Regulamin konkursu - Wiosenne przebudzenie

  • 1

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem I etapu konkursu: Cztery pory roku - kulinarnie! – WIOSENNE PRZEBUDZENIE.

         
ocena: 5/5 głosów: 3
Regulamin konkursu - Wiosenne przebudzenie
fot. Fotolia
POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1. Organizatorem Konkurs - Wiosenne przebudzenie (dalej zwanego: „Konkursem”) jest spółka „Edipresse Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa (dalej zwana: „Organizatorem”).

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest zarówno w siedzibie Organizatora jak też oraz na stronie internetowej gotujmy.pl.

1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.

1.6. Nagrody:
Nagroda za zajęcie pierwszego miejsca:
Nokia Lumia 530 Dual SIM Zielony

Nagroda za zajęcie 2 oraz 3 miejsca:
Grill okrągły

Nagroda za zajęcie 4 oraz 5 miejsca
Termiczny plecak piknikowy oraz łyżki do sałaty

Nagroda za zajęcie od 6 do10 miejsca
Zestaw Sushi Socks Box

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU:

2.1. Konkurs będzie ogłoszony na stronie internetowej Gotujmy.pl

2.2. Konkurs trwa od 27 marca do 20 czerwca 2015 r.  

2.3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 15 lipca 2015 r.


3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:

3.1. Konkurs polegać będzie na zamieszczeniu przepisu na dowolną wiosenną potrawę, ciasto lub deser, która zdaniem autora zasługuje na miano królowej wiosny.

3.2. Laureatów konkursu wybiera Komisja Konkursowa w składzie przedstawicieli Organizatora Konkursu.

3.3. Laureatami Konkursu w liczbie 10 zostaną osoby, których prace zostaną uznane za najciekawsze.

3.4. Jedna osoba może dodać dowolną ilość przepisów, ale wygrać tylko 1 nagrodę.

3.5. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adresu e-mailowego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.

 3.6. Prawa autorskie majątkowe do prac nadesłanych przez uczestników konkursu powinny należeć do uczestników konkursu. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora tekstów zgodnie z niniejszym Regulaminem.


4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD:

4.1. Laureaci wyłonieni zostaną najpóźniej do 15 lipca 2015 r.

4.2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej za pośrednictwem skrzynki profilowej "redakcja" najpóźniej do 15 lipca 2015 r.

4.3. Nagrody do poszczególnych laureatów wysłane zostaną pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata w terminie 28 dni od dnia otrzymania od laureata danych koniecznych do wysyłki.

4.4. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

4.5. Nagrody zostaną rozesłane po terenie Rzeczpospolitej Polskiej.


5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE:

5.1. W celu umożliwienia jak najszybszej dyskwalifikacji osób łamiących zasady konkursu, prosimy o zgłaszanie przypadków łamania regulaminu przez uczestników biorących udział w konkursie, niezwłocznie, na adres mailowy uwagi@gotujmy.pl w treści podając nazwę Konkurs - Wiosenne przebudzenie na Gotujmy.pl

5.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

5.3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną powołaną przez Organizatora.

5.4. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

5.5. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji w wiadomości zwrotnej.