Regulamin konkursu Tao Tao

Oficjalny regulamin konkursu "SOS dla każdej potrawy"

         
ocena: 0/5 głosów: 0
Regulamin konkursu Tao Tao
§ 1
ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1.    Organizatorem Konkursu jest INFORNEXT.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Okopowa 58/72 zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy pod numerem KRS 303210, posiadająca numer REGON: 141350989, numer NIP: 5272570300, o kapitale zakładowym w wysokości: 100 000,00 zł zwany jest dalej „Organizator”.
1.2.    Sponsorem Nagród w Konkursie jest TAN VIET INTERNATIONAL S.A.  z siedzibą w Łęgowie (kod: 83-031) przy ul. Marco Polo 9, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem  0000318068, NIP  583-10-21-906 , Regon 190928068, kapitał zakładowy 17.086.798 zł , wpłacony w całości, zwany jest dalej „Fundatorem”.
1.3.    Konkurs organizowany jest pod nazwą „S.O.S. do każdej potrawy!” i zwany jest dalej "Konkursem".
1.4.    Konkurs organizowany jest w terminie od dnia 25 października 2010 r. do dnia 29 listopada 2010 r.
1.5.    Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: gotujmy.pl .

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1.     Uczestnikiem Konkursu zwanego dalej „Uczestnikiem” może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki: ma ukończone 18 lat ;
a)    nie jest członkiem rodziny pracownika Organizatora, a także INFOR PL S.A. oraz pozostałych spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej INFOR, Fundatora oraz członków ich rodzin; przez rodzinę pracownika rozumie się małżonka/wstępnych, zstępnych i rodzeństwo.
b)    zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2.2.     Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie konta (profilu) na stronie internetowej gotujmy.pl.
2.3.     Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.
2.4.    .Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację Regulaminu.

§ 3
ZASADY KONKURSU

3.1 Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
a)    stworzenie i dodanie na stronie internetowej Organizatora w Kategorii Konkurs TaoTao własnego przepisu na danie typu fusion będące połączeniem kuchni polskiej z azjatycką przyprawą Sos Sojowy TaoTao. Jury będzie w szczególności oceniało oryginalność potrawy, premiowane będzie pomysłowe użycie sosu sojowego w różnych kategoriach potraw.

b)    warunkiem zakwalifikowania do Konkursu jest załączenie zdjęcia potrawy.
3.2.    Po zakończeniu konkursu wszystkie przepisy zostaną skategoryzowane w sekcji przepisów Fusion i zostanie utworzona Książka kucharska z ich udziałem.
3.3.     Osoby biorące udział w Konkursie mogą posiadać tylko jedno konto konkursowe.
3.4.     Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego Nicka, którym Uczestnik posługuje się w portalu Gotujmy.pl.
3.5.     W celu dodania przepisu Uczestnik powinien:
a)    uzyskać połączenie ze stroną internetową,
b)    dodać przepis przy pomocy aplikacji dostępnej na stronie internetowej, pod przyciskiem Dodaj swój przepis. Należy postępować zgodnie z pojawiającymi się instrukcjami.
c)    zaznaczyć przy przepisie kategorię konkursową: Konkurs TaoTao.
3.6.     Przepisy dodane do kategorii konkursowej automatycznie zaciągną się do rankingu konkursowego, po weryfikacji przez moderatora gotujmy.pl. Trwa to do 24 godzin. Prawidłowo dodany i oznakowany przepis pojawi się w rankingu następnego dnia.
3.7.     Wszyscy zalogowani użytkownicy gotujmy są uprawnieni do głosowania na przepisy konkursowe. Przepisy można oceniać za pomocą przycisku Oceń. Jeden przepis użytkownik może ocenić tylko raz na skali 1-5. Przepis z najwyższą sumą punktów pojawi się na pozycji pierwszej w rankingu konkursowym.  
3.8.     Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu przesłanego przez Uczestnika przepisu bez podania przyczyny. W szczególności przyczyną wykluczenia tekstu z Konkursu może być:
a)    zawarcie w tekście lub zdjęciu treści, która może stanowić reklamę produktów innych niż marki Tao Tao,
b)    zawarcie treści, która może naruszać ogólne przyjęte normy moralności, obrażać uczucia religijne, stanowić wyraz dyskryminacji, zawierać treści sprzeczne z prawem, wulgarne, obraźliwe itp.
3.9.     Biorąc udział w Konkursie Uczestnicy oświadczają, iż są autorami przepisów, zdjęć potraw i przysługuje im do tych prac pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.).
3.10.    Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do przepisów i zdjęć potraw.
3.11.    Uczestnicy Konkursu, poprzez fakt przystąpienia do Konkursu, udzielają Organizatorowi licencji niewyłącznej na rozpowszechnianie przepisów i zdjęć potraw udostępnionych w ramach udziału w Konkursie, na stronach internetowych administrowanych przez Organizatora, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3.12.    Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony przez przesłanie wiadomości na adres e-mail, z którego wysłany został Materiał Konkursowy.. Decyzja Organizatora o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna.

