Regulamin konkursu "Odkrywcy zdrowych przekąsek"

Oficjalny regulamin konkursu "Odkrywcy zdrowych przekąsek".

         
ocena: 4/5 głosów: 2
Regulamin konkursu "Odkrywcy zdrowych przekąsek"

Regulamin „Odkrywcy zdrowych przekąsek”

§ 1
ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1.    Organizatorem Konkursu jest INFORNEXT.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Okopowa 58/72 zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy pod numerem KRS 303210, posiadająca numer REGON: 141350989, numer NIP: 5272570300, o kapitale zakładowym w wysokości: 100.000,00 zł zwany jest dalej „Organizator”.
1.2. Sponsorem Nagród w Konkursie jest Good Food S.A. z siedzibą w Skórzewie, ul. Skórzewska 21, 60- 185 Poznań zarejestrowana w  Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem KRS 0000338340, posiadającą numer  NIP: 777-31-27-143, Regon:301203109 o kapitale zakładowym 17 500 000,00 PLN, zwany jest dalej „Sponsorem”.
1.3. Konkurs organizowany jest w terminie od dnia 21.03.2011 r. do dnia 18.04.2011 r.
1.4. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego prowadzonego
        przez Organizatora pod adresem URL: gotujmy.pl .

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1.    Uczestnikiem Konkursu zwanego dalej „Uczestnikiem” może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
a)    ma ukończone 18 lat ;
b)    nie jest członkiem rodziny pracownika Organizatora, a także INFOR PL S.A. oraz pozostałych spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej INFOR oraz Sponsora i członków ich rodzin; przez rodzinę pracownika rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych i rodzeństwo.

c)    zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2.2.    Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie konta (profilu) na stronie   internetowej gotujmy.pl.
2.3.     Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.
2.4.     Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację Regulaminu.

§ 3
ZASADY KONKURSU

3.1.    Zadaniem Uczestnika Konkursu jest: stworzenie i dodanie na stronie internetowej Organizatora (www.gotujmy.) w Kategorii Konkurs Good Food własnego przepisu kulinarnego na zdrową przekąskę z wykorzystaniem Wafli Extra Cienkich kukurydzianych lub Wafli Extra Cienkich ryżowych marki Good Food.
3.2.    Jury będzie w szczególności oceniało oryginalność przekąski.
3.3.    Nagradzane będą najbardziej kreatywne pomysły na przekąski z użyciem promowanych produktów Sponsora.
3.4.    Warunkiem zakwalifikowania do Konkursu jest wykorzystanie do dania konkursowego Wafli Extra Cienkich ryżowych lub kukurydzianych oraz załączenie zdjęcia potrawy.
3.5.    Po zakończeniu konkursu wszystkie przepisy zostaną przeniesione do kategorii Przekąski.
3.6.    Dodatkowo z przepisów konkursowych zostanie utworzona Książka kucharska Good Food, oznakowana Logo Sponsora.   
3.7.     Osoby biorące udział w Konkursie mogą posiadać tylko jedno konto konkursowe.
3.8.     Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego Nicka, którym Uczestnik posługuje się w portalu Gotujmy.pl.
3.9.     W celu dodania przepisu Uczestnik powinien:
a)    uzyskać połączenie ze stroną internetową,
b)    dodać przepis przy pomocy aplikacji dostępnej na stronie internetowej, pod przyciskiem Dodaj swój przepis. Należy postępować zgodnie z pojawiającymi się instrukcjami.
c)    zaznaczyć przy przepisie kategorię konkursową: Konkurs Good Food.
3.10.     Przepisy dodane do kategorii konkursowej automatycznie zaciągną się do rankingu konkursowego, po weryfikacji przez moderatora gotujmy.pl. Trwa to do 24 godzin. Prawidłowo dodany i oznakowany przepis pojawi się w rankingu następnego dnia.
3.11.     Wszyscy zalogowani użytkownicy gotujmy są uprawnieni do głosowania na przepisy konkursowe. Przepisy można oceniać za pomocą przycisku Oceń. Jeden przepis użytkownik może ocenić tylko raz na skali 1-5. Przepis z najwyższą sumą punktów pojawi się na pozycji pierwszej w rankingu konkursowym. 
3.12.     Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu przesłanego przez Uczestnika przepisu bez podania przyczyny. W szczególności przyczyną wykluczenia tekstu z Konkursu może być:
a)    zawarcie w tekście lub zdjęciu treści, która może stanowić reklamę produktów innych niż marki Good Food,
b)    zawarcie treści, która może naruszać ogólne przyjęte normy moralności, obrażać uczucia religijne, stanowić wyraz dyskryminacji, zawierać treści sprzeczne z prawem, wulgarne, obraźliwe itp.
3.13.    Biorąc udział w Konkursie Uczestnicy oświadczają, iż są autorami przepisów, zdjęć potraw i przysługuje im do tych prac pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.).
3.14.    Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do przepisów i zdjęć potraw.
3.15.    Uczestnicy Konkursu, poprzez fakt, wprowadzenia i udostępnienia przepisu w ramach Konkursu udzielają Organizatorowi licencji niewyłącznej  na następujących polach eksploatacji:

