Regulamin konkursu Zostań Szefem Kuchni Party!

Regulamin konkursu pod nazwą "Zostań Szefem Kuchni Party. Party 6/2013".

         
ocena: 5/5 głosów: 2
Regulamin konkursu Zostań Szefem Kuchni Party!
 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1.Organizatorem konkursu pod nazwą „Zostań Szefem Kuchni Party. Party 6/2013” (dalej zwanego: „Konkursem”) jest spółka „Edipresse Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa (dalej zwana: „Organizatorem”).

1.2.Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem  (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3.Regulamin Konkursu jest dostępny zarówno w siedzibie Organizatora, jak też na stronie internetowej http://regulaminy.edipresse.pl.

1.4.Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 

1.5.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.

1.6.Nagrodą przeznaczoną dla laureata jest udział w sesji kuchennej dwutygodnika „Party. Życie gwiazd” opublikowanej w jednym z wydań do końca roku 2013. 

1.7.Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową („Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora. 

1.8.Realizatorem technologicznym i telekomunikacyjnym (SMS) Konkursu jest Mobile Formats Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie przy ul. Wróbla 24/1.

1.9.Konkurs realizowany jest na terenie Polski, co oznacza, że uczestnik musi być użytkownikiem telefonu komórkowego, posiadającym kartę aktywacyjną zakupioną u polskiego operatora, a SMS, będący zgłoszeniem w Konkursie, musi zostać wysłany z terytorium Polski.

1.10Uczestnik Konkursu musi posiadać odpowiedni tytuł prawny do telefonu komórkowego, uprawniający go do korzystania z telefonu.

 

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU:

2.1.Konkurs będzie przeprowadzony na łamach czasopisma „Party. Życie gwiazd” numer 6/2013 oraz 7/2013 na rynku odpowiednio 18.03.2013 r. oraz 02.04.2013 r. i zostanie ogłoszony wraz z ukazaniem się pierwszego z tych numerów na rynku. 

2.2.Konkurs będzie trwał w dniach 18.03-14.04.2013 r. 

 

3.ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:

3.1.Organizator zamieści w ogłoszeniu o Konkursie, o którym mowa w pkt 2.1 powyżej, informacje o zasadach Konkursu, nagrodach, opłatach za SMS oraz ramach czasowych Konkursu, a także link do strony internetowej Organizatora, na której zamieszczony jest regulamin Konkursu.

3.2.Uczestnicy Konkursu są identyfikowani przez Organizatora i Realizatora na podstawie numeru telefonu komórkowego, z którego wysyłają SMS-a  w Konkursie. 

3.3.Konkurs polegać będzie na wykonaniu zadania konkursowego opisanego w ogłoszeniu o Konkursie (poprzez udzielenie odpowiedzi na zadany temat) oraz wysłaniu odpowiedzi na adres mailowy podany w SMS-ie zwrotnym. Komisja Konkursowa wybierze najciekawszą/najbardziej pomysłową/najbardziej oryginalną odpowiedź na zadany temat. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.

3.4.Jury Konkursowe wybierze 3 najciekawsze/najbardziej pomysłowe/najbardziej oryginalne realizacje zadania konkursowego. Ich autorzy zostaną zakwalifikowani do Półfinału Konkursu. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.

3.5.Osoby wskazane i wybrane przez Jury Konkursowe zostaną powiadomione telefonicznie o zakwalifikowaniu się do Półfinału Konkursu oraz o konieczności przybycia na prezentację przed Jury Konkursowym. W przypadku niemożności nawiązania dwukrotnie połączenia z półfinalistą, Jury Konkursowe wybierze inną osobę jako zakwalifikowaną do Półfinału Konkursu.

3.6.W ramach Półfinału Konkursu każdy z Półfinalistów weźmie udział w prezentacji przed Jury Konkursowym w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatora Konkursu. Koszty przybycia na spotkanie, ewentualny nocleg i inne koszty związane z przybyciem, Półfinalista jest zobowiązana pokryć we własnym zakresie. Nie ma możliwości zmiany miejsca i terminu spotkania z Jury Konkursowym.

