Regulamin konkursu - Fioletowe odcienie lata

Zapoznaj się z regulaminem konkursu Fioletowe odcienie lata. Poznaj zasady i zgłoś swój udział. Cenne nagrody czekają!

         
ocena: 0/5 głosów: 0
Regulamin konkursu - Fioletowe odcienie lata
fot. Adobe
Edipresse Polska
 
REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ
„Fioletowe odcienie lata”
(dalej zwany „Regulaminem”)
 
1.       POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem konkursu pod nazwą „Fioletowe odcienie lata” (dalej zwanego „Konkursem”) jest Edipresse Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000111462, NIP 526-00-12-586, kapitał zakładowy w całości wpłacony 2.311.320,00 zł (dalej zwana „Organizatorem”).

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych przedmiotowym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3 Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora, jak również na stronie internetowej https://gotujmy.pl/regulamin-konkursu-fioletowe-odcienie-lata,artykuly-regulaminy-konkursow-artykul,20322.html.

1.4 Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.5 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, ani członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.

1.6 Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności wskazanych w Regulaminie. Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów.
 
2.       CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1 Ogłoszenie o Konkursie ukaże się w dniu 24.08.2018 na stronie internetowej https://gotujmy.pl/konkurs-fioletowe-odcienie-lata,konkursy-konkurs,133.html.

2.2 Konkurs trwa od 24.08.2018 r. do 16.09.2018 r.

2.3 Organizator ogłosi zwycięzców Konkursu w terminie 10 dni roboczych od ostatniego dnia trwania Konkursu. Ogłoszenie Zwycięzców następuje poprzez publikację zwycięskich przepisów na stronie Konkursu w serwisie Gotujmy.pl: https://gotujmy.pl/konkurs-fioletowe-odcienie-lata,konkursy-konkurs,133.html.
 
3.       ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

3.1 Do Konkursu mogą zostać zgłoszone przepisy kulinarne na dania z produktami w kolorze fioletowym, stworzone przez uczestnika – autora przepisu. Przepis może być prezentowany wcześniej w Internecie, jednak jego opis przygotowania nie może być identyczny z już opublikowanym.

3.2 Żeby wziąć udział w Konkursie uczestnik powinien:

a. być zarejestrowanym użytkownikiem serwisu Gotujmy.pl, dalej zwanego „Serwisem”;

b. wybrać na stronie głównej Serwisu zakładkę „Dodaj przepis” i wybrać z listy "Konkurs - Fioletowe odcienie lata";

c. dodać przepis poprzez formularz dodawania przepisów oraz uzupełnić w formularzu niezbędne dane (tj. kategoria przepisu, nazwa potrawy, krótki opis potrawy, sposób przygotowania potrawy, lista składników, czas przygotowania, poziom trudności);

d. dodać poprzez formularz dodawania przepisów co najmniej jedno zdjęcie przedstawiające danie, na które uczestnik zgłasza przepis (przycisk „dodaj zdjęcie” w formularzu dodawania przepisów). Zdjęcia powinny odpowiadać następującym parametrom: rozdzielczość co najmniej 200 dpi, rozmiar nie mniejszy niż 500 kB.

3.3 W przypadku, jeżeli zgłoszenie do Konkursu nie będzie spełniało wymogów opisanych w Regulaminie, Organizator może wykluczyć takie zgłoszenie z Konkursu jako niezgodne z Regulaminem. Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z autorami wybranych przepisów w celu uzupełnienia zgłoszenia do Konkursu w taki sposób, żeby spełniało wymogi opisane w Regulaminie.
 
4.       ZASADY KONKURSU

4.1 Komisja, spośród wszystkich przepisów biorących udział w Konkursie, wybierze: 5 najlepszych przepisów, których autorzy zostaną zwycięzcami nagród w Konkursie. Zwycięzcy są zwani dalej łącznie „Zwycięzcami” lub „Laureatami”, zaś każdy z osobna „Zwycięzcą” lub „Laureatem”.

4.2 Komisja, dokonując wyboru, o którym mowa w pkt 4.1, będzie kierować się następującymi kryteriami: oryginalnością przepisu, atrakcyjnością potrawy, w tym jej wyglądem i ewentualnie smakiem, walorami przesłanych zdjęć potrawy, tj. czy są dobrej jakości, czy są dobrze skomponowane i skadrowane, czy potrawa jest na nich dobrze widoczna i czy wygląda apetycznie.

