Regulamin konkursu - Moje wakacyjne ciasto z owocami

Zapoznaj się z regulaminem konkursu Moje wakacyjne ciasto z owocami. Poznaj zasady i zgłoś swój udział. Nagrody czekają!

         
ocena: 5/5 głosów: 1
Regulamin konkursu - Moje wakacyjne ciasto z owocami
fot. Adobe stock
Edipresse Polska
 
REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ
„Moje wakacyjne ciasto z owocami”
(dalej zwany „Regulaminem”)
 
1.       POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem konkursu pod nazwą „Moje wakacyjne ciasto z owocami” (dalej zwanego „Konkursem”) jest Edipresse Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000111462, NIP 526-00-12-586, kapitał zakładowy w całości wpłacony 2.311.320,00 zł (dalej zwana „Organizatorem”).

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych przedmiotowym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3 Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora, jak również na stronie internetowej: https://gotujmy.pl/regulamin-konkursu-moje-wakacyjne-ciasto-z-owocami,artykuly-regulaminy-konkursow-artykul,20460.html

1.4 Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.5 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, ani członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.

1.6 Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności wskazanych w Regulaminie. Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów.
 
2.       CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1 Ogłoszenie o Konkursie ukaże się w dniu 22.07.2019 na stronie internetowej https://gotujmy.pl/konkurs-moje-wakacyjne-ciasto-z-owocami,konkursy-konkurs,147.html.

2.2 Konkurs trwa od 22.07.2019 r. do 11.08.2019 r.

2.3 Organizator ogłosi zwycięzców Konkursu w terminie 10 dni roboczych od ostatniego dnia trwania Konkursu. Ogłoszenie Zwycięzców następuje poprzez publikację zwycięskich przepisów na stronie Konkursu w serwisie Gotujmy.pl: https://gotujmy.pl/konkurs-moje-wakacyjne-ciasto-z-owocami,konkursy-konkurs,147.html.
 
3.       ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

3.1 Do Konkursu mogą zostać zgłoszone przepisy kulinarne na dania stworzone przez uczestnika – autora przepisu. Przepis nie może być prezentowany wcześniej w Internecie (w tym na portalach społecznościowych).

3.2 Żeby wziąć udział w Konkursie uczestnik powinien:

a. być zarejestrowanym użytkownikiem serwisu Gotujmy.pl, dalej zwanego „Serwisem”;

b. wybrać na stronie głównej Serwisu zakładkę „Dodaj przepis” i wybrać z listy "Konkurs - Moje wakacyjne ciasto z owocami";

c. dodać przepis poprzez formularz dodawania przepisów oraz uzupełnić w formularzu niezbędne dane (tj. kategoria przepisu, nazwa potrawy, krótki opis potrawy, sposób przygotowania potrawy, lista składników, czas przygotowania, poziom trudności);

d. dodać poprzez formularz dodawania przepisów 3 zdjęcia przedstawiające danie, na które uczestnik zgłasza przepis (przycisk „dodaj zdjęcie” w formularzu dodawania przepisów). Zdjęcia powinny odpowiadać następującym parametrom: rozdzielczość co najmniej 200 dpi, rozmiar nie mniejszy niż 500 kB.

3.3 W przypadku, jeżeli zgłoszenie do Konkursu nie będzie spełniało wymogów opisanych w Regulaminie, Organizator może wykluczyć takie zgłoszenie z Konkursu jako niezgodne z Regulaminem. Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z autorami wybranych przepisów w celu uzupełnienia zgłoszenia do Konkursu w taki sposób, żeby spełniało wymogi opisane w Regulaminie.
 
4.       ZASADY KONKURSU

4.1 Komisja, spośród wszystkich przepisów biorących udział w Konkursie, wybierze: 4 najlepsze przepisy, których autorzy zostaną zwycięzcami nagród w Konkursie. Zwycięzcy są zwani dalej łącznie „Zwycięzcami” lub „Laureatami”, zaś każdy z osobna „Zwycięzcą” lub „Laureatem”.

4.2 Komisja, dokonując wyboru 4 laureatów, o którym mowa w pkt 4.1, będzie kierować się następującymi kryteriami: oryginalnością przepisu, atrakcyjnością potrawy, w tym jej wyglądem i ewentualnie smakiem, walorami przesłanych zdjęć potrawy, tj. czy są dobrej jakości, czy są dobrze skomponowane i skadrowane, czy potrawa jest na nich dobrze widoczna, czy wygląda apetycznie. 5. laureatem zostanie autor przepisu, który zgromadził najwięcej komentarzy.

