Regulamin konkursu - Zdrowa woda w Twoim domu

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Konkursu - Zdrowa woda w Twoim domu.

         
ocena: 5/5 głosów: 3
Regulamin konkursu - Zdrowa woda w Twoim domu
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:


 
1.1. Organizatorem Konkursu – Zdrowa woda w Twoim domu (dalej zwanego: „Konkursem”) jest spółka „Edipresse Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa (dalej zwana: „Organizatorem”).
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest zarówno w siedzibie Organizatora jak też oraz na stronie internetowej gotujmy.pl.

1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.

1.6. Nagrody w konkursie:
Do wygrania 10 zestawów, w skład których wchodzą:
- dzbanek omega unimax ze wskaźnikiem manualnym
- karafka
- filtr magnezowy Dafi AquaMag Unimax


2. ZAŁOŻENIA KONKURSU:2.1. Konkurs będzie ogłoszony na stronie internetowej Gotujmy.pl

2.2. Konkurs będzie trwał od 31 lipca do 14 sierpnia 2014 roku. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do 25 sierpnia.3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:3.1. Konkurs polegać będzie na zamieszczeniu na forum Gotujmy.pl odpowiedzi na pytania konkursowe:
Pytanie 1: Ile procent dziennego zapotrzebowania na magnez zaspokajają 2 litry wody z wkładu Dafi AquaMag?
Pytanie 2: Z jakimi dodatkami woda smakuje Ci najlepiej?
3.2. Laureatów konkursu wybiera Komisja Konkursowa złożona z redakcji gotujmy.pl


3.3. Laureatami Konkursu w liczbie 10 zostaną osoby, których odpowiedzi zostaną uznane za najciekawsze.

3.4. Jedna osoba może dodać dowolną ilość odpowiedzi ale może wygrać wyłącznie jedną nagrodę.

3.5. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adresu e-mailowego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Podanie danych jest dobrowolne.


3.6. Prawa autorskie majątkowe do odpowiedzi nadesłanych przez uczestników konkursu powinny należeć do uczestników konkursu. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora tekstów zgodnie z niniejszym Regulaminem.
4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD:
 4.1. Laureaci wyłonieni zostaną do 25 sierpnia.


4.2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej za pośrednictwem skrzynki profilowej "redakcja" do 25 sierpnia i poproszeni o przesłanie swoich danych osobowych.


4.3. W przypadku braku dostarczenia danych adresowych przez laureata w terminie 14 dni od dnia poinformowania o wygranej, prawo do nagrody wygasa. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.


4.5. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.


 4.6. W konkursie mogą brać udział jedynie osoby przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE:
 5.1. W celu umożliwienia jak najszybszej dyskwalifikacji osób łamiących zasady konkursu, prosimy o zgłaszanie przypadków łamania regulaminu przez uczestników biorących udział w konkursie, niezwłocznie, na adres mailowy konkursy@burdamedia.pl w treści podając nazwę Konkurs – Zdrowa woda w Twoim domu!

5.2. Reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej w terminie 40 dni od dnia publikacji na adres Organizatora: „Edipresse Polska” S.A. 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19 z dopiskiem o treści: "Reklamacja Konkurs – Zdrowa woda w Twoim domu!

5.3. Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.

5.4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

5.5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją") powołaną przez Organizatora.

5.6. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

5.7. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

5.8. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.