•    rozpowszechnianie przepisów i zdjęć potraw udostępnionych w ramach udziału w Konkursie, na stronach internetowych administrowanych przez Organizatora, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
•    utrwalania na papierze oraz maszynowych nośnikach informacji, sporządzanie egzemplarzy, zwielokrotnianie przy zastosowaniu technik reprodukcyjnych i urządzeń reprograficznych, w szczególności (kserografy), urządzeń odtwarzająco – przegrywających audio – wideo (magnetofony, magnetowidy) technik drukarskich, technik komputerowych oraz innych technik,
•    wprowadzenie do obrotu zwielokrotnionych egzemplarzy w formie Książki kucharskiej Good Food oraz
•    oznaczenie_Go logo Sponsora
3.16.    Z tytułu udzielenia licencji wskazanych w punkcie poprzedzającym Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za wykorzystanie utworów na kolejnych polach eksploatacji.
3.17.    Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony przez przesłanie wiadomości na adres e-mail, z którego wysłany został Materiał Konkursowy. Decyzja Organizatora o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna.


§ 4
NAGRODY W KONKURSIE

4.1. Nagrodami w Konkursie są:
a)    1 x Nagroda Główna: szybkowary marki Fissler z serii Vitaquick o pojemności 4,5 l wartości około 529 zł brutto (pięćset dwadzieścia dziewięć złotych).
b)    3 x Nagrody Tygodnia: to praktyczny zestaw pojemników Bread & Dip frimy Vacu Vin służący do serwowania na stół pieczywa wraz z dodatkami, każdy  wartości 95zł (dziewięćdziesiąt pięć złotych), łącznie nagrody wartości 285 zł brutto (dwieście osiemdziesiąt pięć złotych).
c)    15 x Nagrody Dnia: zestaw produktów marki Good Food, każdy zestaw wartości 50 zł brutto (pięćdziesiąt złotych) łącznie nagrody dnia wartości: 750 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych).
d)    1 x Nagroda Specjalna: zestaw produktów marki Good Food o wartości 100 zł brutto (sto złotych brutto)

4.2. Fundatorem i podmiotem odpowiedzialnym za dostarczenie powyższych Nagród jest Good Food S.A.
4.3. Nagrody dzienne i nagroda specjalna zostaną wysłane przez Sponsora za pośrednictwem kuriera – na podstawie danych adresowych przekazanych Organizatorowi konkursu.
4.4 Nagrody tygodniowe i nagroda główna zostaną wysłane przez Organizatora za pośrednictwem kuriera.§ 5
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD I OGŁOSZENIE WYNIKÓW

