Gotujmy z Nagrodami!

"Gotujmy z Nagrodami!" to unikatowy konkurs wśród serwisów kulinarnych.
Za wszystkie swoje aktywności na Gotujmy.pl otrzymujesz"wirtuale",
które w każdej chwili możesz wymieniać na atrakcyjne nagrody.
Tu nie ma losowania! Jeśli jako pierwszy, masz wystarczającą ilość wirtuali,
wybierasz sobie po prostu nagrodę i ją otrzymujesz.
Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa, nagrody czekają!
Katalog Nagród Laureaci Punktacja Zasady Regulamin

Regulamin

Regulamin konkursu „Gotujmy z nagrodami”

 

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Konkursie „Gotujmy z nagrodami” oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.

2. Organizatorem Konkursu „Gotujmy z nagrodami” jest Burda Media Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie (kod 02-674) przy ul. Marynarskiej 15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000574730 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości: 44.691.550,00 PLN, NIP 8971411483, numer REGON 931051710, wpisaną do rejestru Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami pod nr 000106729, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, zgodnie z Załącznikiem nr I Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

3. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Organizator – Burda Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin konkursu „Gotujmy z nagrodami”
Konkurs – konkurs „Gotujmy z nagrodami”

Strona Internetowa Konkursu – zakładka w serwisie gotujmy.pl mieszcząca się pod adresem: gotujmy.pl/gotujmy-z-nagrodami-nagrody

Użytkownik – osoba posiadająca aktywne indywidualne konto w panelu użytkownika w systemie informatycznym Organizatora, utworzone w związku korzystaniem przez nią z zawartości serwisu internetowego Gotujmy.pl, administrowanym przez Organizatora

Konto – konto utworzone w systemie informatycznym Organizatora w ramach funkcjonującego panelu Użytkownika, na którym rejestrowane są Wirtuale zgromadzone przez Uczestnika w Konkursie

Uczestnik – Użytkownik, który dokonał akceptacji Regulaminu

Wirtuale – punkty otrzymywane przez Uczestnika w związku z wykonywaniem przez Uczestnika aktywności na serwisie Gotujmy.pl określonych w Punktacji (pkt III. 4.)

Dodatkowe zadanie konkursowezadanie polegające na wyborze prawidłowej odpowiedzi na pytanie z zakresu gastronomii

Nagroda – dostępne w katalogu nagród nagrody rzeczowe, które Uczestnik może otrzymać po zgromadzeniu na koncie odpowiedniej liczby Wirtuali, a także nagrody główne dostępne po wykonaniu Dodatkowego zadania konkursowego. Do każdej Nagrody przypisana jest odpowiednia liczba Wirtuali

Moderator – Użytkownik oceniający komentarze oraz inne treści wprowadzane na stronie gotujmy.pl

Zapraszający – Użytkownik, który wysłał do nowego Użytkownika skuteczne zaproszenie do serwisu. Przez skuteczne zaproszenie rozumie się spełnienie warunków opisanych w punkcie III. 9.

4. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.gotujmy.pl w dziale zawierającym informacje dotyczące Konkursu. Dostęp do Regulaminu możliwy jest również w panelu użytkownika, za pomocą umieszczonego w nim odesłania.

 

II. Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która jest Użytkownikiem w rozumieniu pkt I. 3. oraz łącznie spełnia następujące warunki:


a) ma ukończone 18 lat;


b) nie jest pracownikiem, współpracownikiem Organizatora a także pozostałych spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Burda. Powyższe ograniczenie dotyczy również Moderatorów otrzymujących wynagrodzenie za usługi świadczone na rzecz Burda;


c) nie jest członkiem rodziny pracownika Organizatora, a także pozostałych spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Burda i członków ich rodzin; przez rodzinę pracownika rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych i rodzeństwo;


d) zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


2. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.

3. Za przystąpienie do Konkursu uważa się akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i pozostaje niezależny od postanowień innych regulaminów stosowanych przez Organizatora.

