Regulamin konkursu Wyspa warzywnych smaków

Tutaj zapoznacie się z regulaminem konkursu - Wyspa warzywnych smaków

         
ocena: 5/5 głosów: 2
Regulamin konkursu Wyspa warzywnych smaków
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

 

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wyspa warzywnych smaków" (dalej zwanego: „Konkursem”) jest spółka „Edipresse Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa (dalej zwana: „Organizatorem”).

 

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest zarówno w siedzibie Organizatora jak też oraz na stronie internetowej gotujmy.pl.

 

1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 

1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.

 

1.6. Nagrodami przeznaczonymi dla laureatów Konkursu są są zestawy: Książka kucharska - Smak łowi Makłowicz przez cztery pory roku oraz karta podarunkowa Tesco o wartości 100 zł. 

 

 

 

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU:

 

 

2.1. Konkurs będzie ogłoszony na stronie internetowej gotujmy.pl. Przepisy konkursowe zamieszczane będą kategorii Konkurs - Wyspa warzywnych smaków

 

2.2 Konkurs będzie trwał od 27 czerwca do 14 lipca. Wyniki konkursu ogłosimy najpóźniej 20 lipca.

 

 

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:

 

 

 

3.1. Zadanie konkursowe: 

Wybierz 3 składniki z poniższej listy i zaproponuj ciekawy przepis z ich użyciem. Przepis konkursowy musi zawierać wybrane składniki z listy, które możesz połączyć z innymi ulubionymi produktami.

1. brokuł

2. kalafior

3. marchewka

4. kukurydza

5. papryka

6. pomidor

7. cukinia

8. ogórek

9. fasolka szparagowa

10. młoda kapusta

11. sałata

12. bób

13. rzodkiewka

14. kalarepa

15. bakłażan

 16. młode ziemniaki

Laureatów konkursu wybiera Komisja Konkursowa w składzie redakcji portalu gotujmy.pl

 

3.2. Laureatami Konkursu w liczbie 5 zostaną osoby, których zgłoszenia konkursowe zostaną uznane przez Komisję Konkursową za najciekawsze. Wyniki Konkursu potwierdzi Komisja Konkursowa.

 

3.3. Jedna osoba może dodać dowolną liczbę przepisów, ale wygrać tylko jedną nagrodę.

 

3.4. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adresu e-mailowego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.

 

3.5. Prawa autorskie majątkowe do prac nadesłanych przez uczestników konkursu powinny należeć do uczestników konkursu. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora tekstów zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

 

3.6. Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty, przepisy i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

 

 

 

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD:

 

 

 

4.1. Laureaci wyłonieni zostaną najpóźniej 20 lipca. W aktualności wynikowej laureaci podani zostaną za pomocą nicków.

 

4.2. W wypadku gdy wartość jednostkowej nagrody przypadającej na laureata przekracza 760,00 zł - (zapis nie dotyczy tego konkursu) zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych laureat Konkursu obciążony zostanie podatkiem dochodowym z tytułu wygranej o wartości przekraczającej kwotę 760,00 zł, w wysokości 10% wartości nagrody. W przypadku nagród pieniężnych, kwota na poczet podatku, zostanie potrącona z kwoty nagrody. W przypadku nagród rzeczowych, uiszczenie Organizatorowi 10 % wartości nagrody, na poczet podatku, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Organizatora o wygranej oraz o danych z punktu 

 

4.2, jest warunkiem koniecznym dla otrzymania nagrody. Organizator oblicza należną kwotę podatku oraz wskazuje adres i konto, na jakie należy dokonać wpłaty. Wypłata nagród pieniężnych lub wydanie nagród rzeczowych, obciążonych obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego opisanego powyżej, następuje po potrąceniu lub wpłaceniu należnego podatku.

 

4.3. Nagrody do poszczególnych laureatów wysłane zostaną pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata w terminie 28 dni od dnia otrzymania od laureata danych koniecznych do wysyłki, a w przypadku, gdy nagroda obciążona jest podatkiem, w terminie 14 dni od przekazania Organizatorowi zarówno danych do wysyłki, jak też 10 % na poczet podatku, zgodnie z postanowieniami pkt 4.2 Regulaminu. 

 

4.4. W przypadku nieuiszczenia przez laureata kwoty na poczet podatku, w terminie 14 dni, zgodnie z punktem 4.2, prawo do otrzymania nagrody wygasa. 

 

4.5. W przypadku braku dostarczenia danych adresowych przez laureata w terminie 14 dni od dnia poinformowania o wygranej, prawo do nagrody wygasa. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

 

4.7. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

 

4.8. W konkursie mogą brać udział jedynie osoby przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 

 

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE: 

 

 

 

5.1. W celu umożliwienia jak najszybszej dyskwalifikacji osób łamiących zasady konkursu, prosimy o zgłaszanie przypadków łamania regulaminu przez uczestnikow biorących udział w konkursie, niezwłocznie, na adres mailowy konkursy@burdamedia.pl w treści podając nazwę konkursu.

 

5.2. Reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej w terminie 40 dni od dnia publikacji na adres Organizatora: „Edipresse Polska” S.A. 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19 z dopiskiem o treści: Reklamacja Konkurs - Wyspa warzywnych smaków

 

5.3. Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.

 

5.4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 

 

5.5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją") powołaną przez Organizatora.

 

5.6. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

 

5.7. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

 

5.8. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.