3.7.W przypadku, kiedy Półfinalista nie jest w stanie stawić się na spotkanie z Jury Konkursowym w określonym przez Organizatora miejscu i czasie, zobowiązana jest natychmiast poinformować o tym Organizatora Konkursu.

3.8.W sytuacji, o której mowa w pkt. 3.7. Jury Konkursowe ma możliwość wyboru i zakwalifikowania do Półfinału kolejnej osoby.

3.9.Podczas spotkania z Jury, Półfinaliści zaprezentują swoje umiejętności kulinarne w postaci przygotowania dań w obceności Jury konkursowego.

3.10.Jury Konkursowe, w terminie 14 dni wyłoni, spośród Półfinalistów, Finalistę - laureata Nagrody Głównej. Kryterium wyboru będzie sposób przygotowania i podania dań oraz ich walory smakowe.

3.11.O zwycięstwie Finalista zostanie powiadomiony telefonicznie. 

3.12.Konkurs może pozostać nierozstrzygnięty, jeśli Jury uzna, że żaden z kandydatów nie spełnia kryteriów konkursowych.

3.13.Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie tj. udzielić odpowiedzi na zadany temat, dowolną ilość razy, jednak może wygrać tylko jedną nagrodę, niezależnie od ilości numerów telefonów komórkowych, do których korzystania osoba taka jest uprawniona i z których to numerów korzystała wysyłając SMS w Konkursie. Laureaci będą identyfikowani za pomocą numeru telefonu lub telefonów, adresu e-mail, imienia, nazwiska jak i adresu zamieszkania, na który ma zostać przekazana nagroda. W celu uniknięcia wątpliwości, osoba posługująca się różnymi numerami telefonów komórkowych oraz różnymi adresami mailowymi może być laureatem tylko jednej nagrody. Laureatami Konkursu nie mogą być jednocześnie krewni i powinowaci do drugiego stopnia powinowactwa ani inne osoby zameldowane pod tym samym adresem lub przebywający pod tym samym adresem. W sytuacji, gdy laureatami Konkursu zostaną ww. osoby, nagrodę otrzyma tylko laureat, którego SMS ze zgłoszeniem do Konkursu został najszybciej odebrany przez Organizatora, wg rejestru Organizatora lub Realizatora, natomiast nagroda dla drugiego uczestnika przechodzi na rzecz Organizatora. W przypadku gdyby SMSy uczestników zostały odebrane przez Organizatora w identycznym czasie, Organizatorowi przysługuje prawo wyboru Laureata.

3.14.Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne. 

 

4.PRZYZNAWANIE NAGRÓD:

4.1.Półfinaliści wyłonieni zostaną w wyniku realizacji procedury opisanej w punkcie 3   w terminie najpóźniej do dnia 17.05.2013 r. 

4.2.Półfinaliści powiadomieni zostaną telefonicznie najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozwiązania Konkursu.

4.3.Laureat konkursu zostanie wyłoniony w wyniku realizacji procedury opisanej w punkcie 3 w terminie najpóźniej do 30 dni od dnia prezentacji przed Jury konkursowym.

4.4.Organizator zastrzega, że nagroda nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

4.5.Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród. Laureaci nie są uprawnieni do odstąpienia lub zbycia nagrody osobom trzecim.

5.POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE: 

5.1.Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej w terminie 40 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj. od dnia 17.05.2013 r. (na adres Organizatora: „Edipresse Polska” S.A., 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19 z dopiskiem o treści: Reklamacja – Konkurs „Zostań Szefem Kuchni Party. Party 6/2013”.

5.2.Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.

5.3.Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 

5.4.Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją") powołaną przez Organizatora.

5.5.Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

5.6.Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

5.7.Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.