Regulamin konkursu - Naleśniki - pokaż nam, jakie lubisz najbardziej!

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Konkursu - Naleśniki - pokaż nam, jakie lubisz najbardziej!

         
ocena: 5/5 głosów: 3
Regulamin konkursu - Naleśniki - pokaż nam, jakie lubisz najbardziej!
fot. Fotolia
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1. Organizatorem Konkursu - Naleśniki - pokaż nam, jakie lubisz najbardziej! (dalej zwanego: „Konkursem”) jest spółka „Edipresse Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa (dalej zwana: „Organizatorem”).
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest zarówno w siedzibie Organizatora jak też oraz na stronie internetowej gotujmy.pl.
1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.
1.6. Nagrody w konkursie: karty IKEA. 6 kart IKEA o wartości 50 zł każda.

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU:

2.1. Konkurs będzie ogłoszony na stronie internetowej Gotujmy.pl
2.2. Konkurs będzie trwał od od 17 października do 3 listopada. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do 17 listopada.

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:

3.1. Konkurs polegać będzie na zamieszczeniu w serwisie Gotujmy.pl przepisu na naleśniki. Przepis musi zawierać zdjęcie potrawy.
3.2. Laureatów konkursu wybiera Komisja Konkursowa w składzie przedstawicieli Organizatora Konkursu.
3.3. Laureatami Konkursu w liczbie 6 zostaną osoby, których prace zostaną uznane za najciekawsze.
3.4. Jedna osoba może dodać dowolną ilość przepisów ale wygrać tylko 1 nagrodę.
3.5. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adresu e-mailowego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.
3.6. Prawa autorskie majątkowe do prac nadesłanych przez uczestników konkursu powinny należeć do uczestników konkursu. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora tekstów zgodnie z niniejszym Regulaminem.

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD:

4.1. Laureaci wyłonieni zostaną do 17 listopada.
4.2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej za pośrednictwem skrzynki profilowej "redakcja" 17 listopada.
4.3. Nagrody do poszczególnych laureatów wysłane zostaną pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata w terminie 28 dni od dnia otrzymania od laureata danych koniecznych do wysyłki.
4.4. W przypadku braku dostarczenia danych adresowych przez laureata w terminie 7 dni od dnia poinformowania o wygranej, prawo do nagrody wygasa. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
4.5. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.
4.6. W konkursie mogą brać udział jedynie osoby przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE:

5.1. W celu umożliwienia jak najszybszej dyskwalifikacji osób łamiących zasady konkursu, prosimy o zgłaszanie przypadków łamania regulaminu przez uczestników biorących udział w konkursie, niezwłocznie, na adres mailowy konkursy@burdamedia.pl w treści podając nazwę Konkurs - Naleśniki - pokaż nam, jakie lubisz najbardziej!
5.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
5.3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną powołaną przez Organizatora.
5.4. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
5.5. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji w wiadomości zwrotnej.