Słodki wypiek inspirowany Wielką Brytanią

Przeczytaj regulamin konkursu "Słodki wypiek inspirowany Wielką Brytanią."

         
ocena: 4/5 głosów: 3
Słodki wypiek inspirowany Wielką Brytanią
1.   POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Słodki wypiekinspirowany Wielką Brytanią" (dalej zwanego: „Konkursem”) jest spółka„Edipresse Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480Warszawa (dalej zwana: „Organizatorem”).

1.1.1 Partnerem konkursu i sponsorem nagrody jest Discovery Polska sp. z o.o. nadawca telewizji TLC w Polsce.

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonychniniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie zpowszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest zarówno w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej gotujmy.pl.

1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 

1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicyOrganizatora i realizatorów oraz inne osoby współpracujące przyorganizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników iwspółpracowników.

1.6. Nagrodami dla laureata jest wycieczka do Londynu (z osobą towarzyszącą) oraz spotkanie z Buddym Valastro - prowadzącym program "Słodki biznes". Sponsor nagrody i partner konkursu pokrywacałkowity koszt przelotu w obie strony i noclegu w Londynie w wybranymprzez sponsora / partnera hotelu. Wygrany zostanie poinformowany onazwie i adresie hotelu wraz z otrzymaniem informacji szczegółowych olocie.

1.6.1 Wylot do Londynu przewidziany jest na 26 kwietnia 2013 zlotniska w Warszawie, w godzinach porannych, powrót - 27 kwietnia 2013 popołudniu.

1.6.2. Na prośbę osoby wygranej partner konkursu i sponsor nagrody jest w stanie zagwarantować opiekuna - tłumacza na miejscu pobytu.

 

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU:

 

2.1. Konkurs będzie ogłoszony na stronie internetowejgotujmy.pl. Zdjęcia konkursowe zamieszczane będą na forum w odpowiednimwątku.

2.2  Konkurs będzie trwał od 3 do 14 kwietnia 2013 roku. 

 

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:

 

3.1. Konkurs polegać będzie na zamieszczeniu zdjęciasłodkiego wypieku inspirowanego Wielką Brytanią w odpowiednim wątku naforum dyskusyjnym gotujmy.pl. Wypiek musi być własnego autorstwa.Laureatów konkursu wybiera zespół redakcyjny gotujmy.pl i przedstawicielpartnera - Discovery Polska sp. z o.o, nadawca telewizji TLC w Polsce.

3.2. Laureatem Konkursu (jedna osoba) zostanie osoba, której zgłoszenia konkursowe zostanie uznane za najciekawsze. 

3.3. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika wzakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego,adresu e-mailowego lub odpowiednio adres zamieszkania, będąprzetwarzane przez Organizatora Konkursu z siedzibą w Warszawie przy ul.Wiejskiej 19 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jegoprawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnychproduktów Organizatora Konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoichdanych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestaniaprzetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innympodmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.

3.4. Prawa autorskie majątkowe do prac nadesłanych przezuczestników konkursu powinny należeć do uczestników konkursu. Uczestnicykonkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadkuzgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich prawwskutek wykorzystania przez Organizatora przesłanych zgłoszeń konkursowych zgodnie z niniejszymRegulaminem. 

3.5. Laureat konkursu zgadza się na przekazanie praw autorskich sponsorowi konkursu.

3.6. Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami,stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty, przepisy izdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będądyskwalifikowane.

 

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD:

 

4.1. Laureat wyłoniony zostanie najpóźniej 18 kwietnia.

4.2. Powiadomiony zostanie o wygranej za pośrednictwem skrzynki profilowej "redakcja".

4.3. W przypadku braku dostarczenia danych adresowychprzez laureata w terminie 5 dni od dnia poinformowania o wygranej, prawodo nagrody wygasa. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegajązamianie na ich równowartość pieniężną.

4.4. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, ani przeniesienie praw do nagrody przez osobę nagrodzoną na inną osobę.

4.5. W konkursie mogą brać udział jedynie osoby przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4.6. Sponsor nagrody i partner konkursu zobowiązuje się do pokrycia podatku od nagrody.

 

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE: 

 

5.1. W celu umożliwienia jak najszybszej dyskwalifikacjiosób łamiących zasady konkursu, prosimy o zgłaszanie przypadków łamaniaregulaminu przez uczestników biorących udział w konkursie, niezwłocznie, na adres mailowy konkursy@burdamedia.pl w treści podając nazwę Konkurs - Słodki wypiek inspirowany Wielką Brytanią.

5.2. Reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinnizgłaszać w formie pisemnej w terminie 10 dni od dnia publikacji na adresOrganizatora: „Edipresse Polska” S.A. 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19 zdopiskiem o treści: Reklamacja Konkurs - Słodki wypiek inspirowany Wielką Brytanią.

5.3. Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.

5.4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko,dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis iuzasadnienie reklamacji. 

5.5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją") powołaną przez Organizatora.

5.6. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

5.7. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

5.8. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.