5. Uczestnik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie. Niewykorzystane w wyniku rezygnacji Wirtuale, które nie uprawniają jeszcze do Nagrody zostaną anulowane i nie podlegają wymianie na świadczenia pieniężne lub rzeczowe.


III. Zasady udziału w Konkursie

1. Od momentu przystąpienia do Konkursu, Uczestnicy zbierają Wirtuale, które otrzymują w związku z wykonywaniem czynności wskazanych w Regulaminie, uprawniające do otrzymania Nagrody na zasadach Konkursu, o których mowa w pkt. 3, 4. Informacja o ilości Wirtuali, które mogą zostać uzyskane w związku z realizacją określonych czynności, umieszczona jest w pkt. III Regulaminu. Kopia obowiązującej punktacji znajduje się w zakładce: gotujmy.pl/gotujmy-z-nagrodami-punktacja w dziale określającym warunki uczestnictwa w Konkursie (Punktacja).

2. W celu zwiększenia atrakcyjności zamieszczanych przez Użytkowników przepisów, Organizator prowadzi cyklicznie akcje, np. Konkursy, Kategoria Promowana, mające na celu wybranie najlepszych, najciekawszych i najbardziej oryginalnych przepisów z nowo zamieszczonych na portalu gotujmy.pl. Zamieszczanie atrakcyjnych przepisów pozwala Użytkownikom na zgromadzenie większej ilości Wirtuali oraz na uzyskanie bardziej wartościowej Nagrody w Konkursie w krótszym czasie.

3. Organizator przyznaje dodatkowe Wirtuale Użytkownikom, których przepisy lub porady, jako najlepsze (zdaniem Redakcji) zostaną wybrane do:

Newslettera wysyłanego 1 x tydzień,

Kategorii „Co na Obiad?” (5 dziennie)

Kategorii promowanej „Produkt do przepisu”,

Kategorii „Super przepis”,

Dodanie przez Użytkownika porady pozytywnie ocenionej przez Moderatorów


Szczegółowa punktacja znajduje się w tabeli poniżej.

4. Punktacja:

Aktywność
Ilość wirtuali
Dodawanie wirtuali
Założenie konta w serwisie 20
Skuteczne zaproszenie do serwisu 40
   
Dodanie przepisu z 1 opisanym zdjęciem 20
Dodanie przepisu z 2 opisanymi zdjęciami 24
Dodanie przepisu z 3 opisanymi zdjęciami 27
Dodanie przepisu z 4 opisanymi zdjęciami 29
Dodanie przepisu z 5 opisanymi zdjęciami 30
Uzupełnienie 3 etapu dodania przepisu 10  
 
Wyróżnienie w książce kucharskiej 40
Zapisanie się do newslettera 20
Zapisanie się do bazy testerów 30
Dodanie Super Przepisu 30
Dodanie przepisu w promowanej kategorii 20
Awans na Kucharza 10
Awans na Starszego Kucharza 20
Awans na Szefa Kuchni 40
Awans na Mistrza Kuchni 60
Awans na Arcymistrza Kuchni 80
Awans na Srebrnego Eksperta 100
Awans na Złotego Eksperta 120
Awans na Platynowego Eksperta 140
Wyróżnienie w newsletterze 40
Wyróżnienie w Co na Obiad? 40
 
Odejmowanie wirtuali
Przyłapanie na trzykrotnym plagiacie -500
Przyłapanie na kolejnych plagiatach wyzerowanie konta


5. Liczba zgromadzonych Wirtuali zapisywana jest Uczestnikowi na jego Koncie w terminie nie później niż 7 dni od wystąpienia zdarzenia, z którym Regulamin wiąże uprawnienie do naliczenia określonej liczby Wirtuali.

6. Liczba Wirtuali jest każdorazowo pomniejszana o ilość Wirtuali przypisaną dla danej Nagrody, jeżeli Uczestnik otrzymał Nagrodę.

7. Warunkiem uzyskania dodatkowych Wirtuali za przepis ze zdjęciami jest opatrzenie każdego zdjęcia indywidualnym opisem liczącym nie mniej niż 40 znaków ze spacjami.

