Regulamin konkursu - Świeżo... Zdrowo... Liebherr!

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Konkursu - Świeżo... Zdrowo... Liebherr!

         
ocena: 5/5 głosów: 2
Regulamin konkursu - Świeżo... Zdrowo... Liebherr!
fot. Fotolia
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:1.1. Organizatorem Konkurs – Świeżo… Zdrowo… Liebherr! (dalej zwanego: „Konkursem”) jest spółka „Edipresse Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa (dalej zwana: „Organizatorem”).
1.2. Fundatorem nagród w konkursie jest firma AGED, licencjonowany dystrybutor sprzętów marki Liebherr. 

1.3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.4. Regulamin Konkursu dostępny jest zarówno w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej gotujmy.pl.

1.5. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.

1.7. Nagrodą przeznaczoną dla laureatów Konkursu jest udział w warsztatach kulinarnych Akademii SetPoint w Magdalence w lipcu 2014 r.
1.8. Fundator nagród zapewnia laureatom konkursu bezpłatny transport z centrum Warszawy na warsztaty kulinarne do Akademii SetPoint w Magdalence i z powrotem (trasa Warszawa-Magdalenka-Warszawa).
 


2. ZAŁOŻENIA KONKURSU:2.1. Konkurs będzie ogłoszony na stronie internetowej Gotujmy.pl

2.2. Konkurs będzie trwał od 16 do 29 czerwca 2014 roku. Uwaga! Przedłużamy termin nadsyłania zgłoszeń. Przepisy konkursowe można dodać do 9 lipca!

2.3. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do 17 lipca 2014 r.3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:
 


3.1. Konkurs polegać będzie na zamieszczeniu w serwisie Gotujmy.pl przepisu wraz ze zdjęciem na szybkie danie/koktajl lub przekąskę z produktów, które użytkownik ma w danej chwili w zamrażarce. Potrawę wraz ze zdjęciem/zdjęciami zamieszczamy w serwisie Gotujmy.pl.

3.2. Laureatów konkursu wybiera Komisja Konkursowa w składzie przedstawicieli Organizatora Konkursu.

3.3. Laureatami Konkursu w liczbie 10 zostaną osoby, których prace zostaną uznane za najciekawsze.
3.4. Uczestnicy oraz laureaci konkursu wyrażają zgodę na publikację swoich przepisów oraz zdjęć ilustrujących przepisy na stronie gotujmy.pl oraz w książce kucharskiej, która ukaże się po zakończeniu konkursu: „Świeżo... Zdrowo... Liebherr! na stronie gotujmy.pl

3.5. Jedna osoba może dodać dowolną liczbę przepisów, ale wygrać tylko jedną nagrodę.

3.6. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adresu e-mailowego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Podanie danych jest dobrowolne.
3.7. Dane osobowe laureatów konkursu będą przekazane fundatorowi nagród, w celu realizacji zobowiązań wynikających z wygranej w konkursie – powiadomienia o terminie warsztatów.

3.8. Prawa autorskie majątkowe do prac nadesłanych przez uczestników konkursu powinny należeć do uczestników konkursu. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora tekstów lub zdjęć zgodnie z niniejszym Regulaminem.
3.9. Nagrodami w konkursie jest 10 zaproszeń do Akademii zdrowego żywienia SetPoint w Magdalence. Jednostokowa wartość każdej z 10 nagród to 282,90 pln brutto. 
 


4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD:
 


4.1. Laureaci wyłonieni zostaną najpóźniej do 7 lipca.

4.2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej za pośrednictwem skrzynki profilowej "redakcja" do 7 lipca i poproszeni o przesłanie swoich danych osobowych.

4.3. W przypadku braku dostarczenia danych adresowych przez laureata w terminie 7 dni od dnia poinformowania o wygranej, prawo do nagrody wygasa. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

4.4. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.
4.5. W konkursie mogą brać udział jedynie osoby przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 


5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE:
 


5.1. W celu umożliwienia jak najszybszej dyskwalifikacji osób łamiących zasady konkursu, prosimy o zgłaszanie przypadków łamania regulaminu przez uczestników biorących udział w konkursie, niezwłocznie, na adres mailowy konkursy@burdamedia.pl w treści podając nazwę Konkurs – Świeżo… Zdrowo… Liebherr!

5.2. Reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej w terminie 40 dni od dnia publikacji na adres Organizatora: „Edipresse Polska” S.A. 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19 z dopiskiem o treści: "Reklamacja Konkurs – Świeżo… Zdrowo… Liebherr!

5.3. Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.

5.4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

5.5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją") powołaną przez Organizatora.

5.6. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

5.7. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

5.8. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.