Regulamin konkursu - Znam Wielkanocne Wydanie Specjalne

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu - Znam Wielkanocne Wydanie Specjalne

         
ocena: 3/5 głosów: 2
Regulamin konkursu - Znam Wielkanocne Wydanie Specjalne
fot. Elżbieta Żołek

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 

1.1. Organizatorem Konkursu Znam Wielkanocne Wydanie Specjalne (dalej zwanego: „Konkursem”) jest spółka „Edipresse Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa (dalej zwana: „Organizatorem”).

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest zarówno w siedzibie Organizatora jak też oraz na stronie internetowej gotujmy.pl.

1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.

1.6. Nagrody przeznaczone dla laureatów Konkursu to: książki Smaczna Polska autorstwa Magdy Gessler - 10 sztuk.

 

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU:

2.1. Konkurs będzie ogłoszony na stronie internetowej gotujmy.pl, odpowiedzi na pytania konkursowe zamieszczamy na forum gotujmy.pl

2.2 Konkurs będzie trwał od 08 do 20 kwietnia do godziny 23:59; 2014 roku. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do 30 kwietnia.


3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:

 

3.1. Konkurs polegać będzie na zamieszczeniu na forum Gotujmy.pl odpowiedzi na pytania: 

 

Pytania konkursowe:

1. Kto jest autorem przepisu: Wielkanocna babka drożdżowa?

2. Kto jest autorem przepisu: Wielkanocny pasztet z jajkiem?

3. Wymień 4 metody zdobienia jajek opisane w Wielkanocnym Wydaniu Specjalnym

4. Wymień 8 produktów, które powinny znaleźć się w koszyczku wielkanocnym

5. Podaj nazwę przepisu ze strony 32

Odpowiedzi zamieszczamy w jednym poście! Odpowiedzi na pytania będą ukryte do czasu rozwiązania konkursu.

3.2. Laureatów konkursu wybiera Komisja Konkursowa w składzie przedstawicieli Organizatora Konkursu.

3.3. Laureatami Konkursu w liczbie 10 zostaną osoby wyłonione w kluczu:

7 osoba, która udzieliła poprawnej odpowiedzi na wszystkie pytania w jednym poście

16 osoba, która udzieliła poprawnej odpowiedzi na wszystkie pytania w jednym poście

42 osoba, która udzieliła poprawnej odpowiedzi na wszystkie pytania w jednym poście

64 osoba, która udzieliła poprawnej odpowiedzi na wszystkie pytania w jednym poście

71 osoba, która udzieliła poprawnej odpowiedzi na wszystkie pytania w jednym poście

102 osoba, która udzieliła poprawnej odpowiedzi na wszystkie pytania w jednym poście

128 osoba, która udzieliła poprawnej odpowiedzi na wszystkie pytania w jednym poście

134 osoba, która udzieliła poprawnej odpowiedzi na wszystkie pytania w jednym poście

149 osoba, która udzieliła poprawnej odpowiedzi na wszystkie pytania w jednym poście

158 osoba, która udzieliła poprawnej odpowiedzi na wszystkie pytania w jednym poście

3.4. Jedna osoba może zostać nagrodzona tylko raz i tylko pierwsza odpowiedz będzie brana pod uwagę.

3.5. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adresu e-mailowego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.

3.6. Prawa autorskie majątkowe do prac nadesłanych przez uczestników konkursu powinny należeć do uczestników konkursu. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora tekstów zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD:

 

4.1. Laureaci wyłonieni zostaną do 30 kwietnia.

4.2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej za pośrednictwem skrzynki profilowej "redakcja" do 30 kwietnia. 

4.3. Nagrody do poszczególnych laureatów wysłane zostaną pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata w terminie 28 dni od dnia otrzymania od laureata danych koniecznych do wysyłki.

4.4. W przypadku braku dostarczenia danych adresowych przez laureata w terminie 7 dni od dnia poinformowania o wygranej, prawo do nagrody wygasa. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

4.5. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

4.6. W konkursie mogą brać udział jedynie osoby przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE:

 

5.1. W celu umożliwienia jak najszybszej dyskwalifikacji osób łamiących zasady konkursu, prosimy o zgłaszanie przypadków łamania regulaminu przez uczestników biorących udział w konkursie, niezwłocznie, na adres mailowy konkursy@burdamedia.pl w treści podając nazwę konkursu - Znam Wielkanocne Wydanie Specjalne

5.2. Reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej w terminie 40 dni od dnia publikacji na adres Organizatora: „Edipresse Polska” S.A. 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19 z dopiskiem o treści: "Reklamacja konkursu - Znam Wielkanocne Wydanie Specjalne".

5.3. Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.

5.4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

5.5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją") powołaną przez Organizatora.

5.6. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

5.7. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

5.8. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.