4.3 Uczestnik niniejszym oświadcza, że: (i) jest autorem przepisów oraz zdjęcia/zdjęć zgłaszanych przez niego do Konkursu; (ii) przepisy lub zdjęcie/zdjęcia zgłaszane przez niego do Konkursu nie naruszają praw osób trzecich, w tym autorskich praw osobistych i majątkowych osób trzecich, lub dóbr osobistych osób trzecich; (iii) w przypadku, jeżeli przepisy lub zdjęcie/zdjęcia zgłoszone przez uczestnika do Konkursu stanowią utwory, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu autorskie prawa majątkowe do przepisów lub zdjęcia/zdjęć, w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji, zgodnie z pkt. 4.4 poniżej; (iv) przepisy lub zdjęcie/zdjęcia nie stanowią opracowania w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4.4 W przypadku, jeżeli przepis lub zdjęcia zgłoszone przez Laureata do Konkursu stanowią utwory, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Laureat niniejszym udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji wraz z prawem do sublicencji na rzecz osób trzecich do przepisu i zdjęć przesłanych przez Laureata w Konkursie (zwanych dalej każde z osobna „Utworem”), bez ograniczeń terytorialnych, na 5 lat, a po tym terminie na czas nieoznaczony z 10-letnim terminem wypowiedzenia, na następujących polach eksploatacji:

a. zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu;

c. rozpowszechnienie Utworu i jego fragmentów poprzez jego publiczne wykonanie, wyświetlenie, wystawienie, odtworzenie, nadawanie (w tym nadawanie naziemne rozsiewacze cyfrowe lub satelitarne lub kablowe) i reemitowanie, jak również w sieciach telekomunikacyjnych i serwisach mobilnych, a także rozpowszechnienie w postaci wydania elektronicznego tzw. e-wydania za pośrednictwem sieci informatycznej i w sieci teleinformatycznej, w tym w Internecie, publikowanie wewnątrz i na okładkach;

d. publiczne udostępnianie Utworu i jego fragmentów w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), na stronach internetowych, w serwisach mobilnych, simulcasting, webcasting, uploading, downloading, browsing, jak również w formie wydań cyfrowych na platformach mobilnych, w szczególności: Apple iOS, Android, Microsoft;

e. wykorzystanie Utworu i jego fragmentów dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy Organizatora oraz wydawnictw Organizatora, w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji na polach eksploatacji wskazanych w ppkt. 1 do 6;

f. wykonywanie autorskiego prawa zależnego do Utworu (rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworu), na wskazanych w ppkt. a do e polach eksploatacji.
 
4.5 Jedna osoba może przesłać w Konkursie nieograniczoną ilość zgłoszeń konkursowych, z takim zastrzeżeniem, że jej przepis może zwyciężyć w Konkursie tylko raz.

4.6 Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika Konkursu w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu.

4.7 Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do jego danych osobowych i do ich poprawiania, jak również do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych uczestnika. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do odbioru nagrody.

Administratorzy danych: Edipresse Polska SA, Wiejska 19, Warszawa oraz podmioty grupy Edipresse.

Cel przetwarzania  danych: Organizacja i przeprowadzenie konkursu.

Podstawy prawne przetwarzania danych: Art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność danych do przeprowadzenia konkursu, art. 6 ust. 1 lit c) RODO – niezbędność danych do wypełnienia obowiązku prawnego oraz art. 6 ust. 1 lit f) RODO - prawnie uzasadnione interesy administratora.

Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą: Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; inne prawa, o których mowa w „Polityce Prywatności Grupy Edipresse”
Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się w „Polityce Prywatności Grupy Edipresse” dostępnej na stronie https://mojedane.burdamedia.pl/dokumenty/polityka_prywatnosci.pdf

 
5.       NAGRODY

5.1 Nagrodami w Konkursie są:

5 x nagroda: książka "Kuchniokracja. Deserownik".

5.2 Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej przez Organizatora za pośrednictwem prywatnej wiadomości przesłanej na skrzynkę profilową użytkownika w Serwisie w terminie wskazanym w pkt 2.3 Regulaminu. Laureaci zostaną poproszeni o podanie imienia i nazwiska i adresu zamieszkania w celu wysyłki nagrody w zwrotnej wiadomości w terminie 14 dni od chwili otrzymania wiadomości od Organizatora.

5.3 Nagrody do poszczególnych Zwycięzców zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora na adres zamieszkania wskazany przez Zwycięzcę zgodnie z pkt 5.2 powyżej, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia przesłania Organizatorowi przez Zwycięzcę danych niezbędnych w celu wysyłki nagrody.

5.4 W przypadku nie podjęcia przez Laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji Laureata, prawo do nagrody wygasa. W takim przypadku Organizator może przyznać nagrodę kolejnemu laureatowi wyłonionemu zgodnie z Regulaminem.

5.5 Zwycięzcy nie przysługuje prawo do przeniesienia nagrody na osoby trzecie. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inne nagrody ani na ich równowartość pieniężną.

5.6 Z uwagi na to, że Organizator prowadzi działalność w zakresie wydawania czasopism i periodyków oraz prowadzenia informacyjnych serwisów internetowych, Konkurs jest emitowany z wykorzystaniem środków masowego przekazu, zaś wartość każdej z nagród nie przekracza kwoty 2000,00 zł, są one objęte zwolnieniem z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2010 r. nr 51, poz. 307).
 
6.       POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1 Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 45 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj., od ogłoszenia Laureatów zgodnie z pkt 2.3 powyżej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres email Organizatora: uwagi@gotujmy.pl, lub w formie pisemnej na adres Organizatora: Edipresse Polska S.A., 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19, z dopiskiem o treści: „Reklamacja - Moje wakacyjne ciasto z owocami”.

6.2 Reklamacje pisemne należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.

6.3 Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres – w przypadku reklamacji w formie pisemnej, numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

6.4 Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamację i wyśle zgłaszającemu swoje rozstrzygniecie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

6.5 Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego przesłała reklamację lub na piśmie na adres podany przez nią w reklamacji – w zależności od sposobu przesłania reklamacji do Organizatora.