8. W celu otrzymania przypisanej do zdarzenia „Skuteczne zaproszenie do serwisu” liczbę Wirtuali muszą być spełnione następujące warunki:

a) Zaproszenie musi być wysłane za pomocą przycisku "Zaproś do Gotujmy.pl" znajdującego się na pierwszej karcie profilu użytkownika;

b) Osoba zaproszona musi skorzystać z otrzymanego linku, a po jego kliknięciu musi dokonać pierwszego etapu rejestracji;

c) Osoba zaproszona musi dodać 5 przepisów, zaakceptowanych przez moderatorów i zamieszczonych na serwisie Gotujmy.pl.

9. Przypisana do zdarzenia „Skuteczne zaproszenie do serwisu” liczba Wirtuali zostanie przypisana zapraszającemu z chwilą zaakceptowania i opublikowania 5-ego przepisu dodanego przez osobę zaproszoną.


IV. Warunki akceptacji przepisów i zdjęć w ramach Konkursu

1. Przepisy kulinarne zgłaszane przez Uczestników:

a) nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym w zakresie praw autorskich oraz praw do bazy danych;

b) nie mogą być bezpośrednio skopiowane z innych stron www, także administrowanych przez Uczestnika (unikalność przepisu);

c) muszą zapewniać odpowiednią jakość prezentowanej treści w zakresie – poprawnej ortografii, stosowania polskich znaków diakrytycznych i poprawnej pisowni;

d) nie mogą zawierać treści powszechnie uznawanych za obraźliwe ani w inny sposób działać na szkodę, ani naruszać praw Organizatora oraz osób trzecich.

2. Zdjęcia wprowadzane zgłaszane przez Uczestników:

a) nie mogą naruszać praw osób trzecich w zakresie praw autorskich oraz praw do bazy danych;

b) nie mogą być opatrzone znakiem wodnym zawierającym adres internetowy inny niż „gotujmy.pl” ani w żaden inny sposób prezentować takiego adresu;

c) muszą przedstawiać opisywaną w przepisie potrawę.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji przepisów pod kątem warunków określonych w punktach poprzedzających, a także do:

a) odmowy publikacji (odrzucenia) przepisu lub zdjęć niespełniających ww. warunków;

b) usunięcia zaakceptowanego przepisu, jeśli jego wadliwość ujawni się w późniejszym czasie.


V. Katalog nagród

1. Na stronie internetowej gotujmy.pl/gotujmy-z-nagrodami-nagrody Organizator umieszcza katalog Nagród przewidzianych dla Uczestników Konkursu.

2. W odniesieniu do nagród rzeczowych, Organizator określa ilość Nagród, które przekaże na rzecz Uczestników w ramach Konkursu, jak również wartość punktową nagród rzeczowych.

3. Katalog Nagród może być rozszerzany przez Organizatora o nowe Nagrody, jak również zmieniany po wyczerpaniu Nagród lub po okresie, w którym przewidziano ich przyznawanie.


VI. Nagradzanie Uczestników Konkursu

1. Konkurs rozstrzygany jest w dwóch etapach:

Etap I (Nagrody)

Wybraną przez Użytkownika Nagrodę w Konkursie otrzymają Uczestnicy, którzy:

najszybciej zgromadzą odpowiednią ilość Wirtuali, co najmniej równą wartości punktowej wybranej Nagrody,

złożą w panelu użytkownika zgłoszenie, wskazując Nagrodę, którą zamierzają odebrać.

Nagrody Użytkownik może wybierać z listy dostępnej tutaj: gotujmy.pl/gotujmy-z-nagrodami-nagrody.

Etap II (nagrody główne)

Nagrodę główną w Konkursie mają możliwość otrzymać Uczestnicy, którzy wykonają Dodatkowe zadanie konkursowe, w rozumieniu pkt I.3.

