Regulamin Konkursu "Kuchnia Jane Austen"

Oficjalny regulamin konkursowy

         
ocena: 5/5 głosów: 1
Regulamin Konkursu "Kuchnia Jane Austen"
Konkurs fotograficzny „Kuchnia Jane Austen”

Regulamin

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1. Organizatorem Konkursu fotograficznego ,,Kuchnia Jane Austen” zwanego dalej ,,Konkursem’’ jest Wydawnictwo Literackie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Długiej 1 wpisane Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy i KRS pod numerem 0000012638, kapitał zakładowy: 9 234 000,00 PLN, NIP: 676-21-16-135, zwana dalej ,,Organizatorem’’.

1.2. Patronem medialnym KONKURSU jest portal kulinarny gotujmy.pl, którego Wydawcą jest INFORNEXT.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Okopowa 58/72 zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy pod numerem KRS 303210, posiadająca numer REGON: 141350989, numer NIP: 5272570300, o kapitale zakładowym w wysokości: 100 000,00 zł („Patron”).

1.3. Konkurs rozpocznie się w dniu 25 września 2010 r. i zakończy w dniu 25 października 2010r.

1.4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 5 listopada 2010r.

1.5. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej Wydawnictwa Literackiego www.wydawnictwoliterackie.pl i będzie zapowiadany na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Patrona Medialnego pod adresem URL https://gotujmy.pl

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Uczestnik”).

2.2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora.

2.3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie jednej lub więcej autorskiej fotografii potraw wymienionych w pkt 3.1. regulaminu w formie cyfrowej wraz z opisem wykonania i danymi Uczestnika na adres: konkurs@wydawnictwoliterackie.pl lub Wydawnictwo Literackie, ul. Długa 1, 31-147 Kraków, z dopiskiem „Kuchnia Jane Austen”.

2.4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Spełnienie warunku uczestnictwa w Konkursie, wskazanego w ust. 2.3. oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.

2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika lub pomyłki poczty.

2.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

2.7. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

3. ZASADY KONKURSU

3.1.W konkursie mogą wziąć udział osoby, w okresie trwania KONKURSU ugotują i sfotografują jedną (lub więcej) z dwunastu poniżej wymienionych potraw z Książki kucharskiej Jane Austen zaaranżowanych pod określony miesiąc roku:
1.Piramidki – styczeń
2.Sola w winie z grzybami – luty
3.Śliczna potrawa z jajek – marzec
4.Pulpety – kwiecień
5.Skromna zupa szwajcarska – maj
6.Salmagundy – czerwiec
7.Ziołowy pudding – lipiec
8.Koszyczki z kurczakiem – sierpień
9.Zapiekanka jarzynowa – wrzesień
10.Jabłka „pod kołdrą” – październik
11.Paszteciki z mięsem – listopad
12.Ciasto wykwintne – grudzień

3.2. Przepisy będą dostępne przez cały czas trwania na stronie Wydawnictwa Literackiego w kategorii Konkursy oraz na stronie portalu gotujmy.pl w kategorii Przepisy/Książki kucharskie/Kuchnia Jane Austen
3.3. Uczestnicy konkursu mają prawo do interpretacji przepisu i dowolnego unowocześnia jego składników lub sposobu przygotowania. Fotografia potrawy może zawierać elementy aranżacji związane z przypisanym danej potrawie miesiącem. Każdy Uczestnik ma prawo zgłosić maksymalnie po trzy fotografie każdej wybranej przez siebie potrawy z wytypowanych powyżej 12-stu potraw.
3.4. Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko fotografie wykonane osobiście przez Uczestnika, do których przysługują Uczestnikowi nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe, a także nienaruszające praw właścicieli do wizerunków obiektów zastrzeżonych w Urzędzie Patentowym. Dopuszcza się udział par, gdzie jedna z osób odpowiada za opracowanie przepisu i przygotowanie potrawy, a druga za jej aranżację i fotografię.
3.5. Uczestnik zgłasza fotografie do Konkursu zgodnie z pkt. 2.3 Regulaminu.

3.6. Fotografie muszą spełniać następujące wymagania techniczne:

a) format zapisu: JPG,
b) minimalna waga pliku 2 MB
c) rozdzielczość 3000 pikseli na długim boku

Do każdej fotografii Uczestnik jest zobowiązany dołączyć następujące informacje:

a)tytuł wybranej potrawy podany w punkcie regulaminu 3.1.
b)autorski opis wykonania tej potrawy,
c)dane adresowe: imię, nazwisko, ulicę, kod i miasto, adres mailowy, ewentualnie Nick gotujmy.pl.

3.7. Zgłoszenie fotografii wraz z opisem jej wykonania do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że przysługują mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do tych fotografii, opisów i że ponosi on wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw.

3.8. W przypadku, gdy na zgłaszanych zdjęciach widnieją rozpoznawalne osoby Uczestnik jest zobowiązany uzyskać zgodę tych osób na opublikowanie i publiczną prezentację fotografii i móc na żądanie Organizatora przedstawić taką zgodę na piśmie.

3.9. Zgłoszenie fotografii wraz z opisem wykonania potrawy do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na prezentowanie zgłoszonych fotografii na stronach internetowych należących do Organizatora i Patrona medialnego, a także jej wykorzystanie w materiałach prasowych poświęconych Konkursowi i „Książce kucharskiej Jane Austen” oraz na drukach promocyjnych Organizatora, w tym w szczególności na kalendarzu na rok 2011, który będzie jedną z nagród w konkursie.

4.0. Konkurs jest moderowany przez Organizatora i Patrona Medialnego. Moderacja w Konkursie polega na prawie do niedopuszczeniu do konkursu, bez konieczności poinformowania o tym Uczestnika, fotografii i opisu wykonania potrawy, które:
a) narusza prawo obowiązujące w Polsce
b) narusza prawa i uczucia osób trzecich
c) zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. fotografie zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy)
d) zawiera wizerunki obiektów, będących znakami zastrzeżonymi w Urzędzie Patentowym
e) zawiera treści o charakterze komercyjnym (reklamy)
f) nie spełnia podstawowych wymagań technicznych, w tym określonych w pkt. 3.6 regulaminu
g) lub podstawowych wymagań artystycznych
h) narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.

5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

5.1. Ocena nadesłanych fotografii potrawy wraz z ich opisem wykonania dokonywana będzie przez Jury Organizatora.

5.2. Jury przy wyborze laureatów będzie brało pod uwagę artystyczne wykonanie fotografii wybranej potrawy oraz opis wykonania tej potrawy. Przewidzane w Konkursie nagrody przyzna autorom 12 najlepszych ich zdaniem fotografii wraz z opisem wykonania potrawy.

Nagrodami w konkursie są:

a)Publikacja fotografii potraw wraz z imieniem i nazwiskiem autora w kalendarzu promującym wydanie „Książki kucharskiej Jane Austen” przez Organizatora.
b)2 egzemplarze kalendarza, który zostanie wysłany do Zwycięzców w terminie do 31 grudnia 2010.
c)„Książka kucharska Jane Austen” wydana przez Wydawnictwo Literackie oraz stanowiąca z nią rodzaj serii „Kuchnia z Zielonego Wzgórza” czyli książka kucharska zbierająca przepisy z czasów Lucy Maud Montgomery (po 1 egzemplarzu).
d)Publikacja fotografii w Książce kucharskiej Gotujmy z Jane Austen na portalu gotujmy.pl

5.3. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy.

5.4. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD.

6.1. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej Organizatora i Patrona medialnego w dniu 5 listopada 2010r.

6.2. Niezależnie od powyższego, Zwycięzcy Konkursu zostaną w dniu rozstrzygnięcia Konkursu powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu im nagród pocztą elektroniczną (adres e-mail podany przez Uczestnika w zgłoszeniu) i, aby otrzymać nagrodę, Uczestnik zobowiązany jest w ciągu 3 dni od daty otrzymania wiadomości przesłać wiadomość zwrotną zawierającą Jego dane adresowe.

6.3. Nagrody zostaną przekazane w ręce Zwycięzców przez Organizatora konkursu nie później niż w terminie do 90 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Wysyłka nagród odbywa się tylko na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Poczty kurierskiej na koszt Organizatora pod wskazany przez Uczestnika adres.

6.4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą lub nie spełnienia wymogów podanych w ust.6.2, nagroda przepada.

6.5. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) będzie przyczyną odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.

6.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

6.7. Nagrody nieodebrane przepadają jeśli dwie próby dostarczenia za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej okażą się nieskuteczne.

6.8. Wysyłając zgłoszenie (fotografię wraz z opisem wykonania potrawy) do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania, informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i Patrona medialnego oraz w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.

6.9. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów Konkursu oraz dla usprawiedliwionych celów administratora danych, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.

6.10. Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Wartość pojedynczej nagrody nie przekracza 760 zł.

7. PRAWA AUTORSKIE

7.1. Uczestnik Konkursu poprzez wysłanie fotografii potrawy wraz z opisem jej wykonania, oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do zdjęć, a także, że wszystkie osoby występujące lub uwiecznione na zdjęciach, w tym Uczestnik, wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku w sposób określony w Regulaminie,

7.2. Uczestnik upoważnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności choć niewyłącznie w wydawnictwach i pozostałych mediach Organizatora i Patrona medialnego, w zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących w szczególności:

a)utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, utrwalenie i zwielokrotnienie audiowizualne, w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego, niezależne od standardu, systemu lub formatu,
b)wprowadzenie do pamięci komputera,
c)nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, nie wyłączając nośników cyfrowych i/lub optycznych, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także innego ich używania zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
d)wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie,
e)nadanie przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach obrazu,
f)nadawanie, przesyłanie lub udostępnianie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, retransmisję przewodową lub bezprzewodową przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, w tym za pośrednictwem satelity, niezależnie od standardu, systemu lub formatu,
g)wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, product placement, public relations, promocji sprzedaży Organizatora;
h)inne przypadki rozpowszechniania utworu, w tym wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie zdjęć i ich utrwaleń, w tym w szczególności wyświetlanie w kinach, inne przypadki publicznego odtwarzania, w tym na ekranach diodowych w jakichkolwiek miejscach, udostępnianie lub przesyłanie za pomocą;
i)dokonywanie opracowań zdjęć, w tym prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji zdjęć, w szczególności ze względu na wymogi techniczne związane z określonymi powyżej sposobami rozpowszechniania i publicznego rozpowszechniania utworu, jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie opracowań.

7.3. Uczestnik wyraża zgodę na oznaczenie autorstwa fotografii wraz z opisami wykonania potrawy rozpowszechnianych zgodnie z niniejszym Regulaminem.

7.4. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych: imię, nazwisko i pseudonim/nick, miejsce zamieszkania, przy czym wyraża również zgodę na korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności jego publiczne udostępnianie anonimowo, w celach marketingowych związanych z ofertami i komunikacją Organizatora i Patrona medialnego.

7.5. Ponadto Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z fotografii i opisów wykonania potrawy zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie fotografii na stronie internetowej Organizatora i Patrona medialnego oraz inne przypadki publicznego udostępniania fotografii.

7.6. Uczestnik Konkursu dodatkowo zapewnia, że osoby występujące lub uwiecznione na zdjęciach, a także ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić od Organizatora i Patrona medialnego wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć, nie będą także wykonywały autorskich praw osobistych lub, odpowiednio, praw osobistych artysty wykonawcy, a w szczególności nie będą domagali się wskazywania i sposobu wskazywania ich jako współautora czy wykonawcy.

7.7. Organizatorowi i Patronowi medialnemu przysługuje prawo zatrzymania nadesłanych na Konkurs plików zdjęciowych, których własność przechodzi nieodpłatnie na Organizatora i Patrona medialnego z chwilą wydania.

7.8. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora i Patrona medialnego przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem ze zdjęć, Uczestnik pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.

7.9. Upoważnienia opisane w ust. 7 niniejszego Regulaminu są nieograniczone czasowo i terytorialnie.

8. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

8.1. W przypadku zastrzeżeń Uczestników, co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem, uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia publikacji wyników Konkursu. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora podany w pkt. 1.1 powyżej z dopiskiem ,,Konkurs Fotograficzny – Reklamacja”. Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane.

8.2. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 30 dni od ich zgłoszenia. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje pisemnie zgłaszającego reklamacje o zajętym stanowisku.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora oraz Patrona medialnego Konkursu.

9.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail konkursu: konkurs@wydawnictwoliterackie.pl .

9.3. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.

9.4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

9.5. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora i Patrona medialnego wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora i Patrona medialnego. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
9.6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu lub zakończenia konkursu w każdej chwili bez uprzedniej zapowiedzi.
9.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem dostawców usług internetowych, kurierów oraz poczty.
9.8. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25 września 2010 roku.

Uwaga: decyzją organizatora przedłużono termin składania prac do dn. 31.10. 2010 r.