4.3 Uczestnik niniejszym oświadcza, że: (i) jest autorem przepisów oraz zdjęcia/zdjęć zgłaszanych przez niego do Konkursu; (ii) przepisy lub zdjęcie/zdjęcia zgłaszane przez niego do Konkursu nie naruszają praw osób trzecich, w tym autorskich praw osobistych i majątkowych osób trzecich, lub dóbr osobistych osób trzecich; (iii) w przypadku, jeżeli przepisy lub zdjęcie/zdjęcia zgłoszone przez uczestnika do Konkursu stanowią utwory, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu autorskie prawa majątkowe do przepisów lub zdjęcia/zdjęć, w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji, zgodnie z pkt. 4.4 poniżej; (iv) przepisy lub zdjęcie/zdjęcia nie stanowią opracowania w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4.4 W przypadku, jeżeli przepis lub zdjęcia zgłoszone przez Laureata do Konkursu stanowią utwory, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Laureat niniejszym udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji wraz z prawem do sublicencji na rzecz osób trzecich do przepisu i zdjęć przesłanych przez Laureata w Konkursie (zwanych dalej każde z osobna „Utworem”), bez ograniczeń terytorialnych, na 5 lat, a po tym terminie na czas nieoznaczony z 10-letnim terminem wypowiedzenia, na następujących polach eksploatacji:

a. zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu;

c. rozpowszechnienie Utworu i jego fragmentów poprzez jego publiczne wykonanie, wyświetlenie, wystawienie, odtworzenie, nadawanie (w tym nadawanie naziemne rozsiewacze cyfrowe lub satelitarne lub kablowe) i reemitowanie, jak również w sieciach telekomunikacyjnych i serwisach mobilnych, a także rozpowszechnienie w postaci wydania elektronicznego tzw. e-wydania za pośrednictwem sieci informatycznej i w sieci teleinformatycznej, w tym w Internecie, publikowanie wewnątrz i na okładkach;

d. publiczne udostępnianie Utworu i jego fragmentów w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), na stronach internetowych, w serwisach mobilnych, simulcasting, webcasting, uploading, downloading, browsing, jak również w formie wydań cyfrowych na platformach mobilnych, w szczególności: Apple iOS, Android, Microsoft;

e. wykorzystanie Utworu i ich fragmentów dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy Organizatora oraz wydawnictw Organizatora, w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji na polach eksploatacji wskazanych w ppkt. 1 do 6;

f. wykonywanie autorskiego prawa zależnego do Utworu (rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworu), na wskazanych w ppkt. a do e polach eksploatacji.
 
4.5 Jedna osoba może przesłać w Konkursie nieograniczoną ilość zgłoszeń konkursowych, z takim zastrzeżeniem, że jej przepis może zwyciężyć w Konkursie tylko raz.

4.6 Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika Konkursu w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu.

4.7 Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do jego danych osobowych i do ich poprawiania, jak również do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych uczestnika. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do odbioru nagrody.

Administratorzy danych: Edipresse Polska SA, Wiejska 19, Warszawa oraz podmioty grupy Edipresse.

Cel przetwarzania  danych: Organizacja i przeprowadzenie konkursu.

Podstawy prawne przetwarzania danych: Art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność danych do przeprowadzenia konkursu, art. 6 ust. 1 lit c) RODO – niezbędność danych do wypełnienia obowiązku prawnego oraz art. 6 ust. 1 lit f) RODO - prawnie uzasadnione interesy administratora.

Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą: Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; inne prawa, o których mowa w „Polityce Prywatności Grupy Edipresse”
Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się w „Polityce Prywatności Grupy Edipresse” dostępnej na stronie https://mojedane.burdamedia.pl/dokumenty/polityka_prywatnosci.pdf

 
5.       NAGRODY

5.1 Nagrodami w Konkursie są:

5 x nagroda: Książka "Placki niebanalnie".

5.2 Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej przez Organizatora za pośrednictwem prywatnej wiadomości przesłanej na skrzynkę profilową użytkownika w Serwisie w terminie wskazanym w pkt 2.3 Regulaminu. Laureaci zostaną poproszeni o podanie imienia i nazwiska i adresu zamieszkania w celu wysyłki nagrody w zwrotnej wiadomości w terminie 14 dni od chwili otrzymania wiadomości od Organizatora.

5.3 Nagrody do poszczególnych Zwycięzców zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora na adres zamieszkania wskazany przez Zwycięzcę zgodnie z pkt 5.2 powyżej, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia przesłania Organizatorowi przez Zwycięzcę danych niezbędnych w celu wysyłki nagrody.

5.4 W przypadku nie podjęcia przez Laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji Laureata, prawo do nagrody wygasa. W takim przypadku Organizator może przyznać nagrodę kolejnemu laureatowi wyłonionemu zgodnie z Regulaminem.

5.5 Zwycięzcy nie przysługuje prawo do przeniesienia nagrody na osoby trzecie. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inne nagrody ani na ich równowartość pieniężną.

5.6 Z uwagi na to, że wartość każdej z nagród nie przekracza kwoty 760 zł, są one objęte zwolnieniem z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2010 r. nr 51, poz. 307).
 
6.       POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1 Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 45 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj., od ogłoszenia Laureatów zgodnie z pkt 2.3 powyżej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres email Organizatora: uwagi@gotujmy.pl, lub w formie pisemnej na adres Organizatora: Edipresse Polska S.A., 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19, z dopiskiem o treści: „Reklamacja - Fioletowe odcienie lata - Gotujmy.pl”.

6.2 Reklamacje pisemne należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.

6.3 Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres – w przypadku reklamacji w formie pisemnej, numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

6.4 Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamację i wyśle zgłaszającemu swoje rozstrzygniecie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

6.5 Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego przesłała reklamację lub na piśmie na adres podany przez nią w reklamacji – w zależności od sposobu przesłania reklamacji do Organizatora.