Regulamin konkursu "Czarodziejska łyżka oleju"

  • 3

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie " Czarodziejska łyżka oleju".

         
ocena: 4/5 głosów: 1
Regulamin konkursu "Czarodziejska łyżka oleju"
§1 Postanowienia ogólne

1.Organizatorem konkursu pod nazwą „Czarodziejska łyżka oleju” (zwanego dalej konkursem), jest Next.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Okopowa 58/72 zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy pod numerem KRS 303210, posiadająca numer REGON: 141350989, numer NIP: 5272570300, o kapitale zakładowym w wysokości: 5.600.000,00 zł, zwany jest dalej Organizator.
2.Fundatorem nagród w konkursie jest Groupe SEB Polska Spółka zwany dalej Fundatorem.
3.Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.

§2 Czas trwania konkursu

1.Konkurs trwa od 21 listopada br. do 5 grudnia br.
2.Organizator ogłosi wyniki na stronie Gotujmy.pl w dniu 9 grudnia 2011r.

§3 Zasady Konkursu


1.Zadaniem użytkownika Gotujmy.pl jest stworzenie i zamieszczenie na forum w wątku konkursowym na stronie Gotujmy.pl autorskiego opowiadania, w którym należy użyć 5 słów/zwrotów kluczy: zdrowo, smacznie, frytownica Actifry, Tefal, łyżka (zwanego dalej pracą konkursową). Praca konkursowa powinna zawierać nie więcej niż 1 000 znaków ze spacjami. Forma pracy konkursowej (opowiadania) dowolna np.: rymowanka. Słowa/zwroty klucze można odmieniać zgodnie z zasadami pisowni języka polskiego.
2.Każdy uczestnik konkursu powinien posiadać w serwisie Gotujmy.pl konto z uprawnieniami zwykłego użytkownika. Publikując pracę konkursową (opowiadanie) na forum uczestnik konkursu powinien być zalogowany w serwisie Gotujmy.pl.
3.Prace konkursowe (opowiadania) oceniać będzie Jury składające się z członków Organizatora i Fundatora.
4.Jury głównie będzie oceniało prace konkursowe wg kryteriów:
a.kreatywność użytkowników,
b.dowcip,
c.użycie 5 słów/zwrotów kluczy wymienionych w ust 1.
5.Każdy użytkownik może zgłosić na konkurs nieograniczoną liczbę prac konkursowych (opowiadań). Jeden użytkownik może otrzymać tylko jedną nagrodę.
6.Zgłoszone do konkursu opowiadania, będą weryfikowane przez Organizatora.
7.W konkursie mogą brać udział tylko prace konkursowe (opowiadania), które w żaden sposób nie naruszają praw autorskich. Jeżeli Organizator stwierdzi, że opowiadanie jest plagiatem, może zdyskwalifikować nadesłany materiał bez informowania o tym użytkownika, który go nadesłał.
8.Uczestnicy konkursu (zwani dalej laureatami) udzielają Next.pl nieograniczonej w czasie licencji na wykorzystanie oraz eksploatację prac autorskich obejmujących prawo do publicznego odtwarzania w internecie oraz w druku, do pobierania korzyści z tytułu eksploatacji, a także do wykonywania praw zależnych w postaci opracowań redakcyjnych poprawek stylistycznych, interpunkcyjnych i składniowych.
9.Laureaci upoważniają Next.pl do udzielania w zakresie określonym w punkcie poprzedzającym, sublicencji podmiotom trzecim bez konieczności udzielenia przez nich zgody.


§4 Nagrody

1.Nagrodami w konkursie są:
a. 2 x frytkownice Tefal Actifry (model zwykły) o wartości 699 brutto każda.
2.Zgodnie z art. 21 ust. 1 p. 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), nagrody, których wartość nie przekracza 760 zł brutto nie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
3.Niniejszy Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.
4.Laureat nie może przekazać prawa do nagrody osobom trzecim.
5.Wyklucza się możliwość zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.

§5 Ogłoszenie wyników i wysyłka nagród

1.Jury w oparciu o kryteria opisane w §3 ust. 4 w dniu 9 grudnia 2011 r. wyłoni dwa najlepsze opowiadania a ich autorom przyzna dwie równorzędne nagrody przewidziane w regulaminie.
2.Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla uczestników.
3.Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Gotujmy.pl w dniu 9 grudnia 2011r.
4.Informacja o wynikach konkursu będzie zawierała nicki nagrodzonych użytkowników.
5.Laureaci o wygranej zostaną poinformowani na pocztę wewnętrzną Gotujmy.pl. Laureaci zobowiązani są odpowiedzieć na wysłanego e-maila Organizatora w terminie 5 dni od daty jego otrzymania. W odpowiedzi na e-maila zobowiązani będą podać dokładne dane adresowe do wysyłki nagrody tj. imię, nazwisko, ulica, kod i miasto oraz numer kontaktowy telefonu. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, telefonu) będzie przyczyną odmowy wydania uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.
6.Jeżeli laureat nie odpisze na e-maila Organizatora w ciągu 5 dni od daty jego otrzymania lub nie poda adresu i innych danych niezbędnych do wysyłki nagrody traci prawo do nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem dostawców usług internetowych, kurierów oraz poczty.
7.Nagrody wydaje Organizator. Fundator przekaże nagrody Organizatorowi najpóźniej do dnia 5 grudnia 2011r.
8.Nagrody zostaną wysłane terminie 14 dni od daty otrzymania od laureata danych adresowych za pośrednictwem poczty polskiej lub firmy kurierskiej w formie przesyłki na koszt Organizatora.
9.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia nagrody wynikłe podczas transportu ani za ewentualne opóźnienia wynikające z niedotrzymania terminów dostarczenia przesyłek przez przewoźników.

§6 Warunki uczestnictwa

1.Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
a.ma ukończone 18 lat lub posiada zgodę rodziców/opiekunów;
b.może podać adres do wysyłki nagrody na terenie Polski;
c.posiada w serwisie Gotujmy.pl konta z uprawnieniami zwykłego użytkownika;
d.nie jest pracownikiem, współpracownikiem Organizatora oraz Sponsora;
e.nie jest członkiem rodziny pracownika Organizatora oraz Sponsora i członków ich rodzin; przez rodzinę pracownika rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych i rodzeństwo;
2.Uczestnik konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem konkursu.
3.Biorąc udział w konkursie uczestnicy oświadczają, iż są autorami wysłanych prac i przysługuje im pełnia praw osobistych i majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.).
4.Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu, potwierdzeniem autorstwa oraz z wyrażeniem zgody na stałą publikację w serwisie Gotujmy.pl, dokonywanie zmian redakcyjnych przez Organizatora i wykorzystanie przez markę Tefal nadesłanych materiałów do celów promocyjnych i marketingowych.
5.Uczestnik konkursu nie może zgłosić do Konkursu opowiadań: skopiowanych z innych źródeł, zawierających w treści wyrazy wulgarne, przepisów nie własnego autorstwa, przepisów, które były nagradzane w innych konkursach.

§7 Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe Uczestników określone w §5 pkt 5 niniejszego regulaminu będą przetwarzane przez Organizatora jedynie w zakresie niezbędnym do prawidłowego dostarczenia nagród i nie będą udostępnianie podmiotom trzecim, ani wykorzystywane w innym celu przez Organizatora i podmioty z nim powiązane.

§8 Postanowienia końcowe

1.Poprzez wzięcie udziału w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i administrowanie jego danymi osobowymi dla potrzeb obsługi i realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2.Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
3.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
4.Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
5.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w dowolnym momencie.
6.Wynik konkursu nie podlega reklamacji.