Regulamin konkursu "Świat mody za kody!"

Oficjalny regulamin konkursu "Świat mody za kody!"

         
ocena: 4/5 głosów: 1
Regulamin konkursu "Świat mody za kody!"

 Regulamin konkursu Milandia

§ 1
ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1.    Organizatorem Konkursu jest INFORNEXT.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Okopowa 58/72 zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy pod numerem KRS 303210, posiadająca numer REGON: 141350989, numer NIP: 5272570300, o kapitale zakładowym w wysokości: 100 000,00 zł zwany jest dalej „Organizator”.
1.2.    Sponsorem Nagród w Konkursie jest SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA  OSTROŁĘKA" z siedzibą w Ostrołęce (kod: 07-410) przy ul. Ławskiej 1
NIP   : 758-000-01-43, REGON: 000820795 zwany jest dalej „Sponsorem”.
1.3.    Konkurs organizowany jest pod nazwą „Świat mody za kody” i zwany jest dalej "Konkursem".
1.4.    Konkurs organizowany jest w terminie od dnia 17 stycznia 2011 r. do dnia 17 lutego 2011 r.
1.5.    Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: gotujmy.pl .

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA


2.1.  Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat,
        z  wyjątkiem pracowników, współpracowników Organizatora i Fundatora, a także  
        INFOR  PL S.A. oraz pozostałych spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej  
        INFOR oraz członków ich rodzin.
2.2.      Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie konta (profilu) na stronie
        internetowej gotujmy.pl.
2.3.      Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.
2.4.      Do konkursu zostaną zakwalifikowani Uczestnicy, którzy spełnia następujące warunki:
a)    wysyłka kodów zostanie nadana do Sponsora listem lub paczką z  potwierdzeniem      
odbioru,
      b)   nadeślą kody kreskowe do 22.II.2011 – decyduje data stempla pocztowego,
2.5.      Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację Regulaminu.

§ 3
ZASADY KONKURSU

3.1      Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
        Zebranie jak największej  liczby kodów kreskowych z produktów SML Ostrołęka  
        (mleko, masło, sery itp.) oraz przesłanie ich do dnia 22.II.2011 na adres rejestracyjny  
        Sponsora SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA  OSTROŁĘKA  07-410  Ostrołęka,  ul.   
        Ławska 1
3.2.  Jury składające się z pracowników SMl Ostrołęka. Po sprawdzeniu oryginalności i   
autentyczności kodów kreskowych, Jury wyłoni 1 Laureata Nagrody Głównej za  
zebranie największej liczby kodów kreskowych i 3 Laureatów Nagród Dodatkowych.
3.3.      Osoby biorące udział w Konkursie mogą posiadać tylko jedno konto konkursowe.
3.4.      Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku   
  naruszenia przez niego warunków Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik   
  zostanie powiadomiony przez przesłanie wiadomości na adres e-mail, z którego wysłany  
  został Materiał Konkursowy. Decyzja Organizatora o wykluczeniu Uczestnika jest
  ostateczna.

§ 4
NAGRODY W KONKURSIE

4.1. Nagrodami w Konkursie są:
a)    1 x Nagroda Główna:
2000pln brutto na zakupy w towarzystwie Evy Minge w jednym z jej sklepów:
Warszawa, Poznań, Wrocław, Szczecinek, Swarzędz, Katowice.

Ponadto do Nagrody Głównej zostanie przyznana dodatkowa Nagroda Pieniężna w kwocie wyznaczonej według następującego wzoru: CP = CR/9 gdzie:  CP – wartość dodatkowej Nagrody Pieniężnej (ulega zaokrągleniu do pełnych złotych), CR – wartość części niepieniężnej Nagrody Głównej

Nagroda głównie ulegnie pomniejszeniu o stosowny podatek dochodowy odprowadzony przez Sponsora na podstawie odrębnych przepisów.
b)    3 x Nagrody Dodatkowe:
3 x Zestaw produktów SML Ostrołęka – każdy w kwocie 300pln brutto.
 Każdy z trzech Laureatów Nagrody Dodatkowej dostanie co miesiąc paczkę z produktami Fundatora o wysokości 100pln brutto.
(I-wsza wysyłka do 5.III.2011, II-ga wysyłka do 5.IV.2011 i III-cia wysyłka do 5.V.2011)  
4.2. Sponsorem powyższych Nagród jest SML Ostrołęka.

