Regulamin konkursu - Quiz Mikołajkowy

Zobacz regulamin Quizu Mikołajkowego.

         
ocena: 4/5 głosów: 3
Regulamin konkursu - Quiz Mikołajkowy
1.   POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1. Organizatorem quizu (dalej zwanego: „Konkursem”) jest spółka „Edipresse Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa (dalej zwana: „Organizatorem”).

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest zarówno w siedzibie Organizatora jak też oraz na stronie internetowej gotujmy.pl.

1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.

1.6. Nagrody przeznaczone dla laureatów Konkursu są: serial Prawo Agaty na DVD (pierwszy sezon) i zestawy lakierów do paznocki Lovely Magnetic You Collection.


2. ZAŁOŻENIA KONKURSU:

2.1. Konkurs będzie ogłoszony na stronie internetowej gotujmy.pl. Odpowiedzi konkursowe zamieszczane będą na forum.gotujmy.pl

2.2    Konkurs będzie trwał w godzinach 10-14:00 6 grudnia 2012 roku. Zakończenie konkursu nastąpi po 1h od zadania ostatniego pytania, czyli o 15:00.
Pierwsze pytanie zadamy o 10:00 następne o 11:00, 12:00, 13:00 i 14:00. Wyniki konkursu podawane będą po zadaniu ostatniego pytania plus 1h. Listę laureatów zamieszczona zostanie w wątku konkursowym oraz w aktualności konkursowej.3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:

3.1. Konkurs polegać będzie udzieleniu odpowiedzi na poszczególne pytania.

3.2. Laureatami Konkursu zostaną osoby wyłonione w kluczu:
pytanie pierwsze - 7 osoba, która udzieliła poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie
pytanie drugie - 9 osoba, która udzieliła poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie
pytanie trzecie - 11 osoba, która udzieliła poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie
pytanie czwarte - 13 osoba, która udzieliła poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie
pytanie piąte - 15 osoba, która udzieliła poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie

3.3. W przypadku wyłonienia w danym kluczu tej samej osoby nagrodę zdobywa następna osoba udzielająca poprawnej odpowiedzi. Natomiast w przypadku nie wystarczającej liczby odpowiedzi np. w pytaniu piątym nagrodę zdobywa ostatnia osoba, która udzieliła poprawnej odpowiedzi.

3.4. Jedna osoba może otrzymać nagrodę jeden raz.

3.5. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adresu e-mailowego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.

3.6. Prawa autorskie majątkowe do prac nadesłanych przez uczestników konkursu powinny należeć do uczestników konkursu. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora tekstów zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3.7. Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.


4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD:

4.1. Laureaci wyłonieni zostaną w wyniku realizacji procedury opisanej w punkcie 2. w terminie najpóźniej do dnia wskazanego w pkt 2.2. powyżej.

4.2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej za pośrednictwem skrzynki profilowej "redakcja" po rozwiązaniu konkursu.

4.3. W wypadku gdy wartość jednostkowej nagrody przypadającej na laureata przekracza 760,00 zł - zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych laureat Konkursu obciążony zostanie podatkiem dochodowym z tytułu wygranej o wartości przekraczającej kwotę 760,00 zł, w wysokości 10% wartości nagrody. W przypadku nagród pieniężnych, kwota na poczet podatku, zostanie potrącona z kwoty nagrody. W przypadku nagród rzeczowych, uiszczenie Organizatorowi 10 % wartości nagrody, na poczet podatku, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Organizatora o wygranej oraz o danych z punktu 4.3. jest warunkiem koniecznym dla otrzymania nagrody. Organizator oblicza należną kwotę podatku oraz wskazuje adres i konto, na jakie należy dokonać wpłaty. Wypłata nagród pieniężnych lub wydanie nagród rzeczowych, obciążonych obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego opisanego powyżej, następuje po potrąceniu lub wpłaceniu należnego podatku.

4.4. Nagrody do poszczególnych laureatów wysłane zostaną pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata w terminie 28 dni od dnia otrzymania od laureata danych koniecznych do wysyłki, a w przypadku, gdy nagroda obciążona jest podatkiem, w terminie 14 dni od przekazania Organizatorowi zarówno danych do wysyłki, jak też 10 % na poczet podatku, zgodnie z postanowieniami pkt 4.3 Regulaminu.

4.5. W przypadku nieuiszczenia przez laureata kwoty na poczet podatku, w terminie 14 dni, zgodnie z punktem 4.3,  prawo do otrzymania nagrody wygasa.

4.6. W przypadku braku dostarczenia danych adresowych przez laureata w terminie 14 dni od dnia poinformowania o wygranej, prawo do nagrody wygasa. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

4.7. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

4.8. W konkursie mogą brać udział jedynie osoby przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.


5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE:

5.1. W celu umożliwienia jak najszybszej dyskwalifikacji osób łamiących zasady konkursu, prosimy o zgłaszanie przypadków łamania regulaminu przez uczestnikow biorących udział w konkursie, niezwłocznie, na adres mailowy konkursy@burdamedia.pl w treści podając nazwę konkursu "Quiz mikołajkowy".

5.2. Reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej w terminie 40 dni od dnia publikacji na adres Organizatora: „Edipresse Polska” S.A. 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19 z dopiskiem o treści: Reklamacja – Quiz mikołajkowy
5.3. Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.

5.4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

5.5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją") powołaną przez Organizatora.

5.6. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

5.7. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

5.8. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.