Regulamin konkursu Mistrz fotografii

Tutaj zapoznacie się z regulaminem Konkurs - Mistrz fotografii

         
ocena: 5/5 głosów: 2
Regulamin konkursu Mistrz fotografii

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs - Mistrz fotografii (dalej zwanego: „Konkursem”) jest spółka „Edipresse Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa (dalej zwana: „Organizatorem”).

 

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest zarówno w siedzibie Organizatora jak też oraz na stronie internetowej gotujmy.pl.

 

1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 

1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.

 

1.6. Nagrodami są bony o wartości 50 złotych do sklepu Rossi.pl 3 sztuki.

 

 

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU:

 

2.1. Konkurs będzie ogłoszony na stronie internetowej gotujmy.pl. Zdjęcia konkursowe zamieszczane będą w kategorii Ciasta i desery.

 

2.2 Konkurs będzie trwał od 05.06 do 27 czerwca (I i II etap). Wyniki konkursu ogłosimy najpóźniej 1 lipca.

 

 

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:

 

 

3.1. Konkurs podzielony jest na dwa etapy:

 

 

Etap I. 

Redakcja wybiera, jej zdaniem, najciekawsze zdjęcie potrawy zamieszczonej w kategorii CIASTA I DESERY

 

Pierwsze zdjęcie wybierzemy i opublikujemy 12 czerwca, drugie 19 czerwca. Konkurs zaczyna się od 5 czerwca i zdjęcia dodane wcześniej nie biorą udziału w konkursie.

 

Autorzy zdjęć dostaną od nas bony o wartości 50 złotych do sklepu Rossi.pl - jeden z nich wygra kolejny bon o wartości 50 złotych - czytaj etap II.

 

 

Etap II. 

20 czerwca z dwóch wybranych wcześniej zdjęć Redakcja zrobi tygodniową sondę z pytaniem, które zdjęcie zasługuje na wygraną. 

 

Zdjęcie z większą ilością głosów (przelicznik procentowy) wygra dodatkowy bon o wartości 50 złotych, jego autor otrzyma także tytuł Mistrza fotografii.

 

 

 

3.2. Laureatami Konkursu w liczbie 2 (I etap) z nich 1 (II etap) zostaną osoby, których zgłoszenia konkursowe zostaną uznane przez Redakcję za najciekawsze (I etap), osoba która zdobędzie większą ilość głosów - (sonda II etap) - laureata wybierają użytkownicy serwisu gotujmy.pl 

 

3.3. Jedna osoba może dodać kilka zgłoszeń.

 

3.4. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adresu e-mailowego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.

 

3.5. Prawa autorskie majątkowe do prac nadesłanych przez uczestników konkursu powinny należeć do uczestników konkursu. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora tekstów zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

 

 

 

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD:

 

 

4.1. Ostateczne wybranie laureata ogłoszone zostanie najpóźniej 1 lipca.

 

4.2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej za pośrednictwem skrzynki profilowej "redakcja" po zakończeniu konkursu.

 

4.3. Nagrody do poszczególnych laureatów wysłane zostaną pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata w terminie 28 dni od dnia otrzymania od laureata danych koniecznych do wysyłki.

 

4.4. W przypadku braku dostarczenia danych adresowych przez laureata w terminie 14 dni od dnia poinformowania o wygranej, prawo do nagrody wygasa. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

 

4.7. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

 

4.8. W konkursie mogą brać udział jedynie osoby przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE: 

 

 

5.1. W celu umożliwienia jak najszybszej dyskwalifikacji osób łamiących zasady konkursu, prosimy o zgłaszanie przypadków łamania regulaminu przez uczestników biorących udział w konkursie, niezwłocznie, na adres mailowy konkursy@burdamedia.pl w treści podając nazwę konkursu.

 

5.2. Reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej w terminie 40 dni od dnia publikacji na adres Organizatora: „Edipresse Polska” S.A. 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19 z dopiskiem o treści: Reklamacja Konkurs - Mistrz fotografii

 

5.3. Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.

 

5.4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 

 

5.5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją") powołaną przez Organizatora.

 

5.6. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

 

5.7. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

 

5.8. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.