Oficjalny regulamin konkursu SIEMENS „Smaki świata

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie " Smaki świata”

         
ocena: 0/5 głosów: 0
Oficjalny regulamin konkursu SIEMENS „Smaki świata
§1 Postanowienia ogólne

1.    Organizatorem konkursu pod nazwą „Smaki świata” (zwanego dalej konkursem), jest Next.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Okopowa 58/72 zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy pod numerem KRS 303210, posiadająca numer REGON: 141350989, numer NIP: 5272570300, o kapitale zakładowym w wysokości: 5.600.000,00 zł, zwana dalej Organizatorem.
2.    Fundatorem nagrody w konkursie jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 183, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000023973 Nr REGON: 012604823, NIP: 524-010-46-41, kapitał zakładowy 90 000 000 zł, zwany dalej Fundatorem.
3.    Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.

§2 Czas trwania konkursu

1.    Konkurs trwa od 22.03.2012-30.04.2012
2.    Organizator ogłosi wyniki na stronie Gotujmy.pl w dniu  11.05.2012 r.

§3 Zasady Konkursu

1.    Zadaniem użytkownika Gotujmy.pl jest:
a.    wprowadzenie na portal gotujmy.pl autorskiego przepisu na danie, które zostało przygotowane na konkurs marki Siemens „Mój przepis na wieczór”, na stronie http://www.mojprzepisnawieczor.pl/
b.    do przepisu należy załączyć zdjęcie potrawy oraz co najmniej jedno zdjęcie z fotorelacji opublikowanej w konkursie SIEMENS „Mój przepis na Wieczór”,
c.    jako  komentarz do załączonego zdjęcia z fotorelacji opublikowanej w konkursie SIEMENS "Mój przepis na Wieczór” należy podać imię i nazwisko oraz tytuł odnośnej galerii http://www.mojprzepisnawieczor.pl/#/galeria/
2.    Wprowadzone przepisy wraz ze zdjęciem na Gotujmy.pl powinny być zamieszczone w specjalnie do tego przygotowanej kategorii przepisów KONKURS SIEMENS.
3.    Warunkiem koniecznym udziału w konkursie  jest wzięcie udziału w konkursie „Mój przepis na Wieczór”:
a.    szczegóły konkursu znajduje się na stronie http://www.mojprzepisnawieczor.pl/,
b.    regulamin konkursu znajduje się  stronie http://www.mojprzepisnawieczor.pl/regulamin.pdf
4.    Każdy uczestnik konkursu powinien posiadać w serwisie Gotujmy.pl konto użytkownika.
5.    Prace konkursowe oceniać będzie Jury składające się z członków Organizatora i Fundatora.
6.    Jury  będzie oceniało prace konkursowe wg następujących  kryteriów:
a.    kreatywność/pomysłowość  użytkowników,
b.    zgodność z tematyką wybranej kuchni,
c.    zdjęcie potrawy.
7.    W konkursie mogą wziąć udział tylko takie przepisy, których treść wcześniej nie była publikowana w Internecie.
8.    Każdy użytkownik może zgłosić na konkurs nieograniczoną liczbę przepisów. Jeden użytkownik może otrzymać tylko jedną nagrodę.
9.    Zgłoszone do konkursu przepisy, będą weryfikowane przez Organizatora zgodnie z regulaminem ogólnym Gotujmy.pl.
10.    W konkursie mogą brać udział tylko przepisy, które w żaden sposób nie naruszają praw autorskich. Jeżeli Organizator stwierdzi, że przepis jest plagiatem, może zdyskwalifikować nadesłany materiał bez informowania o tym użytkownika o czym poinformuje użytkownika, który go nadesłał.
11.    Uczestnicy konkursu (zwani dalej laureatami) udzielają Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej w czasie licencji na wykorzystanie oraz eksploatację prac autorskich obejmujących prawo do publicznego odtwarzania w internecie oraz w druku, do pobierania korzyści z tytułu eksploatacji, a także do wykonywania praw zależnych w postaci opracowań redakcyjnych poprawek stylistycznych, interpunkcyjnych i składniowych.
12.    Laureaci upoważniają Next.pl do udzielania w zakresie określonym w punkcie poprzedzającym, sublicencji podmiotom trzecim bez konieczności udzielenia przez nich zgody.
13. Wszelkie problemy techniczne związane z konkursem oraz z funkcjonowaniem witryny  należy zgłaszać drogą mailową na adres Gotujmy@next.pl. W treści powinien znaleźć się opis problemu oraz wskazanie Nicku Użytkownika. Wiadomość powinna być, dla celów weryfikacji, nadana z konta e-mail przypisanego do profilu gotujmy.pl. Organizator nie jest zobowiązany do uwzględnienia zgłoszenia nie spełniającego powyższych warunków.