5.1.     Zasady przyznawania nagród w Konkursie przedstawiają się następująco:
5.1.1.Nagrody dzienne - przyznawane każdego dnia od pn-pt. Laureat wybierany przez Jury;
       Redakcja i/lub Sponsor. Zwycięski przepis „Kąsek Dnia” zostanie wyeksponowany na Stronie Głównej  w sekcji Danie Dnia.
5.1.2.Nagrody tygodniowe - przyznawane raz w tygodniu. Laureaci wybierani przez Jury;  
       Redakcja i/lub Sponsor. Informacja o zwycięzcy co tydzień w czwartkowym newsletterze   
        Gotujmy.pl
5.1.3. Nagroda specjalna - przyznawany po zakończeniu konkursu – nagroda użytkowników
       gotujmy.pl za zajęcie I miejsce w rankingu użytkowników.
5.1.4.Nagroda Główna - przyznawana po zakończeniu konkursu. Laureat wybierany przez
      Sponsora wśród autorów wszystkich nadesłanych przepisów.
5.1.5. Zdobywcy poszczególnych nagród będą ogłaszani na stronie Organizatora, oraz za pośrednictwem poczty wewnętrznej gotujmy.pl.
5.2.    Podmiotem wydającym nagrody jest Sponsor. Zwycięzcy w konkursie wyrażają zgodę na udostępnienie przez Organizatora Konkursu swoich danych adresowych Sponsorowi celem wysyłki nagród przewidzianych w Regulaminie.
5.3.    Organizator i Sponsor nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem dostawców usług internetowych, kurierów oraz poczty.
5.4.    Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od nagród o wartości powyżej 760 PLN, osoby fizyczne-nagrodzeni, obowiązane są uiścić 10% zryczałtowany podatek dochodowy. Wartość Nagrody Głównej zostanie pomniejszona o należny podatek.
5.5.    Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Zdobywcy Nagrody nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
5.6.    Jeżeli Uczestnik nie odpowie w ciągu 7 dni od daty wysłania e-maila na pocztę wewnętrzną Gotujmy, nie odpisze lub nie poda adresu i innych danych niezbędnych do wysyłki nagrody traci prawo do nagrody.
5.7.    Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, telefonu, NIP-u, daty urodzenia) będzie przyczyną odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.
5.8.    Organizator i Sponsor nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność wydania nagrody z przyczyn od nich niezależnych. W przypadku, gdy nagroda nie zostanie odebrana przez Uczestnika w ciągu 30 dni od dnia jej wysyłania, prawo do nagrody wygasa. W przypadku nagrody głównej prawo odebrania nagrody wygasa po 90 dniach . Nagrody nieodebrane w powyższych terminach zostają zatrzymane przez Sponsora.
5.9.    Organizator nie jest zobowiązany do kontaktu z Uczestnikiem, który nie został wyłoniony jako Zwycięzca Konkursu.
5.10.    Wyniki Konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej Organizatora gotujmy.pl. Organizator poda do wiadomości publicznej Nicki Zwycięzców, jakimi posługiwali się w trakcie trwania Konkursu.
5.11.    Organizator i Sponsor  nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.
5.12.    Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

§ 6
ADMINISTRATOR DANYCH

7.1.     Administratorami danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest INFORNEXT.pl. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu.
6.2.    Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe wyrażają zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez Organizatora jako administratora danych, w celach promocyjno-marketingowych i związanych z prowadzoną przez Organizatora działalnością, a także wyrażają zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji handlowych przesyłanych przez Organizatora, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
6.3.     Organizator przekaże Sponsorowi dane osobowe Zwycięzcy (ów) w zakresie niezbędnym do wykorzystania w ramach działań wskazanych w punkcie 4.3 niniejszego regulaminu. Sponsor jest ponadto uprawniony do dalszego przetwarzania i wykorzystywania ww. danych w  Związku z wykorzystaniem przepisów na polach eksploatacji wskazanych w punkcie 3.16.

§ 7
TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

7.1.    Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego konkursu Uczestnicy Konkursu mogą zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu na adres Infornext.pl Sp. z o.o.; ul. Okopowa 58/72; 01-042 Warszawa
7.2.     Reklamacje powinny zawierać dokładny adres Uczestnika Konkursu, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji.
7.3.    Prawidłowo zgłoszone reklamacje rozpatrywać będzie Komisja Organizatora, w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji i niezwłocznie listem poleconym i pocztą wewnętrzną, poinformuje o swej decyzji Uczestnika zgłaszającego reklamację. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1.     Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu.
8.2.    W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
8.3.    Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
8.4.     Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu lub zakończenia Konkursu w każdej chwili bez uprzedniej zapowiedzi.
8.5.     Niniejszy Regulamin wchodzi w życie wraz z rozpoczęciem Konkursu.