Regulamin konkursu - Smaczny początek dnia!

Tutaj zapoznacie się z regulaminem konkursu - Smaczny początek dnia!

         
ocena: 5/5 głosów: 3
Regulamin konkursu - Smaczny początek dnia!
1.POSTANOWIENIA OGÓLNE:


1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Smaczny początek dnia" (dalejzwanego: „Konkursem”) jest spółka „Edipresse Polska” S.A. z siedzibą wWarszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa (dalej zwana:„Organizatorem”).

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszymregulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnieobowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest zarówno w siedzibie Organizatora jak też oraz na stronie internetowej gotujmy.pl.

1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora irealizatorów oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu,jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.

1.6. Nagrody przeznaczone dla laureatów Konkursu są książki Amy Thomas "Paryżu mój słodki", sztuk 10.


2. ZAŁOŻENIA KONKURSU:


2.1. Konkurs będzie ogłoszony na stronie internetowej gotujmy.pl.Przepisy konkursowe zamieszczane będą kategorii Konkurs - Smaczny początek dnia

2.2Konkurs będzie trwał od 22 marca do 5 kwietnia. Wyniki konkursu ogłosimy najpóźniej 12 kwietnia.


3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:3.1. Konkurs polegać będzie na zamieszczeniu przepisu na wiosenne śniadanie. Laureatów konkursu wybiera Komisja Konkursowa w składzie redakcji portalu gotujmy.pl

3.2. Laureatami Konkursu w liczbie 10 zostaną osoby, których zgłoszeniakonkursowe zostaną uznane przez Komisję Konkursową za najciekawsze.Wyniki Konkursu potwierdzi Komisja Konkursowa.

3.3. Jedna osoba może dodać 3 przepisy, ale wygrać tylko jedną nagrodę.

3.4. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię inazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adresue-mailowego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przezOrganizatora Konkursu z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19 wcelu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowegoprzeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktówOrganizatora Konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danychosobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestaniaprzetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innympodmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.

3.5. Prawa autorskie majątkowe do prac nadesłanych przez uczestnikówkonkursu powinny należeć do uczestników konkursu. Uczestnicy konkursuponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszeniaprzez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutekwykorzystania przez Organizatora tekstów zgodnie z niniejszymRegulaminem.

3.6. Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalniena potrzeby danego konkursu. Teksty, przepisy i zdjęcia, które dostępnesą już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD:4.1. Laureaci wyłonieni zostaną najpóźniej 28  marca.

4.2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej za pośrednictwem skrzynki profilowej "redakcja" najpóźniej 10 kwietnia.

4.3. W wypadku gdy wartość jednostkowej nagrody przypadającej nalaureata przekracza 760,00 zł - zgodnie z ustawą o podatku dochodowym odosób fizycznych laureat Konkursu obciążony zostanie podatkiemdochodowym z tytułu wygranej o wartości przekraczającej kwotę 760,00 zł,w wysokości 10% wartości nagrody. W przypadku nagród pieniężnych, kwota na poczet podatku, zostanie potrącona z kwoty nagrody. W przypadku nagród rzeczowych, uiszczenie Organizatorowi 10 % wartości nagrody, na poczet podatku, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Organizatora o wygranej oraz o danych z punktu

4.3, jest warunkiem koniecznym dla otrzymania nagrody. Organizatoroblicza należną kwotę podatku oraz wskazuje adres i konto, na jakienależy dokonać wpłaty. Wypłata nagród pieniężnych lub wydanie nagródrzeczowych, obciążonych obowiązkiem zapłaty podatku dochodowegoopisanego powyżej, następuje po potrąceniu lub wpłaceniu należnegopodatku.

4.4. Nagrody do poszczególnych laureatów wysłane zostaną pocztą lubprzesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkaniawskazany przez laureata w terminie 28 dni od dnia otrzymania od laureatadanych koniecznych do wysyłki, a w przypadku, gdy nagroda obciążonajest podatkiem, w terminie 14 dni od przekazania Organizatorowi zarównodanych do wysyłki, jak też 10 % na poczet podatku, zgodnie zpostanowieniami pkt 4.3 Regulaminu.

4.5. W przypadku nieuiszczenia przez laureata kwoty na poczet podatku, wterminie 14 dni, zgodnie z punktem 4.3, prawo do otrzymania nagrodywygasa.

4.6. W przypadku braku dostarczenia danych adresowych przez laureata wterminie 14 dni od dnia poinformowania o wygranej, prawo do nagrodywygasa. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ichrównowartość pieniężną.

4.7. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

4.8. W konkursie mogą brać udział jedynie osoby przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE:5.1. W celu umożliwienia jak najszybszej dyskwalifikacji osób łamiącychzasady konkursu, prosimy o zgłaszanie przypadków łamania regulaminuprzez uczestnikow biorących udział w konkursie, niezwłocznie, na adresmailowy konkursy@burdamedia.pl w treści podając nazwę konkursu.

5.2. Reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formiepisemnej w terminie 40 dni od dnia publikacji na adres Organizatora:„Edipresse Polska” S.A. 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19 z dopiskiem otreści: Reklamacja Konkurs - Smaczny początek dnia

5.3. Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.

5.4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres inumer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

5.5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją") powołaną przez Organizatora.

5.6. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

5.7. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

5.8. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.