W ramach Dodatkowego zadania konkursowego, Organizator co miesiąc, do 100 osób, które w poprzednim miesiącu osiągnęły najwyższe pozycje w rankingu najbardziej aktywnych w danym miesiącu Użytkowników (gotujmy.pl/ludzie-ranking), wysyła automatyczną wiadomość na skrzynkę wewnętrzną (profilową) z linkiem zapraszającym do udziału w II etapie Konkursu.

Kliknięcie przez Uczestnika w przesłany link oznacza chęć wzięcia udziału w II etapie. Użytkownicy, którzy poprzez kliknięcie w link zadeklarują chęć uczestniczenia w II etapie, dostają kolejną wiadomość zawierającą jedno wybrane pytanie o tematyce kulinarnej.

3 (trzech) Uczestników, którzy poprawnie i najszybciej odpowiedzą na pytanie, wygrywa jedną z trzech nagród głównych.

Nagrody główne dostępne są poza katalogiem nagród gwarantowanych oraz nie mają przypisanej wartości punktowej.

Lista nagród głównych dostępnych do wygrania w danym miesiącu publikowana jest na stronie internetowej Konkursu najpóźniej do 7 dnia danego miesiąca.

2. Wysyłka Nagród realizowana jest w terminie nie później niż 30 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia, a wysyłka nagród głównych - nie później niż 30 dni roboczych od dnia wykonania Dodatkowego zadania konkursowego, o którym mowa w pkt 1. Nagrody wysyłane są wyłącznie na podany w zgłoszeniu adres korespondencyjny i jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Zgromadzone w ramach Konkursu Wirtuale oraz Nagrody i nagrody główne przyznane w ramach Konkursu nie podlegają wymianie na świadczenie pieniężne.

4. W przypadku gdy wartość Nagrody przekroczy kwotę 760 PLN, Organizator zobowiązuje się ustanowić na rzecz Uczestnika dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna w całości zostanie potrącona na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r Nr 51, poz. 307 z późniejszymi zmianami) i zostanie przekazana na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego.

5. W zgłoszeniu, o którym mowa w pkt. 1, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do potwierdzenia przekazanych wcześniej danych, wymaganych w związku z rejestracją indywidualnego konta w ramach serwisu internetowego Gotujmy.pl, ewentualnie podania prawdziwych danych wymaganych przez Organizatora w ramach uczestnictwa w Konkursie.

6. Uczestnik zobowiązuje się do podania danych koniecznych do prowadzenia przez Organizatora prawidłowej ewidencji na potrzeby przepisów prawa podatkowego (w szczególności numeru PESEL lub NIP oraz dane właściwego Urzędu Skarbowego) określających obowiązki podatkowe w zakresie przyznawania nagród rzeczowych i innych.

7. Uczestnik zobowiązany jest do informowania Organizatora o każdej zmianie danych, które zostały przekazane w związku z uczestnictwem w Konkursie.


VIII. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Burda Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 15. Dane przetwarzane będą przez administratora w celu przeprowadzenia Konkursu oraz dla celów marketingowych administratora i nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania. Podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne.

2. Dostęp do informacji zebranych w związku z udziałem w Konkursie przez Uczestnika możliwy jest tylko dla osób znających hasło dostępu do panelu Użytkownika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które są następstwem udostępnienia hasła do panelu użytkownika osobom trzecim.


VIII. Reklamacje

1. Reklamacja Uczestnika dotycząca przebiegu Konkursu, powinna zostać przesłana na adres siedziby Organizatora w formie pisemnej i zawierać: dane Uczestnika, zarzuty i ich uzasadnienie, proponowany sposób rozstrzygnięcia oraz podpis Uczestnika.

2. Jeżeli przedmiotem reklamacji jest otrzymana Nagroda, Uczestnik powinien dostarczyć ją w oryginalnym opakowaniu na adres siedziby Organizatora.

3. Organizator obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej lub wiadomości e - mail, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.


IX. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw, a także ogólny regulamin korzystania z serwisu www.gotujmy.pl, administrowanego przez Organizatora.

2. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu lub regulaminu Portalu Gotujmy.pl przez Użytkownika może oznaczać jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.