Regulamin konkursu - Zastąp olej powietrzem

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu " Zastąp olej powietrzem".

         
ocena: 4/5 głosów: 3
Regulamin konkursu - Zastąp olej powietrzem
REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ „ZASTĄP OLEJ POWIETRZEM“

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Philips AirFry” (dalej zwanego „Konkursem”) jest Edipresse Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000111462, numer NIP 526-00-12-586, kapitał zakładowy w całości wpłacony 2.311.320,00 zł (dalej zwana „Organizatorem”).
1.2. Przyrzekającym nagrody w Konkursie jest Philips Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Aleje Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa (dalej zwany „Przyrzekającym nagrody”).
1.3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.4. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej https://gotujmy.pl/regulamin-konkursu-zastap-olej-powietrzem,artykuly-regulaminy-konkursow-artykul,18610.html.
1.5. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
1.6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Przyrzekającego nagrody i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.
1.7. Nagrodami przeznaczonymi dla Laureatów Konkursu są:
2 x Philips AirFryer HD9240/30, o wartości rynkowej 1 229,00zł brutto oraz dodatkowa nagroda pieniężna, przeznaczona na pokrycie podatku dochodowego od wygranej.
1.8. Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU

2.1. Konkurs będzie przeprowadzony na stronie serwisu internetowego https://gotujmy.pl/. Ogłoszenie o Konkursie ukaże się w dniu 03.12.2015 na stronie internetowej https://gotujmy.pl/konkurs-zastap-olej-powietrzem,artykuly-konkursy-aktualne-artykul,18570.html.
2.2. Konkurs będzie trwał w dniach od 03.12.2015 do 16.12.2015 r. i tylko w tym okresie można dokonywać zgłoszeń do Konkursu.
2.3. Rozwiązanie Konkursu, w tym lista Laureatów, zostanie ogłoszone na stronie internetowej https://gotujmy.pl/konkurs-zastap-olej-powietrzem,artykuly-konkursy-aktualne-artykul,18570.html w terminie nie później niż do dnia 28.12.2015 r.

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

3.1. Konkurs polegać będzie na zamieszczeniu w serwisie Gotujmy.pl przepisu na popisowe danie. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zdjęcie przygotowanej potrawy..
3.2. Jeden uczestnik może wziąć udział w Konkursie wiele razy ale może wygrać tylko jedną nagrodę.
3.3. Spośród wszystkich poprawnie przesłanych przepisów konkursowych, Komisja wybierze 2 przepisy uznane za najciekawsze, najbardziej kreatywne zgłoszenia konkursowe. Przy wyborze najlepszych przepisów będzie się kierować własnym uznaniem, biorąc pod uwagę walory artystyczne przepisów, w szczególności oryginalność i pomysłowość uczestnika – autora przepisów. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.
3.4. Laureatami Konkursu w liczbie 2 zostaną uczestnicy, których przepisy konkursowe zostaną uznane przez Komisję za najlepsze zgodnie z pkt
3.3. powyżej, zwani dalej „Laureatami”. Nagrody zostaną przyznana po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.
3.5. Uczestnik oświadcza, że przepis konkursowy wraz ze zdjęciem jest unikalną treścią, stworzoną przez niego specjalnie w celu wzięcia udziału w Konkursie, jak również, że nie jest publikowana w innych serwisach internetowych.
3.6. Laureaci konkursu zobowiązują się do zamieszczenia recenzji oceniającej urządzenie wielofunkcyjnych Philips Airfryer HD9240/30 pod artykułem konkursowym znajdującym się na stronie Gotujmy.pl
3.7. Przepisy konkursowe nie spełniające wymogów Regulaminu będą wykluczane z Konkursu przez Organizatora.
3.8. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego i adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do jego danych osobowych i do ich poprawiania, jak również do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych uczestnika. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i odbioru nagrody.

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

4.1. Laureaci zostaną wyłonieni w wyniku przeprowadzenia procedury opisanej w punkcie 3 Regulaminu w terminie najpóźniej do dnia 28.12.2015 r.
4.2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej za pośrednictwem skrzynki profilowej "redakcja".
4.3. Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z przepisami prawa podatkowego. W przypadku, jeżeli wydanie nagrody będzie się wiązało z obowiązkiem pobrania podatku, Organizator / Przyrzekający nagrody przyzna dodatkową nagrodę pieniężną na pokrycie takiego podatku i Organizator pobierze należny podatek.
4.4. Nagrody do poszczególnych Laureatów zostaną wysłane przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata w terminie 20 dni od dnia otrzymania od laureata danych koniecznych do wysyłki
4.5. W przypadku braku dostarczenia danych adresowych przez laureata w terminie 7 dni od dnia poinformowania o wygranej, prawo do nagrody wygasa. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
4.6. Organizator zastrzega, że nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród. W odniesieniu do nagród o charakterze uprawnienia do otrzymania świadczenia (np. kupon na realizację usługi, zabiegu, zaproszenie, itp.) nagrodę stanowi kupon imienny.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1. W celu umożliwienia jak najszybszej dyskwalifikacji osób łamiących zasady konkursu, prosimy o zgłaszanie przypadków łamania regulaminu przez uczestników biorących udział w konkursie, niezwłocznie, na adres mailowy uwagi@gotujmy.pl w treści podając nazwę Konkurs – Zastąp olej powietrzem.
5.2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres – w przypadku reklamacji w formie pisemnej, i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
5.3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
5.4. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji w wiadomości zwrotnej.