Regulamin konkursu - Twój przepis na świąteczne mięso w Przyjaciółce!

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Konkursu - Twój przepis na świąteczne mięso w Przyjaciółce!

         
ocena: 4/5 głosów: 3
Regulamin konkursu - Twój przepis na świąteczne mięso w Przyjaciółce!
fot. Fotolia
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1. Organizatorem Konkursu - Twój przepis na świąteczne mięso w Przyjaciółce! (dalej zwanego: „Konkursem”) jest spółka „Edipresse Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa (dalej zwana: „Organizatorem”).
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest zarówno w siedzibie Organizatora jak też oraz na stronie internetowej gotujmy.pl.
1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.
1.6. Nagrody w konkursie: publikacja zwycięskiego przepisu w 25 numerze magazynu Przyjaciółka oraz 1200 wirtuali.

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU:

2.1. Konkurs będzie ogłoszony na stronie internetowej Gotujmy.pl
2.2. Konkurs będzie trwał od 23 października do 2 listopada. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do 8 listopada.

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:

3.1. Konkurs polegać będzie na zamieszczeniu w serwisie Gotujmy.pl przepisu na świąteczne mięso, którego nie może zabraknąć na Twoim bożonarodzeniowym stole. Przepis musi zawierać zdjęcie potrawy.
3.2. Laureata konkursu wybiera Komisja Konkursowa w składzie przedstawicieli Organizatora Konkursu.
3.3. Laureatem Konkursu w liczbie 1 zostanie osoba, której praca zostanie uznana za najciekawszą.
3.4. Jedna osoba może dodać dowolną ilość przepisów ale wygrać tylko 1 nagrodę.
3.5. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adresu e-mailowego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Konkursu.
3.6. Dane osobowe, obejmujące: imię i nazwisko, zdjęcie laureata oraz nazwę miejscowości, w której mieszka laureat zostaną udostępniane magazynowi Przyjacióła.
3.7. Dane osobowe, obejmujące: imię i nazwisko, zdjęcie laureata oraz nazwę miejscowości, w której mieszka laureat zostaną opublikowane w 25 numerze magazynu Przyjaciółka.
3.8. Zwycieski przepis na świąteczne mięso wraz ze zdjęciem, tytułem, opisem składników i sposobu przygotowania zostanie opublikowany w 25 numerze magazynu Przyjaciółka.
3.9. Prawa autorskie majątkowe do prac nadesłanych przez uczestników konkursu powinny należeć do uczestników konkursu. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora tekstów zgodnie z niniejszym Regulaminem.

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD:

4.1. Laureat zostanie wyłoniony do 8 listopada.
4.2. Laureat zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem skrzynki profilowej "redakcja" do 8 listopada.
4.3. Laureat zobowiązuje się do przesłania własnego zdjęcia oraz zdjęcia zwycięskiej potrawy w oryginalnym rozmiarze.
4.4. Laureat zobowiązuje się do przesłania swojego imienia i nazwiska oraz nazwy miejscowości, w której mieszka.
4.5. W przypadku braku dostarczenia danych wymienionych w pkt. 4.3. przez laureata w terminie 7 dni od dnia poinformowania o wygranej, prawo do nagrody wygasa. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.


5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE:

5.1. W celu umożliwienia jak najszybszej dyskwalifikacji osób łamiących zasady konkursu, prosimy o zgłaszanie przypadków łamania regulaminu przez uczestników biorących udział w konkursie, niezwłocznie, na adres mailowy uwagi@gotujmy.pl w treści podając nazwę Konkurs - Twój przepis na świąteczne mięso w Przyjaciółce!
5.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
5.3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną powołaną przez Organizatora.
5.4. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
5.5. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji w wiadomości zwrotnej.