Regulamin konkursu - Multipomoc w Twojej kuchni

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Konkursu - Multipomoc w Twojej kuchni.

         
ocena: 4/5 głosów: 3
Regulamin konkursu - Multipomoc w Twojej kuchni
fot. Informacje prasowe
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 


1.1. Organizatorem Konkurs – Multipomoc w Twojej kuchni! (dalej zwanego: „Konkursem”) jest spółka „Edipresse Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa (dalej zwana: „Organizatorem”).
1.2. Fundatorem nagród w konkursie jest firma Philips Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa.

1.3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.4. Regulamin Konkursu dostępny jest zarówno w siedzibie Organizatora jak też oraz na stronie internetowej gotujmy.pl.

1.5. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.

1.7. Nagrody przeznaczone dla laureatów Konkursu: - 3 x urządzenie wielofunkcyjne Philips Multicooker
 


2. ZAŁOŻENIA KONKURSU:2.1. Konkurs będzie ogłoszony na stronie internetowej Gotujmy.pl

2.2. Konkurs będzie trwał od 17 do 30 lipca 2014 roku.  Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do 5 sierpnia.3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:3.1. Konkurs polegać będzie na zamieszczeniu na forum Gotujmy.pl odpowiedzi na pytanie konkursowe: Dlaczego chciałabyś/chciałbyś mieć tak wszechstronnego asystenta kulinarnego pod ręką? Które z funkcji Multicookera byłyby dla Ciebie najbardziej cenne podczas przygotowywania potraw?
 Uwaga! Laureaci, dodatkowo zobowiązani są do umieszczenia krótkiej recenzji - oceniającej Multicookera - w komentarzach pod artykułem konkursowym.
3.2. Laureatów konkursu wybiera Komisja Konkursowa w składzie przedstawicieli Organizatora Konkursu.

3.3. Laureatami Konkursu w liczbie 3 zostaną osoby, których odpowiedzi zostaną uznane za najciekawsze.

3.4. Jedna osoba może dodać dowolną ilość odpowiedzi ale może wygrać wyłącznie jedną nagrodę.

3.5. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adresu e-mailowego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Podanie danych jest dobrowolne.

3.6. Prawa autorskie majątkowe do odpowiedzi nadesłanych przez uczestników konkursu powinny należeć do uczestników konkursu. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora tekstów zgodnie z niniejszym Regulaminem.


 
4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD:
 


4.1. Laureaci wyłonieni zostaną do 05 sierpnia.

4.2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej za pośrednictwem skrzynki profilowej "redakcja" do 5 sierpnia i poproszeni o przesłanie swoich danych osobowych.

4.3. W przypadku braku dostarczenia danych adresowych przez laureata w terminie 14 dni od dnia poinformowania o wygranej, prawo do nagrody wygasa. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

4.5. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

4.6. W konkursie mogą brać udział jedynie osoby przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 


5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE:
 


5.1. W celu umożliwienia jak najszybszej dyskwalifikacji osób łamiących zasady konkursu, prosimy o zgłaszanie przypadków łamania regulaminu przez uczestników biorących udział w konkursie, niezwłocznie, na adres mailowy konkursy@burdamedia.pl w treści podając nazwę Konkurs – Multipomoc w Twojej kuchni!

5.2. Reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej w terminie 40 dni od dnia publikacji na adres Organizatora: „Edipresse Polska” S.A. 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19 z dopiskiem o treści: "Reklamacja Konkurs – Multipomoc w Twojej kuchni!

5.3. Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.

5.4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

5.5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją") powołaną przez Organizatora.

5.6. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

5.7. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

5.8. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.