§ 4
NAGRODY W KONKURSIE

4.1. Nagrodami w Konkursie są:
a)    Nagroda Główna: robot ZELMER 880.5 Symbio Fenomen z sokowirówką o wartości 595,95 zł brutto.
b)    3 x Nagrody Tygodnia: maszynka do mielenia ZELMER 986.86 Symbio z szatkownicą i cytrusiarką o wartości 310,00 zł brutto każda.
c)    20 x Nagród Dnia: zestaw produktów TaoTao o wartości 53,50 zł brutto każdy. Oraz 1 identyczny zestaw jako nagroda za 1 miejsce w rankingu. W skład zestawu wchodzą produkty:

    Zestaw Tao Tao    

1    sos sojowy    150    ml
2    Sos chili z limonką i kolendrą    200    g
3    sos chili słodko-pikantny    200    g
4    makaron ryżowy nitki    200    g
5    makaron chow mein    200    g
6    grzyby mun    50    g
7    orzeszki w polewie wasabi    140    g
8    sos chili z cytryną    200    g
9    sos teriyaki    150    ml

4.2. Fundatorem powyższych Nagród jest Tan Viet International S.A.

§ 5
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD I OGŁOSZENIE WYNIKÓW

5.1.     O wyniku Konkursu rozstrzyga Jury Fundatora i Organizatora.
5.2.     Od 29.10.2010 do 29.11.2010 r.  (przez 20 dni powszednich) Jury typować będzie Danie Dnia, a jego autorowi przyzna po 1 zestawie produktów Tao Tao. Danie dnia wyeksponowane będzie na stronie głównej Gotujmy.pl w sekcji Danie Dnia. Informacja o Zwycięzcy pojawi się pod artykułem konkursowym.
5.3.    Raz w tygodniu Jury typować będzie Danie Tygodnia a jego autorowi przyzna maszynkę do mielenia ZELMER 986.86 Symbio z szatkownicą i cytrusiarką. Informacja o nagrodzie tygodnia będzie podana w newsletterze Na gorąco gotujmy.pl
5.4.     Po zakończeniu konkursu tj 29.11.2010 Uczestnik, który zajmie I miejsce w Rankingu Użytkowników otrzyma zestaw produktów Tao Tao. Jeśli dwie osoby lub więcej osób znajdą się na pierwszym miejscu w rankingu konkursowym, ranking zostanie otwarty ponownie i będzie można głosować na przepisy przez kolejne 24 godziny
5.5.     Po zakończeniu Konkursu w dniu 01.12.2010 spośród wszystkich przepisów ze zdjęciami Jury Fundatora i Organizatora wyłoni Zwycięzcę Konkursu i przyzna mu Nagrodę Główną - robot ZELMER 880.5 Symbio Fenomen z sokowirówką.
5.6.    Każdemu uprawnionemu do Nagrody Uczestnikowi przysługuje prawo do kilku Nagród w czasie trwania Konkursu (1 przepis dodany przez Uczestnika może pretendować do kilku nagród).
5.7.    Podmiotem wydającym nagrody jest Fundator. Zwycięzcy w konkursie wyrażają zgodę na udostępnienie przez Organizatora Konkursu swoich danych adresowych Fundatorowi celem wysyłki nagród przewidzianych w Regulaminie.
5.8.    Nagrody zostaną wydane przez Fundatora na jego koszt nagrodzonym Uczestnikom w drodze przesyłki kurierskiej, wysłanej na adres wskazany przez Uczestnika najpóźniej do 10.01.2011 r.
5.9.    Organizator i Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem dostawców usług internetowych, kurierów oraz poczty.
5.10.    Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Zdobywcy Nagrody nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
5.11.     Powiadomienie o zakwalifikowaniu do otrzymania nagrody zostanie dokonane przez Organizatora na pocztę wewnętrzną Uczestnika na Gotujmy.pl. Powiadomienie nastąpi (e-mail) po ogłoszeniu wyników konkursu.