§4 Nagrody

1.    Nagrodą w konkursie jest:
a.    robot kuchenny marki  Siemens  MK 55400 o wartości 450  zł i nagroda pieniężna w wysokości 50 zł.
2.    Część pieniężna nagrody, o której mowa w punkcie 1 powyżej, zostanie potrącona przez Fundatora na poczet podatku zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn.zm., dalej „ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych”).
 3.    Niniejszy Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.
4.    Laureat nie może przekazać prawa do nagrody osobom trzecim. Wyklucza się możliwość zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.

§5 Ogłoszenie wyników i wysyłka nagród

1.    Jury w oparciu o kryteria opisane w §3 ust. 6 w dniu 7.05.2012 r. wyłoni najlepszy przepis ze zdjęciem a jego autorowi przyzna nagrodę przewidzianą w regulaminie.
2.    Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla uczestników.
3.    Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Gotujmy.pl w dniu 11.05.2012r.
 4.    Informacja o wynikach konkursu będzie zawierała NICKI nagrodzonych użytkowników.
5.    Laureaci o wygranej zostaną poinformowani na pocztę wewnętrzną Gotujmy.pl. Laureaci zobowiązani są odpowiedzieć na wysłanego e-maila Organizatora w terminie 5 dni od daty jego otrzymania. W odpowiedzi na e-maila zobowiązani będą podać dokładne dane adresowe do wysyłki nagrody tj. imię, nazwisko, ulica, kod i miasto oraz numer kontaktowy telefonu. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, telefonu) będzie przyczyną odmowy wydania uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.
6.    Jeżeli laureat nie odpisze na e-maila Organizatora w ciągu 5 dni od daty jego otrzymania lub nie poda adresu i innych danych niezbędnych do wysyłki nagrody traci prawo do nagrody.
7.    Nagrody wydaje Fundator.
8.    Nagrody zostaną wysłane terminie 15 dni roboczych od daty przekazania danych adresowych laureata Fundatorowi, za pośrednictwem poczty polskiej lub firmy kurierskiej w formie przesyłki na koszt Fundatora.

§6 Warunki uczestnictwa

1.    Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
a.    ma ukończone 18 lat lub posiada zgodę rodziców/opiekunów;
b.    może podać adres do wysyłki nagrody na terenie Polski;
c.    posiada w serwisie Gotujmy.pl konta z uprawnieniami zwykłego użytkownika;
d.    nie jest pracownikiem, współpracownikiem Organizatora oraz Fundatora;
e.    nie jest członkiem rodziny pracownika Organizatora oraz Fundatora i członków ich rodzin; przez rodzinę pracownika rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych i rodzeństwo;
2.    Uczestnik konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem konkursu.
3.    Biorąc udział w konkursie uczestnicy oświadczają, iż są autorami wysłanych prac i przysługuje im pełnia praw osobistych i majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.).
4.    Biorąc udział w konkursie, Uczestnicy oświadczają, iż w przypadku zgłoszenia zdjęcia, na którym figurują osoby trzecie, są w posiadaniu zgód tych osób na wykorzystanie ich wizerunku. W przypadku skierowania przeciwko NEXT przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia praw do wizerunku -  NEXT przysługiwać będą roszczenia regresowe w stosunku do Uczestnika zgłaszającego zdjęcie naruszające te prawa.
5.    Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu, potwierdzeniem autorstwa oraz z wyrażeniem zgody na stałą publikację w serwisie Gotujmy.pl, dokonywanie zmian redakcyjnych przez Organizatora i wykorzystanie przez Fundatora nadesłanych materiałów do celów promocyjnych i marketingowych.
6.    Uczestnik konkursu nie może zgłosić do Konkursu opowiadań: skopiowanych z innych źródeł, zawierających w treści wyrazy wulgarne, przepisów nie własnego autorstwa, przepisów, które były nagradzane w innych konkursach.

§7 Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe Uczestników określone w §5 pkt 5 niniejszego regulaminu będą przetwarzane przez Organizatora jedynie w zakresie niezbędnym do prawidłowego dostarczenia nagród i nie będą udostępnianie podmiotom trzecim, ani wykorzystywane w innym celu przez Organizatora i podmioty z nim powiązane.

§8 Postanowienia końcowe

1.    Poprzez wzięcie udziału w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i administrowanie jego danymi osobowymi dla potrzeb obsługi i realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2.    Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
3.    Wynik konkursu nie podlega reklamacji.