§ 5
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD I OGŁOSZENIE WYNIKÓW

5.1.     O wyniku Konkursu rozstrzyga Jury Sponsora.
5.2.     O Laureatach Nagrody Głównej i 3 Laureatach Nagród Dodatkowych powiadamia Organizator  (po konsultacji z Sponsorem) na stronie gotujmy.pl (nie później niż do 27.II.2011)
5.3.     Konkurs trwa od 17 stycznia 2011 do 17 lutego 2011,
5.4.    Po oficjalnym zakończeniu konkursu tj 17.II.2011 Sponsor czeka na kody  kreskowe do  22.II.2011.
5.5.    Uczestnik, który zbierze najwięcej kodów kreskowych zdobywa Nagrodę Główną:
Zakupy o wartości 2000pln zostaną zrealizowane w ciągu 3 mcy od daty wyłonienia i ogłoszenia zwycięzcy na stronie gotujmy.pl. Zwycięzca umawia się co najmniej 2 tygodnie wcześniej  na zakupy we wskazanym przez siebie sklepie Evy Minge.
(dojazd do sklepu na koszt własny).
5.6.     Laureat Nagrody Głównej zostanie również powiadomiony o wygranej drogą mailową.
5.7.    Podmiotem wydającym nagrody jest Sponsor. Zwycięzcy w konkursie wyrażają zgodę na udostępnienie przez Organizatora Konkursu swoich danych adresowych Sponsorowi celem wysyłki nagród przewidzianych w Regulaminie.
5.8.    Nagrody Dodatkowe zostaną wydane przez Sponsora na jego koszt nagrodzonym Uczestnikom w drodze przesyłki kurierskiej, wysłanej na adres wskazany przez Uczestnika najpóźniej do
a)    I-wsza wysyłka do 5.III.2011,
b)     II-ga wysyłka do 5.IV.2011 i
c)    III-cia wysyłka do 5.V.2011
5.9.    Organizator i Sponsor nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem dostawców usług internetowych, kurierów oraz poczty.
5.10.    Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od nagród o wartości powyżej 760 PLN, osoby fizyczne-nagrodzeni, obowiązane są uiścić 10% zryczałtowany podatek dochodowy.
5.11.    Podatek od nagrody głównej zostanie pobrany przez Sponsora z dodatkowej części pieniężnej Nagrody Głównej.
5.12.    Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Zdobywcy Nagrody nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
5.13.     Powiadomienie o zakwalifikowaniu do otrzymania nagrody zostanie dokonane przez Organizatora na pocztę wewnętrzną Uczestnika na Gotujmy.pl. Powiadomienie nastąpi (e-mail) po ogłoszeniu wyników konkursu.
5.14.    Jeżeli Uczestnik nie odpowie w ciągu 7 dni od daty wysłania e-maila na pocztę wewnętrzną Gotujmy, nie odpisze lub nie poda adresu do wysyłki nagrody traci prawo do nagrody.
5.15.    Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, telefonu, NIP-u, daty urodzenia) będzie przyczyną odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.
5.16.    Organizator i Sponsor nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność wydania nagrody z przyczyn od nich niezależnych. W przypadku, gdy nagroda nie zostanie odebrana przez Uczestnika w ciągu 30 dni od dnia jej wysyłania, prawo do nagrody wygasa. W przypadku nagrody głównej prawo odebrania nagrody wygasa po 90 dniach .
5.17.    Organizator nie jest zobowiązany do kontaktu z Uczestnikiem, który nie został wyłoniony jako Zwycięzca Konkursu.
5.18.    Wyniki Konkursu opublikowane zostaną nie później niż 27.II.2011roku na stronie internetowej Organizatora gotujmy.pl. Organizator poda do wiadomości publicznej Nicki Zwycięzców, jakimi posługiwali się w trakcie trwania Konkursu.
5.19.    Organizator i Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.
5.20.    Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

§ 6
ADMINISTRATOR DANYCH

7.1.     Administratorami danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest INFORNEXT.pl. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu.
6.2.    Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe wyrażają zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez Organizatora, jako administratora danych, w celach promocyjno-marketingowych i związanych z prowadzoną przez Organizatora działalnością, a także wyrażają zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji handlowych przesyłanych przez Organizatora, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
6.3.     Organizator przekaże Sponsorowi dane osobowe Zwycięzcy (ów) jedynie w zakresie niezbędnym do przekazania zdobytych przez niego (nich) w Konkursie nagród. Fundator nie jest uprawniony do dalszego przetwarzania i wykorzystywania ww. danych w innych celach niż opisanych w zdaniu poprzedzającym.


§ 7
TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

7.1.    Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego konkursu Uczestnicy Konkursu mogą zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu na adres Infornext.pl Sp. z o.o.; ul. Okopowa 58/72; 01-042 Warszawa
7.2.     Reklamacje powinny zawierać dokładny adres Uczestnika Konkursu, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji.
7.3.    Prawidłowo zgłoszone reklamacje rozpatrywać będzie Komisja Organizatora, w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji i niezwłocznie listem poleconym i pocztą wewnętrzną, poinformuje o swej decyzji Uczestnika zgłaszającego reklamację. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1.     Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu.
8.2.    W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
8.3.    Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
8.4.     Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu lub zakończenia Konkursu w każdej chwili bez uprzedniej zapowiedzi.
8.5.     Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 17.01.2011 roku.