma Mia!

         
ocena: 5/5 głosów: 3
Regulamin konkursu Makaronowe pyszności z Mamma Mia!
1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą Makaronowe pyszności z Mamma Mia!" (dalej zwanego: „Konkursem”) jest spółka „Edipresse Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa (dalej zwana: „Organizatorem”).
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest zarówno w siedzibie Organizatora jak też oraz na stronie internetowej gotujmy.pl.
1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.
1.6. Nagrody przeznaczone dla laureatów Konkursu to:
1 nagroda główna
- Robot Kitchen Aid KSM 150 PS EER w kolorze czerwonym oraz zestaw produktów Mamma Mia!
- dodatkowa nagroda pieniężna  w wysokości równej należnemu podatku dochodowemu z tytułu wygranej nagrody, wynoszącej 11,11% wartości nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna nie będzie wypłacona bezpośrednio Zwycięzcy. Zostanie ona potrącona z wygranej nagrody i odprowadzona tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej nagrody do właściwego Urzędu Skarbowego przez Organizatora jako płatnika podatku dochodowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
10 nagród drugiego stopnia
Karty upominkowa do sklepu IKEA o wartości 100zł. oraz zestaw produktów Mamma Mia!
10 nagród trzeciego stopnia
Zestaw produktów Mamma Mia!

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU

2.1. Konkurs będzie ogłoszony na stronie internetowej gotujmy.pl.
2.2 Konkurs będzie trwał od 29 listopada do 19 grudnia 2013 roku. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 30 grudnia 2013 r.

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

3.1. Konkurs polegać będzie na zamieszczeniu na Gotujmy.pl potrawy z wykorzystaniem makaronów Mamma Mia. Przepis wraz ze zdjęciami należy zamieść w dziale: Konkurs Makaronowe pyszności z Mamma Mia! Przepis musi być zaopatrzony w zdjęcia. Na jednym ze zdjęć musi być widoczny makaron Mamma Mia, z którego danie powstało.
Laureatów konkursu wybiera Komisja Konkursowa w składzie redakcji portalu gotujmy.pl.
3.2. Laureatami Konkursu w liczbie 21 zostaną osoby, których zgłoszenia konkursowe zostaną uznane przez Komisję Konkursową za najciekawsze. Wyniki Konkursu potwierdzi Komisja Konkursowa.
3.3. Jedna osoba może zostać nagrodzona tylko raz, natomiast może dodać dowolną ilość przepisów do konkursu. Każdy przepis powinien zawierać minimum jedno zdjęcie.
3.4. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adresu e-mailowego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.
3.5. Prawa autorskie majątkowe do prac nadesłanych przez uczestników konkursu powinny należeć do uczestników konkursu. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora tekstów zgodnie z niniejszym Regulaminem.
3.6. Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty, przepisy i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
3.7. Uczestnik, biorąc udział w konkursie, wyraża zgodę na publikację przepisu i zdjęcia po zakończeniu konkursu w książce kucharskiej na gotujmy.pl o nazwie „Najlepsze przepisy kulinarne z makaronem”.

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

4.1. Laureaci wyłonieni zostaną do dnia 30.12.2013 r.
4.2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej za pośrednictwem skrzynki profilowej "redakcja", "kołczu" lub "zozolek" 30.12.2013 r. .
4.3. Nagrody do poszczególnych laureatów wysłane zostaną pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata w terminie 28 dni od dnia otrzymania od laureata danych koniecznych do wysyłki.
4.4. W przypadku nieuiszczenia przez laureata kwoty na poczet podatku, w terminie 14 dni, zgodnie z punktem 4.3, prawo do otrzymania nagrody wygasa.
4.5. W przypadku braku dostarczenia danych adresowych przez laureata w terminie 7 dni od dnia poinformowania o wygranej, prawo do nagrody wygasa. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
4.6. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.
4.7. W konkursie mogą brać udział jedynie osoby przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.


5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1. W celu umożliwienia jak najszybszej dyskwalifikacji osób łamiących zasady konkursu, prosimy o zgłaszanie przypadków łamania regulaminu przez uczestników biorących udział w konkursie, niezwłocznie, na adres mailowy konkursy@burdamedia.pl w treści podając nazwę konkursu Makaronowe pyszności z Mamma Mia!
5.2. Reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej w terminie 40 dni od dnia publikacji na adres Organizatora: „Edipresse Polska” S.A. 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19 z dopiskiem o treści: "Reklamacja – Makaronowe pyszności z Mamma Mia!".
5.3. Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.
5.4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
5.5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją") powołaną przez Organizatora.
5.6. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
5.7. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
5.8. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.