Regulamin konkursu - Wypieki nie z tej planety!

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Konkursu - Wypieki nie z tej planety!

         
ocena: 5/5 głosów: 3
Regulamin konkursu - Wypieki nie z tej planety!
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:1.1. Organizatorem Konkurs - Wypieki nie z tej planety! (dalej zwanego: „Konkursem”) jest spółka „Edipresse Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa (dalej zwana: „Organizatorem”).

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest zarówno w siedzibie Organizatora jak też oraz na stronie internetowej gotujmy.pl.

1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.

1.6. Nagrody w konkursie: 3 roboty planetarne Philips HR7954/00 o wartości rynkowej 1359,00zł brutto oraz dodatkowa nagroda pieniężna, przeznaczona na pokrycie podatku dochodowego od wygranej.

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU:2.1. Konkurs będzie ogłoszony na stronie internetowej Gotujmy.pl

2.2. Konkurs będzie trwał od 7 listopada do 20 listopada 2014 r. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do 28 listopada 2014 r.3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:3.1. Konkurs polegać będzie na zamieszczeniu w serwisie Gotujmy.pl przepisu na domowe pieczywo, w tym na chleby i bułeczki. Przepis musi zawierać zdjęcie potrawy.

3.2. Laureatów konkursu wybiera Komisja Konkursowa w składzie przedstawicieli Organizatora Konkursu.

3.3. Laureatami Konkursu w liczbie 3 zostaną osoby, których prace zostaną uznane za najciekawsze.

3.4. Jedna osoba może dodać dowolną ilość przepisów, ale wygrać tylko 1 nagrodę.

3.5. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adresu e-mailowego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.

 3.6. Prawa autorskie majątkowe do prac nadesłanych przez uczestników konkursu powinny należeć do uczestników konkursu. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora tekstów zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3.7. Laureaci konkursu zobowiązują się do zamieszczenia recenzji oceniającej robot planetarny Philips  HR7954/00 pod artykułem konkursowym znajdującym się na stronie Gotujmy.pl4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD:4.1. Laureaci wyłonieni zostaną do 27 listopada 2014 r.

4.2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej za pośrednictwem skrzynki profilowej "redakcja" do 27 listopada 2014 r.

4.3. Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z przepisami prawa podatkowego. W przypadku, jeżeli wydanie nagrody będzie się wiązało z obowiązkiem pobrania podatku, laureatowi zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości nagrody, na pokrycie takiego podatku. Dodatkowa nagroda pieniężna nie będzie wypłacona laureatowi. Organizator pobierze dodatkową nagrodę pieniężną tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej w grach i konkursach i odprowadzi w stosownym terminie na rachunek rozliczeniowy właściwego Urzędu Skarbowego.

4.4. Nagrody do poszczególnych laureatów wysłane zostaną pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata w terminie 28 dni od dnia otrzymania od laureata danych koniecznych do wysyłki.

4.5. W przypadku braku dostarczenia danych adresowych przez laureata w terminie 7 dni od dnia poinformowania o wygranej, prawo do nagrody wygasa. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

4.6. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

4.7. W konkursie mogą brać udział jedynie osoby przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE:5.1. W celu umożliwienia jak najszybszej dyskwalifikacji osób łamiących zasady konkursu, prosimy o zgłaszanie przypadków łamania regulaminu przez uczestników biorących udział w konkursie, niezwłocznie, na adres mailowy uwagi@gotujmy.pl w treści podając nazwę Konkurs – Wypieki nie z tej planety!

5.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

5.3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną powołaną przez Organizatora.

5.4. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

5.5. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji w wiadomości zwrotnej.