5.12.    Jeżeli Uczestnik nie odpowie w ciągu 7 dni od daty wysłania e-maila na pocztę wewnętrzną Gotujmy, nie odpisze lub nie poda adresu do wysyłki nagrody traci prawo do nagrody.
5.13.    Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, telefonu) będzie przyczyną odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.
5.14.    Organizator i Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność wydania nagrody z przyczyn od nich niezależnych. W przypadku, gdy nagroda nie zostanie odebrana przez Uczestnika w ciągu 30 dni od dnia jej wysyłania, prawo do nagrody wygasa.
5.15.    Organizator nie jest zobowiązany do kontaktu z Uczestnikiem, który nie został wyłoniony jako Zwycięzca Konkursu.
5.16.    Wyniki Konkursu opublikowane zostaną w dniu 3.12.2010 roku na stronie internetowej Organizatora gotujmy.pl. Organizator poda do wiadomości publicznej Nicki Zwycięzców, jakimi posługiwali się w trakcie trwania Konkursu.
5.17.    Organizator i Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.
5.18.    Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.
5.19.    Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Wartość pojedynczej nagrody nie przekracza 760 zł.

§ 6
ADMINISTRATOR DANYCH

7.1.     Administratorami danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest INFORNEXT.pl. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu.
6.2.    Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe wyrażają zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez Organizatora, jako administratora danych, w celach promocyjno-marketingowych i związanych z prowadzoną przez Organizatora działalnością, a także wyrażają zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji handlowych przesyłanych przez Organizatora, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
6.3.     Organizator przekaże Fundatorowi (TanViet International S.A.) dane osobowe Zwycięzcy (ów) jedynie w zakresie niezbędnym do przekazania zdobytych przez niego (nich) w Konkursie nagród. Fundator nie jest uprawniony do dalszego przetwarzania i wykorzystywania ww. danych w innych celach niż opisanych w zdaniu poprzedzającym.


§ 7
TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

7.1.    Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego konkursu Uczestnicy Konkursu mogą zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu na adres Infornext.pl Sp. z o.o.; ul. Okopowa 58/72; 01-042 Warszawa
7.2.     Reklamacje powinny zawierać dokładny adres Uczestnika Konkursu, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji.
7.3.    Prawidłowo zgłoszone reklamacje rozpatrywać będzie Komisja Organizatora, w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji i niezwłocznie listem poleconym i pocztą wewnętrzną, poinformuje o swej decyzji Uczestnika zgłaszającego reklamację. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1.     Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu.
8.2.    W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
8.3.    Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
8.4.     Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu lub zakończenia Konkursu w każdej chwili bez uprzedniej zapowiedzi.
8.5.     Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 25.10.2010 roku.