Regulamin konkursu Korowaj Mielnicki 2013

Oficjalny regulamin konkursu kulinarnego Korowaj Mielnicki 2013

         
ocena: 4/5 głosów: 2
Regulamin konkursu Korowaj Mielnicki 2013

I. Informacje podstawowe

§ 1.
Konkurs pod nazwą „Korowaj Mielnicki” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany i prowadzony przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku.
 

§ 2.
Konkurs organizowany jest w celu promocji Gminy Mielnik oraz zachowania tradycji dawnej kultury.
 

§ 3.
Rywalizacja konkursowa polega na upieczeniu najsmaczniejszego i najbardziej gustownie ozdobionego według tradycji, drożdżowego ciasta obrzędowego, słowiańskiego kołacza, nazywanego korowajem.


II. Uczestnicy konkursu

§ 4.
1. Uczestniczyć w konkursie mogą osoby pełnoletnie.

2. Konkurs przewidziany jest dla uczestników indywidualnych.

3. Z udziału w Konkursie wyklucza się osoby:

a) będące pracownikami Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku;

b) które współpracowały przy organizowaniu Konkursu;

c) członkowie Komisji Konkursowej.

4. W razie wątpliwości o wykluczeniu z udziału w Konkursie decyduje Organizator.


III. Zasady konkursu

 

§ 5.
1. Deklarację udziału w konkursie należy zgłosić w GOKSiR telefonicznie pod nr (85) 657 71 67, osobiście lub mailowo: goksir@mielnik.com.pl – zgłoszenia przyjmowane są do 10 maja 2013 r.;

2. Dostarczyć Korowaja osobiście lub kurierem do 11 maja 2013 r. do GOKSiR w Mielniku ul. Zaszkolna 1; 17-307 Mielnik, jeżeli w dniu Konkursu nie będzie możliwe osobiste przybycie uczestnika lub 11 maja do amfiteatru Topolina w Mielniku, lub osobiście w dniu 11 maja 2013 r. do godziny 16.45 do amfiteatru Topolina w Mielniku.

3. Korowaje będą oceniane w dniu 11 maja podczas Festiwalu Korowaja, przez niezależną, Komisję Konkursową wskazaną przez organizatora konkursu.

4. Werdykt komisji ogłoszony będzie podczas Festiwalu Korowaja w dniu 11 maja, wówczas nastąpi także wręczenie nagród.

§ 6.
1. Ocenie Komisji Konkursowej podlegać będą:

- smak korowaja (5 pkt)

- wystrój korowaja (4 pkt)

2. Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny i nie podlega zmianom.

 

IV. Nagrody

§ 7.
1.Trzy najpiękniejsze i najsmaczniejsze korowaje zostaną nagrodzone nagrodą główną w postaci sprzętu gospodarstwa domowego:

I miejsce – Robot wielofunkcyjny

II miejsce – Maszynka do mięsa wielofunkcyjna

III miejsce –  Grill elektryczny

Ustala się także dwie nagrody – wyróżnienia – blendery ręczne

2. Nagrody nie mogą być wymienione na pieniądze oraz nie podlegają zamianie.

3. Nagrody dla osób nieobecnych w konkursie zostaną przesłane pocztą na koszt GOKSiR lub dostarczone w inny sposób.


§ 8.
Komisja ustali listę uczestników Konkursu, którzy uzyskali największą liczbę głosów oraz ogłosi powyższą listę zaraz po ustaleniu werdyktu. Uczestnicy zostaną dodatkowo zweryfikowani pod względem spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

§ 9.
Korowaje, które brały udział w konkursie, po ogłoszeniu wyników zostaną podzielone 

i rozczęstowane wśród publiczności.

§ 10.
1.Biorąc udział w Konkursie uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska, we wszelkich materiałach pokonkursowych oraz publikacjach prasowych.

2. Nagrodzone osoby zobowiązują się do udostępnienia swojego przepisu na prośbę Organizatora Konkursu, a tym samym zobowiązane są do udostępnienia swoich danych teleadresowych (wyłącznie do wiadomości GOKSiR).


ORGANIZATOR

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku